Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Husker du?

Husker du?

 Husker du?

Har du haft udbytte af at læse de seneste udgaver af Vagttårnet? Prøv din hukommelse ved hjælp af følgende spørgsmål:

Hvad er empati, og hvorfor må kristne opdyrke denne egenskab?

Det er evnen til at kunne sætte sig ind i andres situation og for eksempel føle et andet menneskes smerte i sit eget hjerte. Kristne rådes til at vise ’medfølelse, broderlig hengivenhed og medlidenhed’. (1 Peter 3:8) Jehova er det bedste eksempel vi kan efterligne med hensyn til at vise empati. (Salme 103:14; Zakarias 2:8) Vi kan blive bedre til at forstå andres behov ved at lytte, iagttage og sætte os i andres sted. — 15/4, side 24-26.

Hvorfor er sand lykke betinget af at åndelig helbredelse kommer før fjernelsen af alle fysiske handicap?

Mange fysisk raske mennesker har mistet modet fordi deres problemer vokser dem over hovedet. I modsætning hertil finder mange kristne som er fysisk handicappede, stor glæde ved at tjene Jehova. De der er blevet åndeligt helbredt, kan se frem til at alle fysiske sygdomme og handicap vil blive fjernet i den nye verden. — 1/5, side 6-7.

Hvorfor nævnes Esau i Hebræerne 12:16 i forbindelse med utugt?

Den bibelske beretning viser at Esau fokuserede på de øjeblikkelige fordele og viste ringeagt for det der er helligt. Hvis nogle i dag får Esaus indstilling og giver efter for de samme tilbøjeligheder, kan det føre til alvorlig synd, som for eksempel utugt. — 1/5, side 10-11.

Hvem var Tertullian, og hvad er han kendt for?

Han var skribent og teolog og levede i det andet og tredje århundrede. Han er kendt for sine forsvarsskrifter for de kristne. Alt imens han forsvarede kristendommen, fremførte han tanker og filosofiske begreber der kom til at danne grundlag for falske lærepunkter, deriblandt treenighedslæren. — 15/5, side 29-31.

Hvorfor kan man ikke udelukkende give generne skylden for menneskers sygdomme, adfærd og død?

Videnskaben mener at årsagen til forskellige sygdomme tilsyneladende skal findes i generne, og nogle er af den opfattelse at menneskets adfærd er genetisk betinget. Men Bibelen fortæller om menneskets oprindelse, deriblandt hvordan menneskeheden blev underlagt synd og ufuldkommenhed. Selv om generne muligvis er med til at forme vores personlighed, spiller ufuldkommenheden og samfundsmiljøet i høj grad ind. — 1/6, side 9-11.

Hvordan har et papyrusfragment der blev fundet i Oxyrynchos i Ægypten, kastet lys over brugen af Guds navn?

Dette fragment af Job 42:11, 12 fra den græske Septuaginta-oversættelse indeholder tetragrammet (de fire hebraiske bogstaver der udgør Guds navn). Det er endnu et vidnesbyrd om at Guds navn på hebraisk forekom i Septuaginta, som ofte blev citeret af dem der nedskrev De Kristne Græske Skrifter. — 1/6, side 30.

Hvilke af vor tids underholdende sportsgrene er blevet sammenlignet med de voldelige og dødbringende gladiatorkampe i Romerriget?

En nylig udstilling i Colosseum i Rom drager paralleller til vor tids forlystelser ved at vise videooptagelser med tyrefægtning, professionel boksning, ulykker under motorløb og voldsomme uroligheder blandt tilskuere ved andre sportsbegivenheder. De første kristne forstod at Jehova hverken elsker vold eller dem der udøver vold, og det bør kristne i dag heller ikke gøre. (Salme 11:5) — 15/6, side 29.

Hvad kan vi lære af Ezra med hensyn til at blive dygtige til at undervise?

I Ezra 7:10 nævnes fire ting som Ezra gjorde, noget som vi kan prøve at efterligne. Der står: „Ezra havde [1] i sit hjerte taget en fast beslutning om [eller: havde beredt sit hjerte til; 1871-oversættelsen] [2] at rådspørge Jehovas lov og [3] handle efter den og [4] undervise i forordninger og lovbud i Israel.“ — 1/7, side 20.

I hvilke to situationer er det passende at en kristen kvinde bærer en hovedbeklædning?

Den ene situation kan opstå i familien. Her viser hun ved at bære hovedbeklædning at hun anerkender at det er hendes mands ansvar at lede familien i bøn og give bibelsk undervisning. Den anden situation kan opstå i menigheden hvor en kvinde viser at hun anerkender at døbte brødre er bibelsk bemyndigede til at undervise og vejlede. (1 Korinther 11:3-10) — 15/7, side 26-27.

Hvorfor anser kristne yoga for at være andet og mere end legemsøvelser og for at være farligt?

Formålet med at dyrke yoga som en disciplin er at udøveren føres til en ’forening’ eller sammensmeltning med en overmenneskelig ånd. I modstrid med Guds vejledning har yoga til hensigt at standse frivillig tankevirksomhed. (Romerne 12:1, 2) Ved at dyrke yoga kan man udsætte sig selv for farerne ved spiritisme og okkultisme. (5 Mosebog 18:10, 11) — 1/8, side 20-22.