1 Tesalonica 5:1-28

5  Karon kon tuhoy sa mga tion kag mga panag-on, mga kauturan, indi na kinahanglan nga sulatan pa kamo.  Kay kamo mismo nakahibalo gid nga ang adlaw ni Jehova magaabot subong sang kawatan sa kagab-ihon.  Sa tion nga magsiling sila: “Paghidait kag kalig-unan!” nian magaabot sa ila ang hinali nga kalaglagan subong sang pagpasakit sang isa ka babayi nga nagabusong; kag indi gid sila makapalagyo.  Apang kamo, mga kauturan, wala kamo sa kadudulman, kag indi kamo kaangay sang mga kawatan nga maabtan sina nga adlaw,  kay kamo tanan mga anak sang kapawa kag mga anak sang adlaw. Indi kita iya sang kagab-ihon ukon sang kadudulman.  Gani, indi kita magtulog subong sang ginahimo sang iban, kundi magpabilin kita nga nagamata kag nagahupot sang aton kaligdong.  Kay ang mga nagatulog naanad na sa pagtulog sa kagab-ihon, kag ang mga nagakahubog masami nga hubog sa kagab-ihon.  Apang para sa aton nga iya sang adlaw, huptan naton ang aton kaligdong kag isuklob ang pagtuo kag gugma subong panaming sa dughan kag ang paglaum nga kaluwasan subong helmet;  bangod gintangdo kita sang Dios, indi sa kasingkal, kundi sa pagtigayon sing kaluwasan paagi sa aton Ginuong Jesucristo. 10  Napatay sia para sa aton, agod bisan magpabilin kita nga nagamata ukon nagakatulog, magakabuhi kita upod sa iya. 11  Gani padayon nga lugpayi ang isa kag isa kag palig-una ang isa kag isa, subong sang ginahimo ninyo. 12  Karon ginapangabay namon kamo, mga kauturan, nga tahuron ang mga nagapangabudlay sing lakas sa tunga ninyo kag nagadumala sa inyo sa Ginuo kag nagalaygay sa inyo; 13  kag tahura gid sila sing daku tungod sa gugma bangod sa ila buluhaton. Magpakighidait kamo sa isa kag isa. 14  Sa pihak nga bahin, ginalaygayan namon kamo, mga kauturan, nga laygayan ang mga di-matinumanon, lipayon ang mga kalag nga ginapung-awan, sakdagon ang mga maluya, mangin mapinasensiahon sa tanan. 15  Pat-ura nga wala sing magbalos sang kahalitan sa kahalitan kay bisan sin-o, kundi tinguhai pirme kon ano ang maayo sa isa kag isa kag sa tanan. 16  Magkasadya kamo pirme. 17  Indi kamo mag-untat sa pagpangamuyo. 18  May kaangtanan sa tanan nga butang magpasalamat kamo. Kay amo ini ang kabubut-on sang Dios nga nahiusa kay Cristo Jesus may kaangtanan sa inyo. 19  Indi ninyo pagpalunga ang kalayo sang espiritu. 20  Indi ninyo pagtamaya ang mga pagpanagna. 21  Pat-ura ninyo ang tanan nga butang; hupti sing malig-on kon ano ang maayo. 22  Maglikaw kamo sa tanan nga sahi sang kalautan. 23  Kabay nga ang Dios mismo sang paghidait magpakabalaan sa inyo sing bug-os. Kabay nga ang inyo bug-os nga espiritu kag kalag kag lawas matipigan nga wala sing kasawayan sa tion sang presensia sang aton Ginuong Jesucristo. 24  Sia nga nagatawag sa inyo matutom, kag himuon man niya ini. 25  Mga kauturan, padayon kamo nga magpangamuyo para sa amon. 26  Tamyawa ang tanan nga kauturan paagi sa balaan nga halok. 27  Ginahatagan ko kamo sing mabug-at nga salabton paagi sa Ginuo nga basahon ninyo ini nga sulat sa tanan nga kauturan. 28  Ang wala tupong nga kaayo sang aton Ginuong Jesucristo mangin yara sa inyo.

Footnote