Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

WEKAP! N. 1 2022 | Wol Ya i Fulap Long Trabol—?Wanem i Save Givhan?

Taem wol i stap kam moa nogud, plante man oli stap safa from naturol disasta mo ol problem we man i mekem. Faenemaot samting we yu save mekem blong protektem yu mo olgeta we yu lavem.

 

Wol Ya i Fulap Long Trabol—?Wanem i Save Givhan?

Taem yu fesem trabol, i impoten blong protektem yu mo famle blong yu.

1 Protektem Helt Blong Yu

Sipos yu lukaotgud long helt blong yu, bambae yu gat paoa blong fesem ol hadtaem we yu kasem.

2 Protektem Olting Blong Yu

Sipos yu manejem gud mane blong yu, bambae yu naf blong fesem trabol.

3 Protektem Frensip Blong Yu Wetem Narafala

Faenemaot sam gudfala tingting blong protektem mared, frensip blong yu wetem ol narafala mo wetem ol pikinini blong yu.

4 Protektem Hop Blong Yu

Baebol i halpem yumi long taem blong ol trabol mo i givim hop blong fiuja.

Long Wekap! Ya

Ol atikol ya oli save halpem yu mo famle blong yu blong dil wetem ol trabol we i stap afektem ol man.