!Enjoem Laef Olwe!—Baebol Kos

Oli wokem buk ya blong givhan long man blong i stadi Baebol, hemia wan fri Baebol stadi program.

Sori, I no gat tok we I stret long hemia we yu jusum.

Maet Yu Laekem Hemia Tu

KWESTIN WE PLANTE MAN OLI STAP ASKEM

Baebol Stadi Kos We Yu Save Mekem Wetem Ol Witnes Blong Jehova

Yu save yusum eni translesen blong Baebol blong mekem wan fri Baebol stadi kos wetem ol Witnes blong Jehova. Singaot ol famle mo ol fren tu blong oli joen wetem yu.