Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Arora ae Riai n Iangoa te Kairua

Arora ae Riai n Iangoa te Kairua

A rangi ni kukurei Don ao Margaret * ni kawaraia iroun natiia te aine ma ana utu. N aia amwarake ni karaure ao Margaret ae te tia kuuka ae beeba ma e a uritaea, e kuukana te macaroni ao te tiiti, ae mamaten nanoia tibuna mwaane aika uoman.

Ngke a a bane n tekateka, ao e a uota ana kuuka Margaret nako nukan te taibora. E a ieta matana ao bon te kubanako ngke e a noria bwa ai tii te tiooti n tiiti kanoan te boora. E mwaninga Margaret ni kabwakaa te macaroni! *

N aki ongea rorora ke mwaataira ma ti bane ni kakairua. Tao ti taetae n aki iango, ke ti karaoa te bwai teuana n tiaki taina, ke tao ti mwaninga te bwai teuana. E aera ngkai a riki kairua? Tera arora iai? Ti kona n aki kakairua? Arora ae riai n iangoa te kairua, e na buokira ni kaekai titiraki aikai.

ARORA AO ARON TE ATUA N IANGOI KAIRUA

Ngkana e nakoraoi te bae ti karaoia, ao ti kukurei n ongo kamoamoaara ao kaitauara, bwa iroura e riai n reke anne. Ma ngkana ti kairua e ngae naba ngkana tiaki nanora, ke tao e aki ataaki irouia tabemwaang, tiaki ti riai naba ni butimwaea mwina? E kainnanoaki te nanorinano ni karaoan anne.

Ngkana ti rangi n iaiangoira i bon iroura, ti na bae ni kauarerekea rawawatan ara kairua, ni bukina temanna, ke tao ni kakewekewe. E kakarikii kangaanga karaoan anne. E kona n teimatoa n aki nakoraoi te kangaanga, ao a kona ni bukinaki iai tabeman. E ngae ngkana ti karaoi kairua ao ti tuai man rotaki ni mwia, ma ti riai n uringnga bwa n tokin te tai ao “ti na angan te Atua taekan arora ngaira n tatabemanira nako.”​—I-Rom 14:12.

E iangoa te kairua te Atua n te aro ae riai. E oti n Taian Areru bwa ‘e nanoanga ao e atataiaomata’ te Atua ao “e na aki ukera te kairua n taai nako, ao e na aki naba teimatoa n un n aki toki.” E atai aki kororaoira ao mamaarara, ao “e uringira bwa taano ngaira.”​—Taian Areru 103:8, 9, 14.

Ngaia are n aron te tama ae nanoanga, e tangirira te Atua, ngaira aika natina bwa ti na iangoa naba te kairua n aron iangoana irouna. (Taian Areru 130:3) A bati reirei ni kairiri i nanon Ana Taeka, ibukini buokara ni kaaitarai oin ara kairua ao aia kairua naba tabemwaang.

ARORA NI KEKEIAKI MA TE KAIRUA

N angiin te tai ngkana a riki kairua, ao e kakabanea ana konaa te aomata ni bukibuki ke ni kakaaea aonana n te baere e taekinna ke ni karaoia. Ma ngkana iai ae un n am taeka, e raoiroi riki kabwaraan am bure, kaetan te baere riki, ao kateimatoaan nakoraoin am iraorao. Ko a tia ni kairua ao ni karika te kangaanga ke te bae kakaiaki riki, nakoim ke temanna? N oneani mwin ae ko na rangi n un i bon iroum, e aera ko aki tii kabanea am konaa ni kaeti kangaanga? Imanonoan ae tiaki ngkoe te tia bure, e na kamaana te un ao ni kakorakoraa  te kangaanga. Ngaia are karekea reireiam iai, kanakoraoia, ao waakinako.

Ngkana iai ae e kairua nakoira, ti rangi ni kai kaota ribaakina. Ai raoiroira riki irakin ana reirei ni kaetieti Iesu Kristo ae kangai: “Mangaia ae bwaai ni kabane aika kam tangiriia aomata bwa a na karaoi nakoimi, kam riai ni karaoi naba nakoia.” (Mataio 7:12) Ngkana ko kairua, e ngae naba ngkana e uarereke, ko na bon tangiriia aomata bwa a na nanoangaiko ke n tarariaoa am kairua. E aera ngkanne ko aki kakorakorako ni kaota te aeka n akoi aei nakoia aomata?​—I-Ebeto 4:32.

BOOTO N REIREI AIKA KONA NI KAUAREREKEA RIKIN TE KAIRUA

E kabwarabwaraaki n te rikitinare teuana bwa e reke te kairua man “te motinnano ae aki nakoraoi, uarereken te atatai, ke te aki kakauongo raoi.” Ti riai ni kakoauaa ae ti a bane n tia ni karaoa teuana ke e bati riki mai buakon aroaro akanne. Ma a na karako kairua ngkana ti iaiangoi booto n reirei tabeua aika kakawaki man te Baibara.

Teuana te boto n reirei ane n Taeka N Rabakau 18:13, ae kangai: “Ngkana iai ae e kaeka nakon te bwai teuana imwain ae e ongo raoi te koaua, ao bon te aro n nanobaba anne ma ni kabwainrang.” Eng, karekean am tai teutana n ongora moa ao n iaiangoa am kaeka, e na totokoiko man te taetae n aki akaka ke te kakai rotaki. E rangi ni kakawaki te atatai ae reke man te kakauongo raoi, bwa e ibuobuoki n totokoa rikin te motinnano ae aki nakoraoi ao te kairua.

E kangai te boto n reirei riki teuana man te Baibara: “Karaoa ami kabanea ni konaa ni karekea te rau ma aomata ni kabane.” (I-Rom 12:18) Kabanea am konaa ni karekea te rau ao te boonnano. Ngkana ko mwakuri ma tabemwaang, bwaina te akoi ao te karinerine, ao kataia ni kamoamoaia ao ni kaungaia. Karaoan anne, a kona iai ni kai mwanuokinaki ke n tarariaoaki taeka ao mwakuri aika aki iangoaki raoi, ao a kona n raoiakinaki ma te akoi ke ni kanakoraoaki kairua aika kakaiaki.

Karekea reireiam man am kairua are ko a tia ni karaoia. N oneani mwin ae ko na karekea aonam imwin te bae ko taekinna ke ko karaoia, iangoia bwa aei am tai ni karikirakei aroaro aika raraoi. Ko kainnanoa riki te taotaonakinnano, te akoi, ke te taubaang? Tera aron te nimamannei, te rau, ao te tangira? (I-Karatia 5:​22, 23) Ko a ataa iai te bae ko na aki karaoia imwina. Taraia raoi bwa ko na aki kaatuua iangoan rotakim iai. E kona ni kamaraua te un te kangare teutana.

TE KAKABWAIA MAN TE IANGO AE RIAI

Bwainan te iango ae riai ni kaineti ma te kairua, e na buokira ni kekeiaki ngkana a riki kairua. Ti na bae n rau riki i bon iroura ao ma tabemwaang. Ngkana ti nanomwaaka ni karekea reireiara man ara kairua, ti na wanawana riki ao n tatangiraki. Ti na aki kakai bwarannano ke n un i bon iroura. Kakoauaan ae a kabokorakora naba tabemwaang ma aia kairua, ti na kaan riki iai ma ngaiia. Ae kakawaki riki, ti kona ni kakabwaiaaki man reiakinan te kakairi n ana tangira te Atua ao n arona n tauraoi ni kabwarai buure.​—I-Korote 3:13.

E nakobuaka aia amwarake te utu arei n ana kairua Margaret are taekinaki mai moa? E bon aki. A bane n iangoa kakamangana, ao riki Margaret, ao a amwarake ma te kukurei n akea te macaroni! N ririki ake imwina, ao ataeinimwaane ake uoman akekei, a a manga karakina taekan amwarakeia anne nakoia natiia, ao n ururingi taai aika kakukurei ma tibuia. N etina, bon tii te kairua ae uarereke!

^ bar. 2 A a tia ni bitaki aara.

^ bar. 3 Te macaroni ao te tiiti bon te kuuka are kamwaaki iai te bwaatita ae te macaroni ao ni kabwaroaki i aona te tiooti n tiiti.