Tera Aremaketon?

A kakoauaa tabeman . . .

bwa boni kamaunaakin te aonnaba ni bwaai ni buaka aika mwaakaroiroi, ke uruakan te otabwanin. Tera ngkoe am iango?

Ae e taekinaki n te Baibara

Aremaketon bon te tabo ae kaikonaka “te buaka n te bong ae kakannato ae ana bong te Atua ae Moan te Mwaaka,” ni kamauna te buakaka.​—Te Kaotioti 16:​14, 16.

Tera riki reireiara man te Baibara?

  • E na karokoa te buaka ae Aremaketon te Atua, tiaki ibukini kamaunaan te aonnaba, ma kamanoana man uruakana irouia aomata.​—Te Kaotioti 11:18.

  • E na katoki buaka nako te buaka ae Aremaketon.​—Taian Areru 46:​8, 9.

Ti kona ni kamaiuaki n te buaka ae Aremaketon?

Tera am kaeka?

  • Eng

  • Ti aki

  • Tao eng

Ae e taekinaki n te Baibara

Iai “te koraki ae uanao” aika nako mai buakoia natannaomata aika a na kamaiuaki man “te rawawata ae korakora” are e na roko n tokina n te buaka ae Aremaketon.​—Te Kaotioti 7:9, 14.

Tera riki reireiara man te Baibara?

  • E tangiriia aomata aika bati te Atua bwa a na kamaiuaki n Aremaketon. E na kamaunaia n te kabane tii aika buakaka.​—Etekiera 18:32.

  • E kabwarabwaraaki n te Baibara arora ni kamaiuaki n Aremaketon.​—Tebania 2:3.