Doorgaan naar inhoud

Wat zegt de Bijbel over bloedtransfusie?

Het antwoord uit de Bijbel

De Bijbel zegt dat we geen bloed tot ons mogen nemen. Als christen kunnen we dus geen bloed of de hoofdbestanddelen ervan accepteren, niet in voedsel en niet in een transfusie. Dit valt op te maken uit de volgende Bijbelteksten:

  • Genesis 9:4. God stond Noach en zijn familie na de zondvloed toe om vlees te eten, maar hij verbood hun om het bloed te eten. God zei tegen Noach: „Alleen vlees met zijn ziel — zijn bloed — moogt gij niet eten.” Dit gebod gold vanaf dat moment voor de hele mensheid omdat alle mensen afstammelingen van Noach zijn.

  • Leviticus 17:14. „Gij moogt het bloed van geen enkele soort van vlees eten, want de ziel van elke soort van vlees is zijn bloed. Een ieder die het eet, zal worden afgesneden.” God zag de ziel (het leven) als iets wat zich in het bloed bevond en hem toebehoorde. Hoewel deze wet alleen aan het volk Israël werd gegeven, blijkt eruit hoe belangrijk God de wet tegen het eten van bloed vond.

  • Handelingen 15:20. God gaf christenen hetzelfde gebod als Noach, namelijk om ’zich te onthouden van bloed’. Uit de geschiedenis blijkt dat de eerste christenen absoluut geen bloed tot zich wilden nemen, zelfs niet om medische redenen.

Waarom zegt God dat we ons moeten onthouden van bloed?

Er zijn goede medische redenen om bloedtransfusie te vermijden. Maar belangrijker is dat God zegt dat we geen bloed tot ons mogen nemen omdat er iets door wordt vertegenwoordigd wat heilig voor hem is (Leviticus 17:11; Kolossenzen 1:20).