Laktaw ngadto sa video

Tabang Alang sa Pamilya

Kini nga serye sa mga artikulo naghatag ug praktikal ug binase sa Bibliya nga tambag alang sa mga pamilya. a Aron makita ang mas daghang artikulo alang sa mga pamilya, tan-awa ang seksiyon nga Kaminyoon ug Pamilya.

a Niini nga serye, ang ngalan sa pipila ka tawo nga gihisgotan giusab.

Kaminyoon

Unsay Makatabang kon Naay Kinaiya ang Imong Bana o Asawa nga Makapalagot Nimo?

Imbes himoong hinungdan sa away ang makapalagot nga kinaiya, sayra kon unsaon ni paglantaw sa positibong paagi.

Kon Unsaon Pag-ugmad ang Pailob

Dihang magminyo ang duha ka dili hingpit nga tawo, ang lainlaing problema motungha. Importante kaayo ang pailob aron molampos ang kaminyoon.

Kon Unsaon Pagpakitag Pagtahod

Hinungdanon nga ang bana ug asawa magpakita kanunay ug pagtahod. Sa unsang paagi ikapakita nimo nga nagtahod ka sa imong kapikas?

Kon Unsaon Pagpakitag Apresasyon

Kon ang magtiayon maningkamot sa pagmatikod sa mga hiyas sa usag usa, ang ilang relasyon molig-on. Unsay makatabang nimo sa pag-ugmad ug apresasyon?

Para sa Malipayong Kaminyoon: Pagpakitag Gugma

Tungod sa trabaho, stress, ug mga problema, ang magtiayon posibleng dili na kaayo magpakitag pagmahal sa usag usa. Mabalik pa kaha ang kainit sa ilang gugma?

Kon Unsaon Pagpakitag Pagmahal

Unsaon pagpakita sa bana ug asawa nga gimahal gyod nila ang usag usa? Niay upat ka sugyot nga gibase sa mga prinsipyo sa Bibliya.

Kon Unsaon Pagpalig-on sa Panumpa

Ang panumpa ba samag kadena nga mogapos nimo o samag angkla nga mopalig-on sa imong kaminyoon?

Ibilin ang Trabaho “sa Trabahoan”

Lima ka tip nga makatabang aron dili makuha sa trabaho ang panahon nga para sa imong kapikas.

Kon Unsaon Pagkontrol sa Paggasto

Ayaw paghulat hangtod mahutdan kag kuwarta ayha pa mamalandong bahin sa imong batasan sa paggasto. Sayra kon unsaon pagkontrol sa paggasto sa dili pa kini mahimong dakong problema.

Kon Unsaon Pagpakiglabot ug Ugangan

Tulo ka sugyot nga makatabang aron ang problema maylabot sa mga ugangan dili mahimong problema sa kaminyoon.

Dihang Managlahi ang Inyong Opinyon

Sa unsang paagi masulbad sa magtiayon ang dili pagsinabtanay ug magpabiling malinawon?

Pag-atubang sa Kalainan

Mibati ka ba nga dili kamo parison sa imong kapikas?

Kon Unsaon Pagwala sa Kayugot

Aron mapasaylo ang sayop nga nasulti o nahimo sa imong kapikas, kinahanglan ba nga imo kining ibalewala o kalimtan nga daw walay nahitabo?

Kon Unsaon Pagkontrol sa Imong Kasuko

Ang pagpadaog sa kasuko o ang pagluom niini makadaot sa lawas. Unsay imong mahimo kon naglagot ka sa imong kapikas?

Kon Maglain Nag Puyo ang mga Anak

Ang ubang magtiayon makaatubang ug dako nga problema dihang ang mga anak managko na ug maglain nag puyo. Unsay mahimo sa mga ginikanan aron maka-adjust sila?

Kon Suod Ka Na sa Usa sa Kaatbang nga Sekso

Mangatarongan ka ba, ‘Higala ra mi?’ Kon mao, susiha ang mga prinsipyo sa Bibliya kon husto ba kini nga pangatarongan.

Kon Dili Ka Na Malipayon sa Imong Kaminyoon

Ang imo bang kapikas karon daw imo nang kakontra? Lima ka sugyot nga makatabang sa imong kaminyoon.

Pagdiborsiyo sa mga Edaran—Sa Unsang Paagi Kini Malikayan?

Unsay hinungdan nga magdiborsiyo ang mga edaran? Unsay imong himoon aron dili ni makaapektar sa imong kaminyoon?

Kon Unsaon nga Malikayan ang Pagselos

Dili magmalipayon ang magtiayon kon pirme nilang dudahan ang ilang kapikas ug wala silay pagsalig sa usag usa. Busa sa unsang paagi malikayan ang sayop o dili angay nga pagselos?

Ang Pornograpiya Makabungkag sa Imong Kaminyoon

Kini nga mga sugyot makatabang nimo aron imong mahunong ang pagtan-awg pornograpiya ug mabalik ang inyong maayong relasyon sa imong kapikas.

Angay ba Ming Mag-ipon ug Puyo sa Dili pa Magpakasal?

Ang ubang managtrato naghunahuna nga maandam sila sa kaminyoon kon mag-ipon usa silag puyo. Maayo ba na nga ideya, o naa pay mas maayo ana?

Komunikasyon

Pahimusli ang Panahon nga Magkauban Mo

May mga panahon nga dili mag-estoryahay ang bana ug asawa bisag magkauban sa kuwarto. Sa unsang paagi mapahimuslan nila ang panahon nga magkauban sila?

Kon sa Unsang Paagi Mahimong Balanse sa Paggamit sa Gadyet

Ang paggamit ug gadyet makapalig-on o makapahuyang sa kaminyoon. Sa unsang paagi nakaapektar kana sa inyong kaminyoon?

Mga Paagi sa Paghisgot ug mga Problema

Managlahi ang paagi sa lalaki ug babaye sa pagpakig-estorya. Ang pagkahibalo niana nga kalainan makatabang kanimo.

Kon sa Unsang Paagi Mahimo Kang Maayong Tigpaminaw

Ang pagpaminaw dili ordinaryong buhat kondili pagpakita kinig gugma. Sayra kon sa unsang paagi mahimo kang maayong tigpaminaw.

Kon Unsaon Pagpahiuyon

Dunay upat ka paagi nga makatabang nimo ug sa imong kapikas sa pagpangitag solusyon sa di-pagsinabtanay imbes maglalis.

Sa Unsang Paagi Malikayan ang Pagbungolay?

Nganong ang magtiayon magbungolay, ug unsay ilang himoon aron masulbad ang ilang panag-away?

Kon sa Unsang Paagi Malikayan ang Panaglalis

Magsige ba mog lalis? Sayra kon sa unsang paagi ang mga prinsipyo sa Bibliya makatabang sa inyong kaminyoon.

Kon Unsay Himoon Aron Dili Ka Makasultig Sakit

Unsay inyong himoon kon ang inyong relasyon ingong magtiayon naapektohan tungod sa sakit nga sinultihan?

Kon Unsaon Pagpangayog Pasaylo

Unsaon kon dili ra ako ang mabasol?

Kon Unsay Himoon Aron Ikaw Makapasaylo

Nganong lisod kaayong magpasaylo? Sayra kon sa unsang paagi ang tambag sa Bibliya makatabang.

Pagmatuto ug mga Anak

Kon Unsaon nga Mahimong Maayong Amahan

Kon unsa ka nga klaseng bana karon magpakita kon unsa ka nga klaseng amahan dihang matawo na ang inyong anak.

Kon Unsay Angayng Mahibaloan sa mga Ginikanan Bahin sa Day Care

Palandonga ang upat ka pangutana aron maseguro ninyo kon maayo bang ibutang sa day care ang inyong anak.

Angay ba Nakong Hatagag Smartphone ang Akong Anak?

Makatabang ni nga mga pangutana aron mahibaloan nimo kon andam na ba ka ug ang imong anak sa responsibilidad.

Tudloi ang Imong mga Anak sa Paggamit ug Smartphone sa Maalamong Paagi

Bisan ang mga anak nga daghag nahibaloan bahin sa teknolohiya nagkinahanglan gihapon sa giya sa ginikanan maylabot sa maalamong paggamit ug smartphone.

Panalipdi ang Imong Anak Gikan sa Pornograpiya

Dali ra kaayong ma-expose ang mga bata sa pornograpiya. Unsay angay nimong mahibaloan ug unsaon nimo pagpanalipod ang imong anak?

Kon Nganong Importante ang Pagbasa Para sa mga Bata​—Bahin 1: Magbasa o Motan-aw?

Daghang bata ang mas ganahang motan-awg mga video. Unsay puwedeng himoon sa mga ginikanan aron maganahan ang ilang mga anak nga mobasa?

Kon Nganong Importante ang Pagbasa Para sa mga Bata—Bahin 2: Sa Gadyet o Printed?

Asa mas maayong magbasa ang mga bata—sa gadyet o sa printed nga libro? Parehas ni nga naay kaayohan.

Tabangi ang Inyong mga Anak nga Dili Maapektohan Pag-ayo sa Makapatugaw nga mga Balita

Unsay mahimo sa mga ginikanan aron ang ilang mga anak dili maapektohan pag-ayo sa mga balita?

Kon ang Imong Anak Mangutana Bahin sa Kamatayon

Upat ka paagi nga makatabang nimo sa pagtubag sa ilang mga pangutana ug sa pagpakita kanila kon unsaon pagsagubang dihang mamatyan ug minahal.

Unsay Akong Himoon Kon ang Akong Anak Gilaay?

Kon ang imong anak kinahanglang mopondo sa balay ug walay himoon, niay pipila ka butang nga maayong konsiderahon.

Mga Kaayohan sa Creative Play

Mas daghan nig kaayohan kay sa pagsigeg tan-aw ug video o pag-apil sa mga activity nga naandam na daan.

Ang Bili sa mga Buluhaton sa Balay

Patabangon ba nimo ang imong mga anak sa mga buluhaton sa balay? Sayra kon nganong ang mga buluhaton sa balay makatudlo sa imong mga anak nga mahimong responsable ug makapalipay nila.

Tabangi ang Imong Anak sa Pag-atubang sa Kapakyasan

Kitang tanan mapakyas usahay. Tudloi ang imong anak sa pagbaton ug hustong panglantaw bahin sa kapakyasan ug tabangi siya sa pagpangitag solusyon.

Kon Unsaon Nimo Pagtabang sa Imong Anak nga Motaas ang Iyang Grado

Sayra kon unsaon pagkahibalo sa tinuod nga hinungdan sa gagmayng grado ug kon unsaon nimo pagdasig sa imong anak nga mokat-on.

Unsay Buhaton kon Gina-bully ang Akong Anak?

Upat ka paagi nga makatabang nimo sa pagtudlo sa imong anak kon unsaon pag-atubang ang bullying.

Kon Unsaon Pagdayeg ang mga Anak

Usa ka matang sa pagdayeg napamatud-ang labing epektibo.

Epekto sa Diborsiyo Diha sa mga Anak

Bisan tuod ang pipila naghunahuna nga ang diborsiyo mas makaayo sa mga anak, gipakita sa research nga dili maayo ang epekto niini sa mga anak.

Pagtabang sa Anak nga Hapit Nang Magtin-edyer

Lima ka binase sa Bibliya nga sugyot nga makatabang nga masagubang kining lisod nga panahon.

Tudloi ang Imong Anak Bahin sa Sekso

Ang mga bata kanunayng makakitag seksi nga mga hulagway bisan sa linghod pa kaayong edad. Unsay angay nimong mahibaloan? Unsay imong mahimo sa pagpanalipod sa imong anak?

Pakig-estorya sa Imong Anak Bahin sa Alkoholikong Ilimnon

Kanus-a ug sa unsang paagi estoryahon sa mga ginikanan ang ilang mga anak bahin niining importanteng topiko?

Pagpakig-estorya sa Imong Anak Bahin sa Diskriminasyon sa Rasa

Ang pagpakig-estorya sa imong anak base sa ilang edad makapanalipod nila batok sa diskriminasyon sa rasa.

Tudloi ug Pagpugong sa Kaugalingon ang Imong Anak

Kon ang bata hatagan nimo sa tanan niyang gusto imo hinuon siyang gihikawan ug mga butang nga mas hinungdanon pa.

Tudloi ang Imong Anak nga Magpaubos

Tudloi ang imong anak nga magmapainubsanon pero dili pod nang mobati siya nga wala siyay bili.

Tudloi ang Imong mga Anak nga Mahimong Mapasalamaton

Bisag bata pa kaayo, matudloan na ang mga anak sa pagsultig salamat sa maayong mga butang nga gihimo o gihatag kanila.

Tudloi ang mga Anak sa Pagsugot

Ikaw ba ug ang imong anak magtigi kanunay kon kinsay masunod ug siya pirme ang makadaog? Ang lima ka sugyot makatabang kanimo.

Kon Unsaon Pag-ingon ug Di Puwede

Komosta kon sulayon sa imong anak ang imong desisyon pinaagi sa pagmanya o pagpakiluoy?

Kon Unsay Himoon Kon ang Imong Bata Magmanya

Unsay imong himoon kon magmanya ang imong anak? Ang mga prinsipyo sa Bibliya makatabang nimo.

Kon ang Imong Anak Mamakak

Unsay imong himoon kon ang imong anak mamakak? Kini nga artikulo naghatag ug binase sa Bibliya nga tambag nga makatabang nimo sa pagtudlo sa imong anak sa kahinungdanon sa pagsulti sa tinuod.

Pagmatuto ug mga Tin-edyer

Hustong Paagi sa Pagpakig-estorya sa Imong Anak nga Tin-edyer

Maglagot ka ba kon makigsulti ka sa imong tin-edyer? Unsay hinungdan sa problema?

Kon ang Imong Dalagita Tensiyonado

Daghang dalagita matensiyon tungod sa mga kausaban nga ilang ginaagoman. Sa unsang paagi ang mga ginikanan makatabang kanila sa pagsagubang sa tensiyon?

Kon ang Imong Anak Dili na Gustong Mabuhi

Unsay puwedeng himoon sa mga ginikanan kon ang ilang anak naghunahuna nga maghikog?

Dihang Daoton sa Imong Anak nga Tin-edyer ang Imong Pagsalig

Ayawg hunahunaa nga rebelyoso ang imong anak. Ang nadaot nga pagsalig puwedeng mabalik.

Kon Unsaon Paggiya sa mga Ginikanan ang Ilang mga Anak

Nganong sayon ra man kaayo sa mga anak nga makigsuod sa ilang isigkabatan-on imbes sa ilang ginikanan?

Kon Unsaon Pagdisiplina sa Imong Anak nga Tin-edyer

Ang pagdisiplina nagkahulogang pagtudlo. Ang mga prinsipyo sa Bibliya makatabang kanimo sa pagtudlo sa imong anak nga mosunod imbes mosuki.

Kon Unsaon Paghatag ug mga Balaod sa Imong Anak nga Tin-edyer

Unsay imong himoon kon ang imong anak morag maglagot kanunay sa imong mga balaod?

Tudloi ang Imong Tin-edyer sa Hustong Paggamit sa Internet

Unsaon nimo pagtabang sa imong anak nga magmaalamon sa paghimog kaugalingong mga desisyon?

Angay Bang Mogamit ug Social Media ang Akong Anak?

Upat ka pangutana nga makatabang nimo sa paghimog maalamong desisyon.

Tudloi ang Imong Tin-edyer nga Anak sa Hustong Paggamit sa Social Media

Tabangi ang imong tin-edyer nga anak nga malikayan ang mga kapeligrohan.

Kon Unsaon Pagpakigsulti sa Imong Anak Bahin sa Sexting

Ayaw paghulat nga mahimo kini sa imong anak. Estoryahi siya bahin sa kapeligrohan sa sexting.

Kon ang Imong Anak Magsamad sa Iyang Lawas

Ang ubang batan-on motuyo pagsamad sa lawas. Unsay hinungdan niini? Unsay imong himoon aron matabangan ang imong anak?

Mga Batan-on

Kon Unsay Himoon Dihang Presyuron Ka sa Ubang Batan-on

Tungod sa presyur, ang usa ka maayong tawo makahimog daotan. Sayra kon unsay angay nimong mahibaloan bahin sa presyur ug kon unsaon kini pagsagubang.

Kon Unsaon Pagdawat sa Pagbadlong

Sa unsang paagi makatabang ang sakit nga tambag o pagbadlong?

Maayong Pamatasan sa Paggamit ug Cellphone

Bastos bang mohunong ka sa pagpakig-estorya aron lang magbasa ug text? O pagpakita bag maayong pamatasan kon dili ka magtagad sa text aron lang makapadayon ug estorya?

Kon Unsaon Pagsukol sa Tentasyon

Kon makasukol ka sa tentasyon, ikaw tinuod nga lalaki o babaye. Unom ka paagi nga makatabang nimo sa pagpalig-on sa imong desisyon ug nga malikayan ang tensiyon nga resulta sa pagpadala sa tentasyon.

Kon Unsaon Pagpugong sa Imong Kasuko

Lima ka binase sa Bibliya nga mga lakang nga makatabang nimo sa pagpugong sa imong kasuko.

Kon Unsaon Pag-atubang ang Kamingaw

Ang sobrang kamingaw makadaot sa panglawas nga sama rag nagtabako kag 15 ka sigarilyo kada adlaw. Unsay mga paagi aron maatubang ang pagbati nga sinalikway ug ang kamingaw?

Kon Magbulag ang Managtrato

Unsay imong himoon aron maulian sa kaguol ug makapadayon sa kinabuhi human sa panagbulag?

Kon Ikaw Kinahanglang Mopuyog Balik sa Balay

Misulay ka ba pagkinaugalingon, unya nagkalisodlisod? Aniay mga sugyot nga makatabang kanimo sa pagbangon.

Kon Unsaon Pagbaton ug Tinuod nga Higala

Upat ka sugyot nga makatabang kanimo sa pagbaton ug suod nga mga higala.

Kon Unsaon Pag-atubang sa Kausaban

Ang kausaban dili kalikayan. Sayra ang gihimo sa ubang batan-on kinsa milampos sa pag-atubang sa mga kausaban.

Dihang Mamatyag Ginikanan

Dili lalim nga mamatyag ginikanan. Unsay makatabang sa mga batan-on sa pagsagubang sa grabeng kaguol?

Angay Bang Ipameligro ang Kinabuhi sa Kuyawng Lingawlingaw?

Daghang batan-on ang ganahan ug kuyaw nga mga lingawlingaw. Natental ka bang moapil nila?