1 Tesalonica 4:1-18

4  Sa katapusan, mga kauturan, nagapangabay kami kag nagalaygay sa inyo paagi kay Ginuong Jesus, nga subong sang natun-an ninyo sa amon kon paano kamo dapat maglakat kag magpahamuot sa Dios, nga sa katunayan nagalakat kamo sing subong, padayon ninyo nga himuon ini sing labi pa.  Kay nahibaluan ninyo ang mga sugo nga ginhatag namon sa inyo paagi kay Ginuong Jesus.  Kay amo ini ang kabubut-on sang Dios, ang pagpakabalaan sa inyo, nga maglikaw kamo sa pagpakighilawas;  nga dapat mahibaluan sang kada isa sa inyo kon paano but-an ang iya kaugalingon nga suludlan sa pagkabalaan kag sa kadungganan,  indi sa mahamkunon nga kailigbon sa sekso subong yara man sa mga pungsod nga wala makakilala sa Dios;  nga wala sing isa nga maghalit kag magdingot sang mga kinamatarong sang iya utod sa sini nga butang, bangod si Jehova amo ang isa nga nagapadapat sang silot sa sining tanan nga butang, subong sang ginsiling namon anay sa inyo kag ginpaathag man sing maayo sa inyo.  Kay gintawag kita sang Dios, indi tungod sa kahigkuan, kundi may kaangtanan sa pagkabalaan.  Gani, ang isa nga nagasikway, nagasikway, indi sa tawo, kundi sa Dios, nga nagabutang sang iya balaan nga espiritu sa inyo.  Apang, nahanungod sa utudnon nga gugma, indi na kinahanglan nga magsulat kami sa inyo, kay kamo mismo gintudluan sang Dios nga maghigugmaanay; 10  kag sa katunayan, ginahimo ninyo ini sa tanan nga kauturan sa bug-os nga Macedonia. Apang ginalaygayan namon kamo, mga kauturan, nga padayon ninyo nga himuon ini sing labi pa, 11  kag himuon ninyo nga tulumuron nga magkabuhi sing malinong kag asikasuhon ang inyo kaugalingon nga buluhaton kag magpangabudlay paagi sa inyo mga kamot, subong sang ginsugo namon sa inyo; 12  agod maglakat kamo sing disente sa atubangan sang mga tawo sa gua kag wala sing ginakinahanglan. 13  Dugang pa, mga kauturan, indi namon luyag nga wala kamo sing nahibaluan nahanungod sa mga nagatulog sa kamatayon; agod indi kamo magkasubo subong sang iban nga wala sing paglaum. 14  Kay kon nagatuo kita nga si Jesus napatay kag nabanhaw, nian ang mga nagtulog na sa kamatayon nga nahiusa kay Jesus hatagan man sang Dios sing kabuhi kag dalhon kaupod niya. 15  Kay ginasiling namon ini sa inyo paagi sa pulong ni Jehova, nga kita nga buhi nga nabilin tubtob sa presensia sang Ginuo indi gid mag-una sa mga nagtulog na sa kamatayon; 16  bangod ang Ginuo mismo magapanaug gikan sa langit nga may mabaskog nga pagmando, nga may tingog sang arkanghel kag may trumpeta sang Dios, kag ang mga napatay nga nahiusa kay Cristo una nga mabanhaw. 17  Pagkatapos, kita nga buhi nga nabilin sabniton sing tingob upod sa ila sa mga panganod agod sugataon ang Ginuo sa kahanginan; kag sa amo mangin kaupod kita pirme sang Ginuo. 18  Busa padayon ninyo nga lugpayan ang isa kag isa paagi sa sining mga pulong.

Footnote