Skip to content

Skip to table of contents

 CHIPAANZI 12

Kujana Ulacita Biyeni Kuti Impuli Yanu Ibotelwe?

Kujana Ulacita Biyeni Kuti Impuli Yanu Ibotelwe?

Luyando ncintu ciyandika loko kuti mpuli ibotelwe. Ba-Efeso 5:33

Leza wakabika mulao wakuti mwaalumi weelede kukwata mwanakazi omwe biyo.

Mwaalumi ulaluyando utondezya banakwe luzyalo, alimwi ulabamvwisisisya.

Mwanakazi weelede kubelekelaamwi amulumaakwe.

Bana beelede kuswiilila bazyali babo.

 Ube muntu ulaluzyalo ausyomeka. Utabi ulaalunya autasyomeki. Ba-Kolose 3:5, 8-10

Ijwi lya Leza lyaamba kuti mwaalumi weelede kuyanda banakwe mbuli mbwaliyanda. Alakwe mwanakazi weelede kulemeka mulumaakwe.

Koona amuntu ngutakwetene aawe nkubisya. Kwaalika alako nkubisya.

Ijwi lyaJehova liyiisya mpuli nzyoyeelede kucita kuti ibotelwe.