1 Tesalonica 1:1-10

1  Halin kay Pablo kag kay Silvano* kag kay Timoteo para sa kongregasyon sang mga taga-Tesalonica nga nahiusa sa Dios nga Amay kag kay Ginuong Jesucristo: Kabay nga may yara kamo wala tupong nga kaayo* kag paghidait.  Nagapasalamat kami pirme sa Dios kon ginasambit namon sa amon mga pangamuyo ang may kaangtanan sa inyo tanan,  kay wala untat nga ginadumdom namon ang inyo binuhatan tungod sa pagtuo kag ang inyo mahigugmaon nga pagpangabudlay kag ang inyo pagbatas tungod sa inyo paglaum sa aton Ginuong Jesucristo sa atubangan sang aton Dios kag Amay.  Kay nahibaluan namon, mga kauturan nga hinigugma sang Dios, ang pagpili niya sa inyo,  bangod ang maayong balita nga ginabantala namon wala mag-abot sa tunga ninyo paagi lamang sa hambal kundi paagi man sa gahom kag paagi sa balaan nga espiritu kag malig-on nga pagsalig, subong nahibaluan gid ninyo kon nangin ano kami nga sahi sang mga tawo sa inyo para sa inyo kaayuhan;  kag nangin manug-ilog kamo sa amon kag sa Ginuo, kay ginbaton ninyo ang pulong sa idalom sang madamo nga kapipit-an nga may kalipay gikan sa balaan nga espiritu,  amo nga nangin halimbawa kamo sa tanan nga tumuluo sa Macedonia kag sa Acaya.  Ang matuod, indi lamang sa Macedonia kag Acaya naglanog gikan sa inyo ang pulong ni Jehova, kundi naglapnag sa tagsa ka duog ang inyo pagtuo sa Dios, amo nga wala na kami sing dapat ihambal.  Kay sila mismo padayon nga nagabalita kon paano kami una nga nagsulod sa tunga ninyo kag kon paano kamo nagliso sa Dios gikan sa inyo mga idolo agod magpaulipon sa isa ka buhi kag matuod nga Dios, 10  kag agod maghulat sa iya Anak gikan sa langit, nga iya ginbanhaw gikan sa mga patay, nga amo si Jesus, nga nagaluwas sa aton gikan sa kasingkal nga magaabot.

Footnote

1Te 1:1 * Ukon, “Silas.”
1Te 1:1 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.