Skip to content

Skip to table of contents

 CHIPAANZI 14

Inga Ulatondeezya Biyeni Kuti Ulasyomeka Kuli Jehova?

Inga Ulatondeezya Biyeni Kuti Ulasyomeka Kuli Jehova?

Ube kubbazu lya Leza. 1 Petro 5:6-9

Utatoli lubazu kufumbwa muziyanza ziteendelani ancolyamba Bbaibbele. Kucita oobo kuyanda busicamba.

Utalibikkilizyi mutwaambo twanyika, nkaambo bantu bali boobo tabali kulubazu lwa Jehova aBwami bwakwe.

 Ube akusala kubotu, ikuli kuswiilila Leza. Matayo 7:24, 25

Koliswaanizya abaKamboni baJehova. Balakugwasya kuswena afwiifwi aLeza.

Inkilila anembo kwiiya atala aLeza, alimwi uzumanane kutobelezya milao yakwe.

Kuciindi lwasima lusyomo lwako, weelede kupeda buumi bwako kuli Jehova, kuzwaawo uzoobbapatizigwe.Matayo 28:19.

Swiilila Leza. Ulakonzya kucita oobo kwiinda mukubala Bbaibbele, akukumbila baKamboni baJehova kuti bakugwasye kulimvwisisisya. Mpoonya kobelesya nzyoyiya. Ikuti wacita oobo, uyoojana buumi butamani.Intembauzyo 37:29.