Skip to content

Skip to table of contents

 CHIPAANZI 5

Nikwakaba Zamangulwe Mbaani Bakaswiilila Leza, Alimwi Mbaani Batakamuswiilila?

Nikwakaba Zamangulwe Mbaani Bakaswiilila Leza, Alimwi Mbaani Batakamuswiilila?

Mumazuba aNowa ibiingi bakali kucita zibi. Matalikilo 6:5

Adamu aEva bakazyala bana, aboobo bantu bakavula munyika. Nikwakiinda ciindi, bamwi bangelo bakatobela kupapila kwa Saatani.

Bakaza munyika basikuzwata mibili yabantu kuti bakwate banakazi. Nkaambo kaako, bakazyala mabbabbani akali kuyoosya kaalanguzu.

Inyika yakazula bantu bakalikucita zibi. IBbaibbele litii: “Bubi bwabantu baansi bulayoosya, amiyeyo yoonse bantu njibayeeya mumyoyo yabo mibi luzutu mazuba oonse.”

 Nowa wakaswiilila Leza akuyaka bwaato. Matalikilo 6:13, 14, 18, 19, 22

Nowa wakali muntu mubotu. Jehova wakaambila Nowa kuti wakali kuzoonyonyoona basizibi kabelesya zambangulwe.

Alubo Leza wakaambila Nowa kuti ayake bwaato, alimwi anjizye impuli yakwe abanyama bamisyobo yoonse.

Nowa wakacenjezya bantu atala aZambangulwe lyakalikuza, pesi tibakamuswiilila pe. Bamwi bakamuseka, pesi bamwi bakamusula.

Lino Nowa nakamaninsya kuyaka bwaato, wakanjizya banyama.