Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ana bwaintangira te Atua ae te kaboomwi ae karekea te maiu n aki toki, bon te kabanea ni kakawaki

 ATUN TE MAEKATIN | TE BWAINTANGIRA AE TE KABANEA N RAOIROI

Te Bwaintangira ae te Kabanea n Raoiroi

Te Bwaintangira ae te Kabanea n Raoiroi

“A bane bwaai n tituaraoi aika raraoi ma bwaintangira aika kororaoi n roko mai eta, bwa a ruo mairoun Taman ootani karawa.” (Iakobo 1:17) E kaineti te kibu anne ma ana tituaraoi Tamara are i karawa ae Iehova ae te Atua. Ma iai ana bwaintituaraoi te Atua nakoia aomata ae kakawaki riki. Ae tera? E kangai ana taeka Iesu aika rangi n ataaki n Ioane 3:16: “E rangi n tangiriia kaain te aonnaba te Atua, n te aro are e a anga Natina ae te rikitemanna, bwa e aonga n aki kamaunaaki ane e onimakinna, ma e na reke irouna te maiu are aki toki.”

Ana bwaintangira te Atua ae Natina ae te rikitemanna, bon te bwaintangira ae te kabanea ni kakawaki nakoira, bwa e kona ni kainaomataira man te bwai ni kabaebae ae te bure, te kara, ao te mate. (Taian Areru 51:5; Ioane 8:34) N aki ongei ara kakorakora, ma ti bon aki kona ni kainaomataira man te bwai ni kabaebae aei. Ma ibukin ana tangira ae korakora te Atua, e a katauraoa kainaomataara. Ngke e anga Natina ae te rikitemanna ae Iesu Kristo bwa te kaboomwi Iehova ae te Atua, e a karekea iai nakoia aomata aika ongeaba kantaningaan te maiu n aki toki. Ma tera raoi te kaboomwi? E aera ngkai e kainnanoaki? Ao ti na kangaa ni kakabwaiaaki iai?

Te kaboomwi bon te boo ae kabwakaaki ike e a manga kabooaki ni kaokaki iai te bwai are bua ke ibukin te kainaomataaki man te kabureaki. E kabwarabwaraa te Baibara bwa ara moani karo ake Atam ma Ewa, a karikaki ni kororaoi ma kantaningaan te maiu n aki toki n te aonnaba ae bwaretaiti, ao kanoaia naba ake a na karikiia. (Karikani Bwaai 1:​26-28) E kananokawaki bwa a kabuai baikanne ngke a rineia bwa a na aki ongeaba iroun te Atua, ao n riki bwa taani bure. Tera mwina? E kaeka te Baibara: “Aron rokon te bure irouia kaain te aonnaba mairoun te mwaane ae tii temanna ao rokon te mate n te bure, ao e a ituia aomata ni kabane te mate ibukina bwa a bane ni bure.” (I-Rom 5:12) E aikoa angania kanoana Atam te maiu ae kororaoi, ma ai te bure ao uaana ae te mate.

Ma ibukin te kaboomwi, e riai ni kabwakaaki ae titeboo raoi ma are e bua. Ngke e rineia Atam bwa e na aki ongeaba iroun te Atua, e a bure iai ao e a kabuaa te maiu ae kororaoi, are maiuna. E taekinaki n te Baibara, bwa ibukin anne ao a a tautoronaki iai kanoana n te bure ao n te mate. Ngaia are e riai n anaaki maiun temanna naba ae kororaoi ike e a anga iai maiuna n aomata Iesu bwa te karea bwa e aonga ni kainaomataira man te bwai ni kabaebae aei. (I-Rom 5:19; I-Ebeto 1:⁠7) Ibukina bwa e tatangira te Atua ni kabwakaa te kaboomwi aei, e a reke iai irouia aomata te kantaninga are a kabuaa Atam ma Ewa ae te maiu n aki toki n te aonnaba ae bwaretaiti.​—Te Kaotioti 21:3-5.

Ibukin anne, akea te nanououa bwa ana bwaintangira te Atua ae te kaboomwi ae karekea te maiu n aki toki, bon te kabanea ni kakawaki. Ibukin otara n te “bwaintangira ae kororaoi,” ti na noria bwa e kangaa te bwaintangira ae rianako aei ni kaotii baika buokira n anga bwaintangira aika raraoi, n aron ae taekinaki n te kaongora are mai mwaina.

E anganira te bae ti tangiria. Ngaira aika aomata ti rangi ni kani maiu n aki toki. (Te Minita 3:11) E ngae ngke e aki kona n reke te baene ti kainnanoia anne i bon iroura, ma e a kona n reke rinanon te kaboomwi. E taku te Baibara: “Bwa boon te bure te  mate, ma te bwaintituaraoi ae e anga te Atua, bon te maiu are aki toki rinanoni Kristo Iesu ae ara Uea.”​—I-Rom 6:23.

E karekea te bae ti kainnanoia. A aki kona aomata ni katauraoa te kaboomwi. E kabwarabwaraa ni kangai te Baibara: “Moan te kakawaki te kaboomwi ibukini maiuia, n te aro are e a riaon aia konaa n taai nako.” (Taian Areru 49:8) Ngaia are ti boni kainnanoa ana ibuobuoki te Atua bwa ti aonga ni kainaomataaki man te bwai ni kabaebae ae te bure ao te mate. Ma e katauraoa te bae ti boni kainnanoia te Atua “rinanon te kainaomataaki ae reke man te kaboomwi, are e kabwakaaki boona irouni Kristo Iesu.”​—I-Rom 3:23, 24.

E roko n taina ae riai. E kangai te Baibara: “Bwa e ngae ngke taani bure ngaira ma e mate Kristo ibukira.” (I-Rom 5:8) Ngkai ti anganaki te kaboomwi “e ngae ngke taani bure ngaira,” e oti raoi iai korakoran tangirara iroun te Atua e ngae ngke ti aki kororaoi. Ao ti a rangi n ingainga iai nakon taai aika imwaira, e ngae ngke ti riai ni kaitaraa uaan te bure.

E oti iai bukina ae riai ao ae aki bangaomata. E katerea te Baibara te bwai ae kaira te Atua bwa e na anga Natina bwa te kaboomwi, ni kangai: “E kaotaki ana tangira te Atua ibukira, n aei: ngkai e kanakomaia Natina ae te rikitemanna te Atua nako buakoia kaain te aonnaba bwa ti aonga ni karekea te maiu rinanona. Aio aron te tangira aei, bwa e tangirira te Atua . . . ao e aki karaoa aei ibukina bwa ti tangiria.”​—1 Ioane 4:9, 10.

Ko na kangaa ni kaota am kakaitau n te bwaintangira ae te kabanea ni kakawaki aei? Uringnga bwa ana taeka Iesu n Ioane 3:16 a kaotia bwa tii ake a “onimakinna” aika a na kamaiuaki. E taku te Baibara bwa te onimaki bon “te aki nanokokoraki ni kariai baika kantaningaaki.” (Ebera 11:1) Ibukini karekean te aki nanokokoraki, e kakawaki te atatai ae eti. Ibukin aei, ti kaungako bwa ko na reiakina taekan Iehova ae te Atua ae te tia Anga te ‘bwaintangira ae kororaoi’ aei ao n nora naba te bae ko na karaoia ibukin reken te maiu n aki toki are reke iroum man ana karea ni kaboomwi Iesu.

Ko kona n atai baikai ni kabane ngkana ko nenera te rongorongo man te Baibara ae kona n reke n te atureti ae www.jw.org. A kukurei ni buokiko Ana Tia Kakoaua Iehova. Ti aki nanououa bwa ngkai ko a ataa taekan te bwaintangira ae te kabanea ni kakawaki aei ao ni kakabwaiaaki iai, ane ko na kairaki bwa ko na kangai: “I kaitaua te Atua rinanon Iesu Kristo ae ara Uea!”​—I-Rom 7:25.