Go na content

Go na a tra menu

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Sorry, a webpage di yu e suku no de fu feni.

A ben o moro bun fu bigin na a home page, noso gebroiki den link di de na ondrosei.

San Bijbel e leri

Den tori na ini a pisi disi o sori yu fu san ede yu kan bribi san Bijbel e taki, fa yu kan leri furu fu en, èn fa den rai fu Bijbel kan yepi yu trutru.

Wan tu fu den buku nanga tra sani di yu kan feni

Luku nyun buku nanga tra sani tapu a web page disi.

Suma na Yehovah Kotoigi

Kon sabi moro fu wi. Kon sabi pe wi e hori konmakandra, fa yu kan miti wi, èn fa yu kan aksi wan Bijbelstudie sondro fu pai.