Ghɔ tchʉm o

Biblə danyə kə?

Da’ Biblə ne ha kwa’ mthɔk pəpúŋ nə guŋ mhəŋtə thʉɔthʉɔ nə vɔk. Tə fə mədu mgu’, pu yɔ gə mthɔk myə́ bɔ bə kwa’ ywə mthʉɔdəŋ. Tchʉm yəŋ tsʉ’, o gɔ yɔ tchi pa’ Biblə fiŋ nə kwitə o nə guŋ yu tchi nə tchwə awɛ a.—2 Timotio 3:16, 17.

Mya pyə tchi a

MBUʼ ŊWAʼNYƏ & MKAM ŊWAʼNYƏ

Ke fing ne re ge toundye tchwe tchum ŋwègne?

Jéova ne le tchu toundye neng ha ywe ye a fing ne kwite mtoundye ne tchwe pepoung a.

MBUʼ ŊWAʼNYƏ & MKAM ŊWAʼNYƏ

Ke fing ne re ge toundye tchwe tchum ŋwègne?

Jéova ne le tchu toundye neng ha ywe ye a fing ne kwite mtoundye ne tchwe pepoung a.

Bible fing ne kwite o m tchi ge ke?

Kwitə bi pó msəm

Yɔ tchi pa’ Biblə fiŋ nə kwitə pó msəm nə lo’ pu a mnwə map a.

Mfa’ bi pəkhʉ̌

Yɔ mfa’ mye be a kwitə o nə lə fyə danyə mthɔk Biblə bi pó pǔ a.

Ji’te Bible poua mkwithè Jéova

Nwə kə pu a gɔ jiʼtə Biblə?​—Ye saksak

Biblə ha mpaʼ nə mhəŋtə gwyə bi boʼ gwyə pɔmnəŋ tchum dzʉ. O si tchəŋ nə pə yu taʼ mo nə pu a?

Pu gə taʼ jiʼtə Biblə m tchi gə kə?

Aa dəmtchaʼ awɛ, bə pu jyə Mkwintɛ Jeova paʼ pɔ pyə wap də tam nə nə kwitə pɔmnəŋ nə jiʼtə Biblə a. Yɔ paʼ wap gə.

Həŋtə ta’ ji’tə Biblə

Ghə ta’ ji’tə Biblə tə pe’ nə tam ba nə tsu’ yə a puŋ o a.