Zenez 46:1-34

  • Zakob ek tou son fanmir i al Lezip (1-7)

  • Non bann dimoun ki ti al Lezip (8-27)

  • Zozef i zwenn Zakob Gosenn (28-34)

46  Alor, Izrael ti pran tou sa ki i ti annan* e i ti kit sa landrwa. Ler i ti ariv Beer-Seba, i ti ofer sakrifis pour Bondye son papa Izaak.  Apre sa, Bondye ti koz avek Izrael aswar dan en vizyon e dir: “Zakob, Zakob!” e i ti reponn: “La mon la!”  Bondye ti dir: “Mwan mon sa vre Bondye, Bondye ou papa. Pa bezwen per pour desann Lezip akoz mon pou fer ou vin en gran nasyon laba.  Mon menm mwan ki pou desann avek ou Lezip, mwan menm ki pou osi fer ou retournen sorti laba e Zozef pou ferm ou lizye.”*  Apre sa, Zakob ti kit Beer-Seba e bann garson Zakob* ti anmenn Zakob zot papa, zot bann zanfan ek madanm dan bann saret ki Faraon ti’n anvoye pour anmenn li.  Zot ti anmenn zot bann zannimo ek bann keksoz ki zot ti’n gannyen dan pei Kanaan. Alor, Zakob ek tou son fanmir ti al Lezip.  Zakob ti anmenn tou son fanmir avek li Lezip, sa ti enkli tou son bann garson ek fiy e son bann pti zanfan.  La ki mannyer bann garson Izrael i apele, setadir bann garson Zakob ki ti vin Lezip: Ribenn i premye ne Zakob.  Bann garson Ribenn ti Anok, Palou, Ezronn ek Karmi. 10  Bann garson Simeon ti Zemouel, Zamin, Oad, Zakin, Zoar ek Saoul garson en madanm Kananeen. 11  Bann garson Levi ti Gersonn, Koat ek Merari. 12  Bann garson Zida ti Er, Onann, Sela, Perez ek Zera. Par kont, Er ek Onann ti mor dan pei Kanaan. Bann garson Perez ti Ezronn ek Amoul. 13  Bann garson Isakar ti Tola, Pouva, Yob ek Simronn. 14  Bann garson Zeboulonn ti Sered, Elonn ek Zaleel. 15  Sa i bann garson Lea ki i ti gannyen pour Zakob ler zot ti Padann-Aram. I ti osi ganny en fiy pour Zakob, ki ti apel Dina. An tou, Zakob ek Lea ti annan 33 desandans. 16  Bann garson Gad ti Zifyonn, Agi, Souni, Ezbonn, Eri, Arodi ek Areli. 17  Bann garson Aser ti Imna, Isva, Isvi ek Beria e zot ser ti Sera. Bann garson Beria ti Eber ek Malkyel. 18  Sa i bann garson Zilpa, sa servant ki Labann ti donn son fiy Lea. Sa i bann desandans Zakob ek Zilpa: 16 dimoun an tou. 19  Bann garson Rasel, madanm Zakob ti Zozef ek Benzamen. 20  Ler zot ti Lezip, Asenat, fiy Potifera en pret dan lavil Onn,* ti ganny Manase ek Efraim pour Zozef. 21  Bann garson Benzamen ti Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamann, Ei, Ros, Moupim, Oupim ek Ard. 22  Sa i bann desandans Zakob ek Rasel: 14 dimoun an tou. 23  Garson* Dann ti Ousim. 24  Bann garson Naftali ti Zazeel, Gouni, Zezer ek Silenm. 25  Sa i bann garson Bila, sa servant ki Labann ti donn son fiy Rasel. Sa i bann desandans Zakob ek Bila: set dimoun an tou. 26  Tou bann desandans Zakob ki ti al avek li Lezip, san kont madanm son bann garson, ti 66 dimoun. 27  Zozef ti ganny de garson ler i ti Lezip. An tou, i ti annan 70 dimoun dan fanmir* Zakob ki ti vin Lezip. 28  Zakob ti anvoy Zida al dir Zozef ki i ti pe vini dan semen Gosenn. Ler zot ti ariv dan rezyon Gosenn, 29  Zozef ti fer prepar son saret e i ti al zwenn son papa Izrael laba Gosenn. Ler i ti zwenn son papa, deswit, i ti anmay li e plere pour en bon pe letan. 30  Apre Izrael ti dir Zozef: “La aprezan mon kapab mor. Mon’n vwar ou figir e mon konnen ki ou ankor vivan.” 31  Apre sa, Zozef ti dir son bann frer ek fanmir son papa: “Mon pou mont kot Faraon e dir li, ‘Mon bann frer ek fanmir mon papa ki ti dan pei Kanaan in vin isi kot mwan. 32  Sa bann zonm i bann berze e zot sonny zannimo. Zot in vin avek tou zot troupo* e tou sa ki zot annan.’ 33  Ler Faraon i kriy zot e demann zot, ‘Ki travay zot fer?’ 34  Zot devret reponn li, ‘Ou bann serviter in sonny zannimo depi nou zenes ziska la, zis parey nou bann zanset ti fer.’ Koumsa zot pou kapab al reste dan rezyon Gosenn, akoz bann Ezipsyen i deteste dimoun ki sonny mouton.”

Bann not

Oubyen “tou dimoun ki reste kot li.”
Setadir, ferm lizye Zakob ler i mor.
Literalman, “bann garson Izrael.”
Setadir, Eliopolis.
Literalman, “Bann garson.” Posibleman, non lezot garson pa’n ganny mansyonnen.
Literalman, “lakaz.”
Sa i kapab enkli mouton, kabri ek bef.