Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Papagdanayon sa Pag-agoman an “Lubid na Tinolotolo”

Papagdanayon sa Pag-agoman an “Lubid na Tinolotolo”

 Papagdanayon sa Pag-agoman an “Lubid na Tinolotolo”

“An lubid na tinolotolo dai tolos mapuputol.”​—ECL. 4:12.

1. Pinagsaro niisay an enot na tawong magkapareha bilang mag-agom?

KASUNOD kan paglalang ni Jehova Dios sa mga tinanom asin hayop, ginibo nia an enot na tawo, si Adan. Paghaloyhaloy, pinangyari nin Dios na si Adan makatorog nin nanok, asin ginamit Nia an saro sa mga gusok ni Adan tanganing gumibo nin sangkap na katabang para sa saiya. Kan maheling ini ni Adan, sia nagsabi: “Sa katapustapusi ini tolang nin sakong mga tolang asin laman nin sakong laman.” (Gen. 1:27; 2:18, 21-23) Naogma si Jehova sa pagkalalang sa enot na babae, asin pinagsaro nia an enot na tawong magkapareha bilang mag-agom saka binendisyonan nia sinda.​—Gen. 1:28; 2:24.

2. Paano rinaot ni Satanas an dayupot na relasyon ni Adan asin Eva?

2 Makamomondo, dai nahaloy inatake an pag-agoman na inestablisar nin Dios. Paano iyan nangyari? Sarong maraot na espiritu, na kan huri inapod na Satanas, an nagdaya ki Eva kaya kuminakan ini nin bunga kan solamenteng kahoy na ipinagbawal sa mag-agom. Pagkatapos kaiyan, si Adan uminiba sa saiyang agom sa pagrebelde sa makatanosan na pamamahala asin marahay na paggiya nin Dios. (Gen. 3:1-7) Kan hapoton ni Jehova an mag-agom kun ano an ginibo ninda, nagin risang-risa na naraot na an saindang relasyon. Binasol ni Adan an saiyang agom, na nagsasabi: “An babae na itinao mo tanganing makaibanan ko, sia an nagtao sa sako nin bunga gikan sa kahoy kaya kuminakan ako.”​—Gen. 3:11-13.

3. Ano an nagin salang punto de vista nin nagkapirang Judio?

3 Durante kan mga siglo poon kaidto, ginamit ni Satanas an laen-laen na tusong paagi tanganing palakopon an dai pagkaoroyon nin mga mag-agom. Halimbawa, may mga panahon na ginamit nia an mga namomoon sa relihion tanganing palakopon an bakong sono sa Kasuratan na punto de vista dapit sa pag-agoman. Pinasadit nin nagkapirang Judiong namomoon an halaga kan mga pamantayan nin Dios, na tinotogotan an mga agom na lalaki na idiborsio an saindang agom huli sa saradit na dahelan, siring baga nin maasgad na pagkatimpla sa kakanon. Alagad sinabi ni Jesus: “An siisay man na idiborsio an saiyang agom na babae, apuera sana sa dahelan na pakikisaro, asin mag-agom nin iba nakakaginibo nin pagsambay.”​—Mat. 19:9.

4. Paano inaatake ngonyan an areglo nin pag-agoman?

4 Si Satanas sibot pa man giraray sa pagmamaigot na putolon an bogkos nin pag-agoman. An pagpapakasal nin mga homoseksuwal, pagsasaro nin mga bakong kasal, asin pagdidiborsio na madali sanang makua nagpapatunay na sia nagigin mapangganang gayo mapadapit digdi. (Basahon an Hebreo 13:4.) Bilang mga Kristiano, ano an magigibo niato tanganing dai kita maimpluwensiahan kan nangingibabaw na biribid na punto de vista dapit sa pag-agoman? Pag-olayan niato an nagkapirang karakteristiko nin maogma asin mapangganang pag-agoman.

Papagdanayon si Jehova sa Saindong Relasyon Bilang Mag-agom

5. Ano an boot sabihon kan pananaram na “lubid na tinolotolo” kun mapadapit sa pag-agoman?

5 Tanganing magin mapanggana an pag-agoman, si Jehova kaipuhan na magin kabtang kan relasyon na iyan. An saiyang Tataramon nagsasabi: “An lubid na tinolotolo dai tolos mapuputol.” (Ecl. 4:12) An “lubid na tinolotolo” piguratibong pananaram. Kun an ilustrasyon na ini iinaaplikar sa pag-agoman, kaiba dian an agom na lalaki asin agom na babae, an enot na duwang kabtang kan lubid, na nakapurupot sa prinsipal na kabtang kaiyan, si Jehova Dios. An pagigin kasaro nin Dios nagtatao sa mag-agom nin espirituwal na kosog na makaya an mga problema, asin iyan iyo an pinakaimportanteng paagi sa pagkamit kan pinadakulang kaogmahan sa pag-agoman.

6, 7. (a) Ano an magigibo nin mga Kristiano tanganing masegurado na an Dios yaon sa saindang relasyon bilang mag-agom? (b) Ano an pinapahalagahan nin sarong tugang na babae manongod sa saiyang agom?

6 Alagad ano an puedeng gibohon nin mag-agom tanganing masegurado na an saindang pag-agoman magin siring sa lubid na tinolotolo? An salmistang si  David nag-awit: “An paggibo kan boot mo, O Dios ko, iyo an ikinakaogma kong marhay, asin an saimong ley nasa kairaroman kan sakong nasa laog na mga kabtang.” (Sal. 40:8) Kaagid kaiyan, an pagkamoot niato sa Dios nagpapahiro sa sato na maglingkod sa saiya na may kompletong puso. Huli kaini, an mag-agom maninigo na parehong magpatalubo nin dayupot na personal na relasyon ki Jehova asin ikaogmang marhay an paggibo kan saiyang kabotan. An mga may agom maninigo man na magmaigot na pakosogon an pagkamoot kan saindang agom sa Dios.​—Tal. 27:17.

7 Kun an ley nin Dios talagang nasa kairaroman kan satong nasa laog na mga kabtang, ipapaheling niato an mga kualidad na siring baga nin pagtubod, paglaom, asin pagkamoot, na matabang na pakosogon an bogkos nin pag-agoman. (1 Cor. 13:13) An sarong Kristiana na an ngaran Sandra, na 50 taon nang may agom, nagsabi: “An pinapahalagahan kong marhay sa sakong agom iyo an pagtao nia sa sako nin espirituwal na paggiya asin sadol saka an saiyang pagkamoot ki Jehova, na mas makosog kisa sa pagkamoot nia sa sako.” Mga agom na lalaki, siring man daw kaiyan an masasabi manongod sa saindo?

8. Ano an kaipuhan tanganing mag-ako nin “marahay na balos” sa pag-agoman?

8 Bilang mag-agom, pinapagdadanay daw nindo na pangenot sa saindong buhay an espirituwal na mga bagay asin an intereses kan Kahadean? Dugang pa, talaga daw na minamansay nindo an saindong agom bilang kaibaiba nindo sa paglilingkod ki Jehova? (Gen. 2:24) An madonong na si Hadeng Salomon nagsurat: “Mas marahay an duwa kisa sa saro, ta igwa sinda nin marahay na balos sa saindang kahigosan.” (Ecl. 4:9) Iyo, an agom na lalaki asin agom na babae dapat na magmaigot tanganing magkamit nin sarong “marahay na balos,” an may pagkamoot asin nagdadanay na pag-agoman na igwa nin bendisyon nin Dios.

9. (a) Ano an mga paninimbagan nin mga agom na lalaki? (b) Segun sa Colosas 3:19, paano maninigong trataron nin agom na lalaki an saiyang agom?

9 An sarong nagpaparisa kun baga an Dios yaon sa pag-agoman iyo an paghihingoang ginigibo kan agom na lalaki sagkod agom na babae na sunodon an Saiyang mga kahagadan. An mga agom na lalaki an may pangenot na obligasyon na itao an materyal asin espirituwal na mga pangangaipo kan saindang pamilya. (1 Tim. 5:8) Dinadagka man sinda na magin makonsiderasyon sa emosyonal na mga pangangaipo kan saindang agom na babae. Sa Colosas 3:19, mababasa niato: “Kamong mga agom na lalaki, padagos na mamotan an saindong agom na babae asin dai kamo maanggot sa sainda na may kapaitan.” An sarong nag-espesyalisar sa Biblia nagpaliwanag na kalabot sa pananaram na ‘maanggot na may kapaitan’ an “pagtaram nin makolog na mga tataramon, o pagsuntok, asin dai pagpaheling sa sainda nin kapadangatan saka pagmakolog, asin dai pagtao sa sainda nin sustento, proteksion, patin tabang.” Malinaw nanggad, an siring na gawe-gawe bakong maninigo sa Kristianong pamilya. Kun ginagamit nin agom na lalaki an saiyang pagkapayo sa mamomoton na paagi, napapatalubo sa saiyang agom na babae an pagigin andam na magpasakop.

10. Anong saboot an maninigong ipaheling nin Kristianang mga agom?

10 An Kristianang mga agom na naghihingoang papagdanayon si Jehova sa saindang pag-agoman dapat man na sumunod sa mga kahagadan nin Dios. Si apostol Pablo nagsurat: “Magpasakop an mga agom na babae sa saindang agom na lalaki nin siring sa Kagurangnan, huli ta an agom na lalaki iyo an payo kan saiyang agom na babae kun paanong an Cristo iyo man an payo kan kongregasyon.” (Efe. 5:22, 23) Dinaya ni Satanas si Eva, asin pinalakop nia an kaputikan na an pagigin independiente sa Dios matao nin nagdadanay na kaogmahan. Malinaw nanggad, an espiritu nin pagigin independiente naheheling na ngonyan sa dakol na pag-agoman. Minsan siring, para sa diosnon na mga babae, an pagpasakop sa saindang mamomoton na payo bakong nakakauyam. Ginigirumdom ninda na inasignaran ni Jehova si Eva na magin “komplemento” kan saiyang agom na lalaki, na malinaw na ibinilang iyan nin Dios na kagalanggalang na katongdan. (Gen. 2:18) An Kristianang agom na gikan sa boot na nakikipagtabangan sa areglong iyan talagang “korona” kan saiyang agom na lalaki.​—Tal. 12:4.

11. Ano an ikinongklusyon nin sarong tugang na lalaki na nakatabang sa saiya bilang may agom?

11 An saro pang makakatabang sa mag-agom na papagdanayon an Dios sa saindang pag-agoman iyo an magkaibanan na pag-adal kan Tataramon nin Dios. Si Gerald, na 55 taon nang maogma bilang may agom, nagsabi, “An pinakamahalagang sangkap sa mapangganang pag-agoman iyo an magkaibanan na pagbasa asin pag-adal kan Biblia.” Sinabi pa nia, “An magkaibanan na paggibo nin mga bagay, nangorogna nin espirituwal na mga bagay, nagpapangyari sa mga  mag-agom na magin orog na dayupot sa lambang saro asin ki Jehova.” An iribang pag-adal kan Biblia nakakatabang sa pamilya na mapagdanay na malinaw sa isip an mga pamantayan ni Jehova, nakakapakosog sa espirituwalidad, asin nakakatabang para sa padagos na pag-oswag.

12, 13. (a) Taano ta mahalagang marhay sa mag-agom an pamimibi na magkaibanan? (b) Ano pang ibang espirituwal na mga aktibidad an nakakapakosog sa pag-agoman?

12 An maogmang mga mag-agom magkaibanan man na namimibi. Kun an agom na lalaki ‘biyong nagpapahayag kan laog kan saiyang puso’ paagi sa pagsambit nin espesipikong mga kahagadan na partikular nanggad sa saindang kamugtakan, siertong mapapakosog kaiyan an bogkos nin pag-agoman. (Sal. 62:8) Halimbawa, magigin mas madali nanggad na lingawan an ano man na dai pagkakaoyon nindong mag-agom pagkatapos na magkaibanan kamong makiolay sa Makakamhan sa Gabos para sa paggiya! (Mat. 6:14, 15) Kaoyon kan pamibing iyan, angay nanggad na magin determinado an lambang saro sa mag-agom na tabangan an saindang agom asin ‘padagos na magpatiriostios asin lubos na magpatarawadtawadan.’ (Col. 3:13) Girumdomon na an pamimibi pagpaheling nin pagsarig sa Dios. Si Hadeng David nagsabi: “Sa saimo an mata nin gabos naghahalat na may paglaom.” (Sal. 145:15) Kun kita naghahalat na may paglaom sa Dios paagi sa pamimibi, mas dikit an satong kahaditan, mantang aram niato na ‘sia may pagmakolog sa sato.’​—1 Ped. 5:7.

13 An saro pang importanteng paagi tanganing mapagdanay si Jehova sa pag-agoman iyo an pag-atender sa mga pagtiripon kan kongregasyon asin pag-ibanan sa ministeryo. Sa satong mga pagtiripon, nanonodan nin mga mag-agom kun paano lalabanan an “mga katusohan” na ginagamit ni Satanas tanganing pagbarangaon an mga pamilya. (Efe. 6:11, nota sa ibaba) Asin an agom na lalaki saka agom na babae na regular na nag-iibanan sa ministeryo nakakanood na ‘magin marigon asin dai natatanyog.’​—1 Cor. 15:58.

Kun Minalataw an mga Problema

14. Anong mga bagay an puedeng magin dahelan nin tension sa pag-agoman?

14 Totoo, an mga suhestion sa enotan tibaad garo baga bakong bago, alagad taano ta dai iyan prangkang ipakipag-olay sa saindong agom? Aramon nindo kun may nagkapirang bagay sa saindong pag-agoman na nangangaipo nin orog na atension. Pero, sinasabi kan Biblia na dawa yaon an Dios sa relasyon nin mag-agom, ‘magkakaigwa pa man giraray sinda nin kahorasaan sa saindang laman.’ (1 Cor. 7:28) Huli sa pagkabakong sangkap nin tawo asin maraot na impluwensia kan tampalasan na kinaban na ini patin mga siod kan Diablo, puedeng magkaigwa nin grabeng tension dawa an pag-agoman nin maimbod na  mga lingkod nin Dios. (2 Cor. 2:11) Alagad tinatabangan kita ni Jehova na makaya an siring na tension. Iyo, magigibo iyan. Nawara sa maimbod na tawong si Job an saiyang ataman na mga hayop, an mga nag-aataman kaiyan, asin an saiyang mga aki. Pero, an Biblia nagsasabi: “Sa gabos na ini si Job dai nagkasala o nagsahot nin ano man na sala sa Dios.”​—Job 1:13-22.

15. Ano an puedeng magin reaksion nin mga tawo huli sa tension, asin ano an pinakamarahay na paagi tanganing maatubang kan mga may agom an siring na mga reaksion?

15 Sa ibong na lado, an agom ni Job nagsabi sa saiya: “Nangangapot ka pa giraray nin higot sa saimong integridad? Sumpaa an Dios asin magadan ka!” (Job 2:9) Tunay nanggad, kun minalataw an mga trahedya o iba pang masakit na kamugtakan, an epekto kaiyan na emosyonal na pagkapurisaw puedeng magpangyari sa saro na gumawe na bakong rasonable. “An pang-aapi puedeng magin dahelan na an sarong madonong gumawe na garo rungaw,” an sabi kan madonong na tawo. (Ecl. 7:7) Kun an saindong agom magtaram nin makologon na mga tataramon huli sa kasakitan o “pang-aapi,” pagmaigotan nindo na magdanay na kalmado. An pagsimbag nindo sa kaparehong paagi tibaad magpangyari na an saro sa saindo o kamong duwa makataram nin bagay na mapagrabe pa sa situwasyon. (Basahon an Salmo 37:8.) Kaya palampason an ano man na “pabiglabiglang pananaram” na tibaad resulta nin pagkadiskontento o pagkadesganar.​—Job 6:3.

16. (a) Paano aplikado sa pag-agoman an mga tataramon ni Jesus sa Mateo 7:1-5? (b) Taano ta an pagigin timbang mahalagang marhay sa pag-agoman?

16 An mga mag-agom kaipuhan na magkaigwa nin realistikong mga linalaoman. An saro tibaad may marisang nagkapirang palaen na ugale sa saiyang agom asin mag-isip, ‘Kaya ko siang bagohon.’ Paagi sa pagkamoot asin pasensia, tibaad matabangan nindo an saindong agom na luway-luway na umoswag. Pero, dai paglingawan na an nagpaparatatsar sa saradit na pagkukulang nin iba iinagid ni Jesus sa sarong tawo na naheheling an “dagami” sa mata kan saiyang tugang alagad dai naririsa an “pasagi” sa saiya mismong mata. Si Jesus nagsadol sa sato: “Dai na kamo maghokom tanganing dai man kamo hokoman.” (Basahon an Mateo 7:1-5.) Dai ini nangangahulogan na maninigong baliwalaon na sana an seryosong mga pagkukulang. Si Robert, na haros 40 taon nang may agom, nagsabi: “Tanganing magin andam na magdangog asin prangka sa lambang saro saka andam na umako nin balidong mga obserbasyon, an mga mag-agom tibaad kaipuhan na gumibo nin mga pagbabago sa saindang buhay.” Kaya magin timbang. Imbes na pagparaisipon an mga kualidad na mayo sa saindong agom, makanood kamong apresyaron asin ikaogma an positibong mga kualidad na yaon sa saiya ngonyan.​—Ecl. 9:9.

17, 18. Kun nagdadakol an mga problema, saen kita makakadolok para sa tabang?

17 Tibaad umabot an mga pagbalo kun magbago an mga kamugtakan sa buhay. An mag-agom tibaad mapaatubang sa mga kadepisilan kun may mga aki na sinda. An agom o an sarong aki tibaad magkahelang nin grabe. An naggugurang nang mga magurang tibaad mangaipo nin espesyal na pag-asikaso. An mga aki na husto na sa edad tibaad magbalyo sa harayong lugar. Tibaad magkaigwa nin iba pang pagbabago huli sa pag-asikaso sa teokratikong mga pribilehio asin paninimbagan. An gabos na pagbabagong ini puedeng magtao nin tension asin kahaditan sa sarong relasyon.

18 Kun namamatean nindo na nakaabot na kamo sa punto na dai na nindo kaya huli sa tension sa saindong pag-agoman, ano an puede nindong gibohon? (Tal. 24:10) Dai kamo sumuko! Gusto nanggad ni Satanas na bayaan nin sarong lingkod nin Dios an dalisay na pagsamba. Mas maoogma pa ngani sia kun mag-agom an magibo kaiyan. Huli kaini, gibohon an bilog nindong makakaya na masegurado na an saindong pag-agoman nagdadanay na lubid na tinolotolo. An Biblia igwa nin dakol na pagkasaysay dapit sa mga tawong nagdanay na maimbod sa ibong nin grabeng mga pagbalo. Halimbawa, sa sarong pangyayari, biyong ipinahayag ni David ki Jehova an laog kan saiyang puso, na nagsasabi: ‘Pahelingan mo ako nin pabor, O Dios, huli ta padagos akong inaapi nin magagadanon na tawo.’ (Sal. 56:1) Namatean na daw nindo na inapi kamo nin “magagadanon na tawo”? Baga man an tension na namamatean nindo naggigikan sa saro na dayupot sa saindo o bako,  girumdomon: Si David nakakua kan kosog na magtagal, asin makukua man nindo iyan. “Ako naghapot ki Jehova, asin sinimbag nia ako,” an sabi ni David. “Ilinigtas nia ako sa gabos kong katakotan.”​—Sal. 34:4.

Dugang Pang mga Bendisyon

19. Sa anong paagi niato maoolang an mga pagsalakay ni Satanas?

19 Sa panahon na ini kan katapusan, an mga mag-agom kaipuhan na ‘padagos na rangahon asin pakosogon an lambang saro.’ (1 Tes. 5:11) Dai paglingawan, hinihingako ni Satanas na an satong kaimbodan ki Jehova nakabasar sa kaimotan. Gagamiton nia an ano man na paaging posible, kaiba an pagraot sa relasyon nin mag-agom, tanganing raoton an satong integridad sa Dios. Tanganing maolang niato an mga pagsalakay ni Satanas, kita kaipuhan na lubos na magtiwala ki Jehova. (Tal. 3:5, 6) Si Pablo nagsurat: “Igwa ako kan kosog para sa gabos na bagay huli sa saiya na nagtatao nin puersa sa sako.”​—Fil. 4:13.

20. Ano an nagigin mga bendisyon kun pinapagdadanay an Dios sa pag-agoman?

20 Dakol an nagigin bendisyon kun an Dios yaon sa pag-agoman. Nagin totoo nanggad ini ki Joel asin sa saiyang agom, na 51 taon nang mag-agom. Si Joel nagsabi: “Danay kong pinapasalamatan si Jehova huli sa sakong agom asin sa samong maogmang pag-ibaiba. Sia an tamang-tamang kaibaiba para sa sako.” Ano an saindang sekreto? “Pirme niamong hinihingoa na magpaheling nin kabootan, pasensia, asin pagkamoot sa lambang saro.” Mayo sa sato an makakagibo kaiyan sa sangkap na paagi sa sistemang ini nin mga bagay. Pero, pagmaigotan niatong iaplikar an mga prinsipyo sa Biblia asin papagdanayon si Jehova sa satong pag-agoman. Kun gigibohon niato iyan, an satong pag-agoman magigin siring sa “lubid na tinolotolo [na] dai tolos mapuputol.”​—Ecl. 4:12.

Nagigirumdoman daw Nindo?

• Ano an boot sabihon kan pagigin yaon ni Jehova sa relasyon nin mag-agom?

• Ano an maninigong gibohon nin mga mag-agom kun minalataw an mga problema?

• Paano niato maaaraman kun an Dios yaon sa sarong pag-agoman?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Mga Ritrato sa pahina 18]

An pamimibi na magkaibanan nakakatabang sa mga mag-agom na atubangon an masakit na mga situwasyon