Skip to content

Skip to table of contents

 CHIPAANZI 10

Abo Baswiilila Leza Bayoojana Zilongezyo Nzi?

Abo Baswiilila Leza Bayoojana Zilongezyo Nzi?

Biingi bafwide bayoobusigwa anyika. Incito 24:15

Yeyeela zilongezyo ziindakubota nzutakajane kunembo naa waswiilila Jehova! Uyobaa mubili umaninide, alimwi takuyooba muntu uciswa naa mulema. Takuyooba bantu babi pe, aboobo uyookonzya kusyoma muntu woonse.

Takuyooba macise, kuomoka, naa misozi. Takwe uyoocembaala akufwa.

 Boonse bantu bayooba benzinyokwe naa mpuli yako. Buumi muParadaiso bunobotezya.

Takuyooba kuyoowa. Bantu banobotelwa ncobeni.

Bwami bwaLeza buyoomana mafwabi oonse. Ciyubunuzyo 21:3, 4