Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Moodsa orjapidamise lõpp on lähedal

Moodsa orjapidamise lõpp on lähedal

 Moodsa orjapidamise lõpp on lähedal

„Ühe inimese vabadus on lahutamatult seotud üldise vabadusega. Kui üks neist on ohus, on ohus ka teine.” (Prantsuse ajakirjanik ja poliitik Victor Schoelcher, 1848)

„MIKS on inimesed läbi aegade oma ligimesi põlanud, ikestanud ja alandanud?” küsivad „The UNESCO Courier’i” toimetajad. „Ja kuidas on võimalik, et selline inimsusevastane kuritegu on jäänud karistamata isegi pärast seda, kui inimõigusi hakati tähtsustama?”

Sellel on mitu põhjust. Laste odava tööjõu kasutamise ja võlaorjuse kurja juur on ahnus. Tüdrukute prostituudiks müümise ja sundabielude süüks on vaesus ja hariduse puudumine. Rituaalorjuse taga on aga religioossed normid ja kultuurilised arusaamad. Ning nende meeste puhul, kes külastavad Bangkokki või Manilat, et saada noori AIDSi nakatumata poisse või tüdrukuid, on tegemist täieliku seksuaalse perverssuse ja ebamoraalsusega. Kõik see kuulub maailma juurde, kus inimesed on „enesearmastajad, rahaahned, ... halastamatud, ... ohjeldamatud, jõhkrad”, nagu kirjutas esimese sajandi seaduseuurija apostel Paulus (2. Timoteosele 3:1–5, EP 97). See on osa maailmast, kus „kõverat ei saa teha sirgeks ega puudulikku täiendada”, nagu ütles muistne riigimees Saalomon (Koguja 1:15).

Meelelaadi muutus

Kas see tähendab, et nii orjapidamise klassikaliste ilmingute kui ka hilisemate vormide jäädavaks lõpetamiseks ei saa midagi ette võtta ega võetagi? Mitte sugugi!

ÜRO Inimõiguste Erivoliniku Büroo (OHCHR) teatab, et orjus on meelelaad, lisades: „Isegi kui orjus likvideeritaks, jätaks see oma jäljed. See võib mõjutada orjuse ohvrite ja nende järeltulijate ning orjapidajate järeltulijate meelelaadi veel kaua pärast seda, kui see on formaalselt kaotatud.”

Seega, üks viis orjuse kaotamiseks oleks see, kui kõikjal maailmas muutuksid inimeste mõtteviis ja süda. See hõlmab ka hariduse muutmist, et inimesi hakataks õpetama üksteist armastama ja üksteise väärikusest lugu pidama. See tähendab, et inimestel tuleks aidata südamest välja juurida ahnus ning pidada kinni  kõrgetest moraalinormidest. Kes suudaks sellist haridust anda? OHCHR ütleb, et „igaüks saab teha midagi selleks, et luua maailmakorraldus, mis ei salli enam ebainimlikku ekspluateerimist”.

Mõtle selle peale, millist haridusprogrammi on Jehoova tunnistajate kristlik kogukond terves maailmas läbi viinud. Tänu sellele programmile ei salli ausa südamega inimesed enam ebainimlikku ekspluateerimist. Nii on miljonid inimesed rohkem kui 230 maal õppinud kõiki oma ligimesi väärikalt kohtlema. Miks on see programm edukas?

Kuna see põhineb Piiblil, raamatul, mille on inspireerinud inimese Looja. See raamat toetab inimväärikust. Inimesed, keda Jehoova tunnistajate haridusprogrammi kaudu Piiblit mõistma õpetatakse, saavad teada, et meie Looja Jehoova ise on väärikas Jumal (1. Ajaraamat 16:27, UM). Ta osutab väärikust kogu loodule, nii kõikidest rassidest, kõikvõimaliku sotsiaalse taustaga kui ka erisugustest majanduslikest oludest pärit meestele ja naistele. (Vaata kasti „Kes tagab inimestele vabaduse ja väärikuse?”.)

Võrdsus ja väärikusest lugupidamine

Piibel õpetab, et Jumal „on ühest ainsast teinud kogu inimkonna kõige maa peale elama” (Apostlite teod 17:26, meie kursiiv). Seega ei saa keegi väita, et ta on teistest parem, ega ole tal õigus oma ligimesi rõhuda  või ekspluateerida. Inimesed, kellel on soov Piiblit õppida, hakkavad mõistma seda, et „Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust, tema meele järgi” (Apostlite teod 10:34, 35, meie kursiiv). Nad saavad aru, et Jumala armastus on piiritu, sest kõigil inimestel on võimalik temaga lähedasi suhteid saavutada. Jumal on maailma isegi nii palju „armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu” (Johannese 3:16, meie kursiiv).

Piibliharidus avaldab inimeste isiksusele tugevat mõju. Tänu sellele võivad inimeste südamed ja meeled „saada uueks” (Efeslastele 4:22–24). See ajendab neid oma kaasinimesi väärikalt ja lugupidavalt kohtlema. Nad on otsustanud teha „head kõikidele” (Galaatlastele 6:10, meie kursiiv). Mitte keegi ei saa olla tõeline kristlane ja samal ajal teisi ebainimlikult ekspluateerida ja rõhuda. Jehoova tunnistajad on rõõmsad, et nad kuuluvad kristlikusse kogukonda, kus nagu esimese sajandi kristlikus koguduseski pole ei ’juuti ega kreeklast, ei orja ega vaba, ei meest ega naist, sest nad kõik on üks Kristuses Jeesuses’ (Galaatlastele 3:28).

Valitsuse muutus

Selleks et kaotataks jäädavalt igasugused orjuse vormid, peavad aga inimühiskonnas leidma aset radikaalsed muudatused. Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ütleb, et inimeste ekspluateerimise lõpetamiseks peab „muutuma ühiskond, mis lubab [sellistel asjadel] sündida ja mis vaatab nende peale läbi sõrmede”. Selle organisatsiooni arvates on tarvis ka riikide ühiseid aktsioone ja koostööd ning ülemaailmset pühendumist sellele üritusele.

On loogiline, et see nõuaks valitsust, mis suudaks kehtestada ulatusliku kontrolli meie planeedi üle, valitsust, mis oleks võimeline tagama vabaduse kogu maailmas elavatele inimestele. ÜRO endine peasekretär Boutros Boutros-Ghali ütles, et meie planeeti vaevavad põhiprobleemid tuleb lahendada ülemaailmselt. Mitte kõik inimesed pole aga kindlad, et seda kunagi tehakse. Varasemad kogemused näitavad, et paljud võimulolevad inimesed on sellise rahvusvahelise koostöö tegemiseks liiga isekad ja keskendunud liigselt oma huvidele ja eesmärkidele.

Kuid Piibel, sama raamat, mis on õpetanud miljoneid inimesi teiste väärikusest lugu pidama, näitab, et Jumalal on eesmärk selline maailmavalitsus rajada. Piiblist võib leida palju tõotusi õiglase uue maailma kohta (Jesaja 65:17; 2. Peetruse 3:13). Jumalal on kavas puhastada maa kõigist, kes ei armasta teda ega oma ligimesi. Jumal on andnud teada oma eesmärgi rajada inimkonna üle valitsus, mis hakkab juhtima õigluses kogu maad. Jeesus õpetas meid selle valitsuse eest palvetama ja seda palvet nimetatakse tavaliselt Meie Isa palveks (Matteuse 6:9, 10).

Selle valitsuse all kaotatakse inimeste ekspluateerimine ja kõiksugused orjuse vormid, sest kuningas Kristus hakkab valitsema „kohtu ja õiglusega” (Jesaja 9:6). Rõhutud saavad tema õiglase valitsuse all vabaks, sest Piibel ütleb: „Tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab, ja viletsa ja selle, kel pole abimeest! Ta säästab nõrka ja vaest ja päästab vaeste hinge! Ta lunastab nende hinged kavalusest ja vägivallast” (Laul 72:12–14).

Kui sa igatsed näha igasuguse orjuse lõpetamist, kutsume sind üles omandama rohkem teadmisi Jumala eesmärgi kohta rajada see vabastust toov maailmavalitsus. Sinu kodukandi Jehoova tunnistajad aitavad meeleldi sul neid teadmisi omandada.

[Kast/pilt lk 11]

KES TAGAB INIMESTELE VABADUSE JA VÄÄRIKUSE?

Kõik me oleme sündinud vajaduse ja sooviga tunda end väärikana ning olla vabad. ÜRO peasekretär Kofi Annan kajastas kõikjal maailmas elavate inimeste tundeid, küsides: „Kes eitaks, et me kõik tahame elada, tundmata kartust, piinamist ja diskrimineerimist? ... Millal oled sa kuulnud vaba inimest nõudmas vabaduse kaotamist või orja ütlemas, et ta tahaks orjuses elada?”

Need mõtted pole kindlasti uued. Esimesel sajandil elanud rooma filosoof Seneca lükkas oma teoses „Kirjad Luciliusele” ümber selle, et mõned inimesed on orjadeks sündinud, kirjutades: „Kas Sa ei tahaks sellele mõtelda, et see, keda Sa nimetad orjaks, on sündinud samadest algetest, tunneb rõõmu samast taevast, hingab sama õhku, elab ja sureb samuti nagu Sina?”

Imaam Ali, keda austati kui neljandat kaliifi Muhamedi järel, ütles, et kõik inimesed on „võrdseks loodud”. Saadi, 13. sajandil elanud iraani poeet, kuulutas: „Aadama lapsed on üksteise liikmed ning on loodud samast materjalist. Kui üks liige kannatab, pole ka teistel asu.”

Jumala inspireeritud ajalooline aruanne, mis on kirjas Piiblis, rõhutab seda, et kõikide inimeste väärikusest tuleb lugu pidada. Näiteks 1. Moosese 1:27, mis kirjeldab inimese loomist, ütleb: „Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks!” Meie Looja on vabaduse Jumal. „Kus on Issanda Vaim, seal on vabadus!” ütles apostel Paulus (2. Korintlastele 3:17). Loonud inimese oma näo järgi, enda sarnaseks, andis Jehoova talle mõningal määral enesest lugupidamist ja väärikust. Vabastades oma loodu „kaduvuse orjusest”, tagab ta samuti selle, et inimesed võivad igavesti vabad olla ja end väärikana tunda (Roomlastele 8:21).

[Pilt lk 9]

Igaühel on õigus väärikusele ja vabadusele

 [Pildid lk 10]

PIIBLIHARIDUS RÕHUTAB VAJADUST PIDADA LUGU INIMVÄÄRIKUSEST JA ANNAB LOOTUSE TULEVASELE UUELE MAAILMALE

Perekondlik piibliuurimine Beninis

Nende Sinise Niiluse jugade ilu Etioopias annab ettekujutuse taastatud paradiisi ilust