Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Arogon si Jesus—Gumibo nin Pagsamba na Inaako nin Dios

Arogon si Jesus—Gumibo nin Pagsamba na Inaako nin Dios

 Arogon si Jesus​—Gumibo nin Pagsamba na Inaako nin Dios

Mamomoton na inaagda nin Dios an mga tawo “hale sa gabos na nasyon asin tribo asin banwaan patin lenguahe” na sumamba sa saiya. (Kap. 7:9, 10; 15:3, 4) An mga nag-aako kan pangagdang ini puedeng “maheling an pagigin nakakagayagaya ni Jehova.” (Sal. 27:4; 90:17) Arog kan salmista, ilinalangkaw ninda an saindang tingog sa pag-omaw sa Dios, na nagsasabi: “Magsamba kita asin maghuruhod; lumuhod kita sa atubangan ni Jehova na Kaggibo sa sato.”​—Sal. 95:6.

Pagsamba na Pinapahalagahan na Marhay

Bilang bugtong na Aki nin Dios, nagkaigwa si Jesus nin dakol na oportunidad na manodan an kaisipan, mga prinsipyo, asin mga pamantayan kan saiyang Ama. Sa siring, may kompiansang ikakatokdo ni Jesus an dalan pasiring sa tunay na pagsamba. Sinabi nia: “Ako iyo an dalan asin an katotoohan patin an buhay. Mayo nin makakaduman sa Ama kundi paagi sa sako.”​—Juan 1:14; 14:6.

Itinao ni Jesus an sangkap na halimbawa nin mapakumbabang pagpapasakop sa saiyang Ama. Sinabi nia: “Dai ako naggigibo nin ano man sa sakong sadiring kabotan; kundi siring sa pagkatokdo sa sako kan Ama itinataram ko an mga bagay na ini.” Dangan idinagdag nia: “Danay kong ginigibo an mga bagay na nakakapaogma sa saiya.” (Juan 8:28, 29) Sa anong mga paagi napaogma ni Jesus an saiyang Ama?

An saro iyo na si Jesus biyong dedikado sa saiyang Ama, asin iyan an pinakakahulogan kan pagsamba sa Dios. Nagpaheling si Jesus nin personal na pagkadayupot sa saiyang Ama paagi sa pagigin makinuyog sa Saiya, na ginigibo an kabotan Nia, dawa kun iyan  may kaibang dakulang personal na kasakitan. (Fil. 2:7, 8) An sarong importanteng aspekto kan pagsamba ni Jesus iyo an saiyang regular na pakikikabtang sa paggibo nin mga disipulo, kaya inapod siang Paratokdo kan mga may pagtubod sagkod kan mga daing pagtubod. (Mat. 22:23, 24; Juan 3:2) Dugang pa, ginamit ni Jesus an saiyang panahon asin kosog para sa iba. Huli sa saiyang espiritu nin pagigin mapagsakripisyo, haros mayo na siang panahon para sa saiyang sadiri, alagad naogma sia na maglingkod sa iba. (Mat. 14:13, 14; 20:28) Sa ibong kan pagigin sibot, si Jesus pirmeng nagtatagama nin panahon na makipag-olay sa saiyang langitnon na Ama paagi sa pamibi. (Luc. 6:12) Pinahalagahan nanggad na marhay nin Dios an pagsamba ni Jesus!

An Maigot na Paghihingoa na Mapaogmang Gayo an Dios

Tinawan ni Jehova nin atension an gawe-gawe kan saiyang Aki asin ipinahayag Nia an Saiyang pag-oyon digdi. (Mat. 17:5) Minsan siring, nariparo man ni Satanas na Diablo an maimbod na pamumuhay ni Jesus. Huli kaiyan, si Jesus nagin espesyal na punteriya ni Satanas. Taano? Huli ta mayo pang tawo na nakapagpadanay nin lubos na pagkuyog sa Dios, na paagi kaiyan nasasamba sia nin lubos. Asin gusto kan Diablo na papondohon si Jesus sa paggibo kan pagsamba na maninigo nanggad ki Jehova.​—Kap. 4:11.

Sa paghihingoa ni Satanas na raoton an pagsamba ni Jesus, may nakakaakit siang iinalok sa saiya. Dinara nia si Jesus sa “sarong halangkawon na bukid, asin ipinaheling sa saiya an gabos na kahadean kan kinaban asin an kamurawayan kan mga iyan.” Dangan sia nagsabi: “An gabos na bagay na ini itatao ko sa saimo kun ika lumuhod asin gumibo nin sarong akto nin pagsamba sa sako.” Ano an nagin reaksion ni Jesus? Sia nagsabi: “Humale ka, Satanas! Huli ta nasusurat, ‘Si Jehova na saimong Dios an dapat mong sambahon, asin sa saiya ka sana dapat na maggibo nin sagradong paglilingkod.’” (Mat. 4:8-10) Iyo, aram ni Jesus na magigin sarong akto nin idolatriya an pagluhod ki Satanas ano man an garo baga pakinabang kaiyan. Habo niang gumibo nin dawa saro sanang akto nin pagsamba sa kiisay man apuera ki Jehova.

Tibaad dai man ialok sa sato ni Satanas an gabos na kahadean kan kinaban asin an kamurawayan kan mga iyan karibay kan satong pagsamba. Alagad hinihingoa pa man giraray nia na raoton an pagsamba na ginigibo nin sinserong mga Kristiano sa Dios. Gusto kan Diablo na ibang persona o ibang bagay an satuyang sambahon.​—2 Cor. 4:4.

Pinatunayan ni Cristo Jesus na sia maimbod dawa sagkod sa kagadanan. Paagi sa pagpapadanay ni Jesus kan saiyang integridad sa Dios, napamuraway nia si Jehova sa paaging dai pa nagibo nin ibang tawo. Para sa tunay na mga Kristiano ngonyan, nagmamaigot kita na arogon an maimbod na pamumuhay ni Jesus paagi sa pagpaorog kan satong pagsamba sa Kaglalang. Tunay nanggad, an marahay na relasyon sa Dios iyo an satong pinakamahalagang rogaring.

Mga Bendisyon sa Paggibo nin Inaakong Pagsamba

Nagbubunga nin dakol na bendisyon an pagpaoswag kan “klase nin pagsamba na malinig asin daing ramog” sa pagheling nin Dios. (Sant. 1:27) Halimbawa, nabubuhay kita sa panahon na padakol nang  padakol na tawo an “mga mamomoton sa sainda man sana, mga mamomoton sa kuarta, mga mapagpasikat sa sadiri,” asin “mga mayong pagkamoot sa karahayan.” (2 Tim. 3:1-5) Minsan siring, sa laog kan pamilya nin Dios, igwa kita kan pribilehio na makaasosyar an malinig asin marahay na mga tawo na nagmamaigot na suportaran an mga pamantayan nin Dios sa pagsamba sa saiya. Bako daw na iyan sarong gikanan nin kaginhawahan?

Paagi sa pagdadanay niato na daing digta kan kinaban na ini, may dagdag pa kitang bendisyon na malinig na konsensia. Gusto niatong papagdanayon an malinig na konsensia paagi sa pagpasakop sa matanos na mga prinsipyo nin Dios asin pagkuyog sa mga ley ni Cesar na bakong sarongat sa mga ley nin Dios.​—Mar. 12:17; Gibo 5:27-29.

An bilog na kalag na pagsamba nagbubunga nin iba pang mga bendisyon. Kun nagkokonsentrar kita sa paggibo kan kabotan nin Dios kisa kan sa sato, nagigin makahulogan asin nakakakontento an satong buhay. Imbes na magsabi: “Magkarakan asin mag-irinom kita, huli ta sa aga magagadan kita,” may masasarigan kitang paglaom na buhay na daing katapusan sa sarong paraisong daga.​—1 Cor. 15:32.

An libro nin Kapahayagan may sinasambit na panahon na ‘maruluwas sa dakulang kahorasaan’ an mga nagpapadanay nin malinig na kamugtakan sa atubangan ni Jehova. An pagkasaysay nagsasabi na “bibikladon kan Saro na nakatukaw sa trono an saiyang tolda sa ibabaw ninda.” (Kap. 7:13-15) An nakatukaw na iyan sa trono mayong iba kundi si Jehova Dios, an pinakamamuraway na Persona sa uniberso. Imahinara an dakulang kagayagayahan na saindong mamamatean kun akoon na nia kamo bilang bisita sa saiyang tolda, na pinoprotehiran asin inaataman nia kamo tanganing mayong maraot na mangyari sa saindo! Asin minsan paano, dawa ngonyan makakamtan na niato an saiyang proteksion saka pag-ataman.

Dugang pa, an gabos na naggigibo nin pagsamba na inaako nin Dios ilinaladawan na ginigiyahan pasiring sa “mga burabod kan tubig nin buhay.” An nakakaginhawang mga burabod na ini nagrerepresentar sa gabos na probisyon na ginigibo ni Jehova para sa pag-ako niato nin buhay na daing katapusan. Iyo, paagi sa pantubos ni Cristo, “papahidon nin Dios an gabos na luha sa saindang mga mata.” (Kap. 7:17) Gigibohon nang sangkap an katawohan, na magigin dahelan nin dai ikaladawan na kagayagayahan para sa mga may paglaom na mabuhay sagkod lamang digdi sa daga. Dawa ngonyan, an maogmang mga parasamba sa Dios magayagayang nagkukururahaw, na ipinapahayag an saindang odok sa puso na pag-apresyar ki Jehova asin sinasamba sia kaiba kan mga yaon sa langit na nag-aarawit: “Dakula asin makangangalas an saimong mga gibo, Jehova Dios, an Makakamhan sa Gabos. Matanos asin totoo an saimong mga dalan, Hadeng daing sagkod. Siisay nanggad an dai matatakot sa saimo, Jehova, asin dai magpapamuraway kan saimong ngaran, huli ta ika sana an maimbod? Huli ta an gabos na nasyon madolok asin masamba sa atubangan mo, huli ta an saimong matanos na mga pagboot nahayag na.”​—Kap. 15:3, 4.

[Ritrato sa pahina 27]

Ano an iinaalok sa sato ni Satanas karibay kan satong pagsamba?