WAJTAOA N. 1 2016 | ?Hu i Stap Lesin Long Prea Blong Yumi?

Wan man i talem se prea i blong mekem yumi harem gud nomo. ?Hemia i tru?

STORI BLONG FRAN PEJ

?From Wanem Ol Man Oli Prea?

Maet bambae yu yu sapraes long ol samting we ol man oli prea from.

STORI BLONG FRAN PEJ

?I Gat Wan Man i Stap Lesin Long Ol Prea?

I gat tu samting we yumi mas mekem blong God i harem prea blong yumi.

STORI BLONG FRAN PEJ

?From Wanem God i Wantem Se Yumi Prea Long Hem?

Prea i openem rod long yumi blong kasem ol blesing we yumi no save kasem long wan narafala rod.

STORI BLONG FRAN PEJ

Prea​—?I Save Givhan Long Yu Olsem Wanem?

?Yu save kasem wanem samting sipos yu prea oltaem?

FOLEM OLFALA WAESTOK LONG LAEF TEDE

Yufala i Mas Fofogivim Yufala

Blong yumi fogivim narafala, ?yumi mas lego nomo samting we i mekem yumi harem nogud?

?Yu Yu Save?

?From wanem Josef i sef bifo we hem i go luk fero? Taem Baebol i talem se papa blong Timoti i wan man “Gris”, ?hemia i min se hem i bon long Gris?

BAEBOL I JENISIM LAEF

Mi Ting Se Mi Gat Wan Gudfala Laef Finis

Pawel Pyzara i laekem blong faet, tekem drag, mo i gat wan gudfala wok. Samting we i mekem hem i jenis, hemia taem hem i statem faet wetem eit man.

?I Tru Se Pita Nao i Faswan Pop?

Jisas i minim wanem taem hem i talem se: “Yu yu Pita, mo long ston ya bambae mi stanemap jos blong mi”?

Sam Moa Samting

?Sipos Tingting Blong Mi i Foldaon, Baebol i Save Givhan Long Mi?

I gat tri samting we God i glad nomo blong givim blong givhan long man we tingting blong hem i foldaon.