Ghɔ tchʉm o

Ghɔ tchʉm sous-menu

Mkwintɛ Jeova

Bandjoun-Baham

Mfa’ nə danyə

Teleshaaje nəŋ ɛmprime mfa’ nə danyə, nəŋ danyə ywə nə pɔmnəŋ ba mtsʉ’ tchʉm Biblə. Há mpa’ nə mhəŋtə, nəŋ həŋ bi ta’ mo tchʉm tuŋdyə o gə e lé be ó pa’ pəpúŋ a.

 

Tchi tsə tsəŋ tə guŋ bə nə ɛŋtɛnɛt nə ghɔm yəŋ pə.