Anne ana namakin te teinnaine ae 13 ana ririki ngke e bwaintangiraaki n ana man te kamea. E taku te aine ae te tia bitineti bwa ana kaombiuta mairoun tamana ngke e kauarinan, bon te bwaintangira ae bita maiuna. Ao te mwaane temanna, e taku bwa ana reta buuna nakoina ni koron teuana aia ririki ni mare, bon te bwaintangira ae te kabanea n raoiroi.

Ni katoa ririki ao a bati aika kabanea aia tai ao korakoraia n ukera te bwaintangira ae “te kabanea n raoiroi” ibukin raoraoia ke aia koraki, n te tai ae okoro. Ao angiina a kan ongo ana namakin te aomata are a bwaintangiraia, n aron naba ae oti mai moa. Tera ngkoe arom? Ko kan anga ke n anganaki bwaintangira aika rangi ni kakawaki?

E kona ni kakukurei kantaningaan anne, tiaki tii ibukin ana namakin te tia bwaintangiraaki, ma ibukin naba ana namakin te tia anga. Bwa e taku te Baibara: “E kakukurei riki te anga nakon te anganaki.” (Mwakuri 20:35) E na boni kakukurei riki te anga ngkana e rangi ni kakawaki te bwaintangira iroun te tia bwaintangiraaki.

E na kangaa ngkanne n riki am bwaintangira bwa nibwani kukureim ni koaua ao te aomata are ko anganna? Ngkana ko aki kona n anga te bwaintangira ae te “kabanea n raoiroi,” tera ae ko na karaoia bwa e aonga ni butimwaeaki raoi am bwaintangira?