Swiilila Leza Ikuti Ukajane Buumi Butamani

Mulengi wesu uyanda kutuzulwida akutulongezya.

Ntaalisyo

Leza uyiisya bantu nzila iili kabotu yakupona nkaambo ulabayanda.

Kujana Twamuswiilila Biyeni Leza?

Tweelede kuziba nzitweelede kuchita akuti ngwani ukonzya kutugwasya kuti tuzichite.

Ino Ngwani Leza Wakasimpe?

Kuli Leza omwe biyo wakasimpe. Ziba zina lyakwe abumwi bube bwakwe.

Ino Bwakali Biyeni Buumi muParadaiso?

Eezi zilapandululwa muchipaanzi chakusaangana muBbayibbele.

Bakatebulanzi Nibakaswiilila Saatani

Zintu zibi zyakatalika kuchitika.

Ino Jesu Wakali Ni?

Nkamboonzi nitweelede kumuziba?

Ino Niinzi Nzitujana Kulufu LwaJesu?

Kupa kuti tujane zilongezyo zitaambiki.

Paradaiso Izooza Lili?

Bbayibbele lyambilizya zintu zitachitike kuti paradaiso yaba fwiinfwi.

Abo Baswiilila Leza Bayoojana Zilongezyo Nzi?

Zilongezyo nzutayandi kusweekelwa.

Sena Jehova Ulatuswiilila?

Nzizili zintu nzukonzya kwaamba munkombyo zyako?

Kujana Ulacita Biyeni Kuti Impuli Yanu Ibotelwe?

Sikutalisya mpuli utupa malayilile akonzya kutugwasya.

Niinzi Nzitweelede Kucita Kutegwa Tumubotezye Leza?

Kulizintu Leza nzyatayandi anzyayanda.

Inga Ulatondeezya Biyeni Kuti Ulasyomeka Kuli Jehova?

Kusyomeka kuyoopa kuti usale kuchita zintu munzila iili kabotu.