Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO Maalitsa 2015 | Epangelo kaali na uulingilingi

Aantu oyendji muuyuni oye na etaloko kutya omahangano ngoka ga yama kepangelo oge na uulingilingi kamana. Epangelo kaali na uulingilingi mbela oli li owala ondjodhi?

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Uulingilingi mepangelo owa fa uuzigo

Uupyakadhi otashi vulika nokuli wu kale wa kwata miiti shi vule pwaashi tu wete.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Uukwaniilwa waKalunga, epangelo kaali na uulingilingi

Iinima ihamano mbyoka Uukwaniilwa mbuka tawu ka ninga otayi ulike kutya otawu ka kala aluhe kaawu na uulingilingi.

THE BIBLE'S VIEWPOINT

Aasamane, ningeni omagumbo geni ehala lyegameno

Uukwanegumbo otawu vulu okukala wa gamenwa pashimaliwa, ihe inawu gamenwa momukalo gwa simana.

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

Omolwashike wa pumbwa okukonakona Ombiimbeli?

Nonando Ombiimbeli embo lyonale, omayele gayo otaga longo nokunena. Ongiini omakotampango gOmbiimbeli taga vulu oku ku kwathela miinima ayihe monkalamwenyo?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Onda li nda kumithwa komayamukulo gopaMbiimbeli ga yela

Ernest Loedi okwa mona omayamukulo gamwe komapulo ga simanenena gonkalamwenyo. Omayamukulo ga yela gOmbiimbeli oge mu pa etegameno lyashili lyonakuyiwa.

Omapulo gopaMbiimbeli taga yamukulwa

Dhiladhila owala kombili negameno ndjoka epangelo limwe lyuuyuni tali ke eta. Omolwashike tatu vulu okwiitaala ehunganeko lyaKalunga lyokweeta epangelo li li ngaaka? Olye ta ka ninga omupangeli gwalyo to opalele?