Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 6 2017

 AIA TITIRAKI TAANI WAREWARE . . .

A Riai Kristian ni Kakiritimati?

A Riai Kristian ni Kakiritimati?

Mirion ma mirion aika a kakoauaa bwa te Kakiritimati, boni bukamaruan ana rekenibong Iesu Kristo. Ma ko a tia n iangoiia Kristian ake n te moan tienture, ake a rangi ni kaan ma ana tai Iesu, bwa a bubukamarua te Kiritimati ke a aki? Ao ko ataa ana taeka te Baibara ibukin taian rekenibong? Mani kaekaan titiraki aikai, ti a kona n ataia iai bwa a riai ni Kakiritimati Kristian ke a aki.

Te moanibwai, akea n te Baibara taekan Iesu ke taan taromauria te Atua aika kakaonimaki, ni bukamarui aia rekenibong. Tii uoman aika taekinaki n te Baibara ake a bukamarui aia rekenibong. A aki taromauria Iehova, ae te Atua ae taekinaki n te Baibara, ao a riki baika bubuaka n aia rekenibong. (Karikani Bwaai 40:20; Mareko 6:21) E taekinaki n te Encyclopædia Britannica bwa Kristian rimoa a kaitaraa “te katei ni beekan ae bukamaruan te rekenibong.”

Te bongi n namwakaina raa ae bungiaki iai Iesu?

E aki oti n te Baibara te tai raoi are e bungiaki iai Iesu. E taekinaki n te McClintock and Strong’s Cyclopedia “bwa e aki kona ni kuneaki ana bong ni bung Kristo n te N[u] T[etemanti] ke ni booki riki tabeua.” Ngke arona bwa e bon tangiriia taan rimwina Iesu bwa a na bukamarua ana rekenibong, e na taraia raoi bwa a na ataa ana bong ni bung.

Te kauoua, e aki koreaki n te Baibara taekan Iesu ke te tia rimwina temanna ni bukamarua te Kiritimati. E oti n te New Catholic Encyclopedia, bwa bukamaruan te Kiritimati e moani mwaneweaki “n ana boki Philocalus ae te Chronograph, ae bokin Rom ae bwain 336 [C.E.].” E teretere bwa te tai anne bon imwin tian te Baibara ao iraua te tienture imwini menan Iesu n te aonnaba. Ngaia are a taekinna McClintock ao Strong bwa “bukamaruan te Kiritimati bon tiaki ana babaire te Atua, ao tiaki naba kanoan te N[u] T[etemanti].” *

Tera te tai are e tua Iesu nakoia taan rimwina bwa a na bukamaruia?

Ngkai te tia Reirei ae Kakannato Iesu, e anga kaetieti aika mataata i aon te bwai ae e tangiriia taan rimwina bwa a na karaoia, ao a koreaki n te Baibara. Ma akea iai taekani bukamaruan te Kiritimati. N aron te tia reirei ae aki tangiriia ana ataei bwa a na karakai kaetieti ake e angania, e aki tangiriia naba taan rimwina Iesu bwa a na “karakai baike a koreaki” n te Koroboki ae Tabu.​—1 I-Korinto 4:6.

Ma iai te tai ae kakawaki ae a rangi n ataia Kristian rimoa, ae bukamaruan ke Kauringaani maten Iesu. Bon Iesu ae tuangia taan rimwina bwa a na kakauringa te bong anne ao e kaota nakoia aroni karaoana. Iai n te Baibara kaetieti aika mataata i aon aei, ao te bong naba are e mate iai.​—Ruka 22:19; 1 I-Korinto 11:25.

N aron ae ti noria, te Kiritimati boni bukamaruan te rekenibong, ao a aki kakaraoa te katei ni beekan anne Kristian rimoa. E aki naba taekinna te Baibara ae Iesu ke tabeman riki a bukamarua te Kiritimati. Ibukini koaua aikai, mirion ma mirion Kristian n te aonnaba aika kakoauaa bwa a aki riai ni Kakiritimati.

^ bar. 6 Ibukin rongorongon riki moan rikini katein nako te Kiritimati, nora te kaongora ae “Aia Titiraki Taani Wareware . . . Baikara Koaua Ibukin te Kiritimati?” n Te Taua-n-Tantani ae bwain Ritembwa 1, 2014, ae reke n te atureti ae www.jw.org.