Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  Maalitsa 2015

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | Epangelo kaali na uulingilingi

Uukwaniilwa waKalunga, epangelo kaali na uulingilingi

Uukwaniilwa waKalunga, epangelo kaali na uulingilingi

“Aakwanepangelo oyo ngaa aakwashigwana, naatuhe otu li aakwashigwana.” Omunambelewa omunene gwomayalulo goshimaliwa gwokoNicaragua osho a ti ngaaka sho a li ta yelitha kutya omolwashike u uvite kutya uulingilingi womapangelo itawu vulu okuhulithwa po.

Mbela ito zimine kutya ngele aantu ohaya longo uulingilingi, nena nepangelo moka mu na aantu mboka itali ka kala tali longo uulingilingi? Ngele nani osho shi li ngawo, epangelo kaali na uulingilingi otali wapa owala ngele ngoka ta pangele ke shi gumwe gwomaantu mboka ye li kombanda yevi. Ombiimbeli otayi popi epangelo ndyoka kutya olyo Uukwaniilwa waKalunga, mboka Jesus a longa aalanduli ye ya galikane wu ye. — Mateus 6:9, 10, yelekanitha NW.

Uukwaniilwa waKalunga owo epangelo lyolela hali pangele okuza megulu. Otali ka pingena po omapangelo agehe gopantu. (Episalomi 2:8, 9; Ehololo 16:14; 19:19-21) Limwe lyomomalaleko nuuyamba ngoka Uukwaniilwa tawu ka etela aantu okuhulitha po uulingilingi womapangelo. Tala kiinima ihamano mbyoka Uukwaniilwa mbuka tawu ka ninga.

1. OONKONDO

UUPYAKADHI: Omapangelo gopantu ohaga kalekwa po pashimaliwa kaapangelwa, olundji okupitila miifendela nomiinakugwanithwa yontumba. Omukalo nguka gwokugandja oshimaliwa ohagu ningitha aakwanepangelo yamwe ya yake, omanga yalwe haya taamba oombumbo okuza kaakwashigwana opo ya shunithe pevi iifendela yawo nenge iifuta yilwe yepangelo. Ohapu holoka nduno omukalo gwokunanathana gwa nika oshiponga, epangelo ohali tula iifendela pombanda opo li futile po shoka lya kanitha, naashika ohashi hwahwameke uulingilingi. Monkalo ya tya ngaaka, mboka ye li aayuuki otashi vulika ya mone iihuna shi vulithe yalwe.

EKANDULOPO: Uukwaniilwa waKalunga owu li po koonkondo  dhaKalunga omunankondoadhihe, Jehova. * (Ehololo 11:15) Itawu ka pumbwa okufutitha iifendela opo wu vule okukalela po oofuto dhawo. Pehala lyaashono, ‘oonkondo dhaKalunga oonene’ nosho wo okukala kwe ha gandja nehalo ewanawa otaku gandja eshilipaleko kutya Uukwaniilwa otawu ka sila oshimpwiyu lela oompumbwe dhaapangelwa ayehe. — Jesaja 40:26; Episalomi 145:16.

2. OMUPANGELI

UUPYAKADHI: Oonkambadhala dhokuhulitha po uulingilingi “odhi na okutameka pombanda,” Susan Rose-Ackerman, a popiwa metetekelo osho a ti ngaaka. Omapangelo ihaga kala we gi inekelwa uuna ga kambadhala okuhulitha po uulingilingi mboka hawu longwa kaapolisi nenge kaanambelewa yopoongamba omanga taye wu etha wu kale tawu ningwa kaanambelewa aanene. Nokuli nomupangeli gwopantu ngoka e na omikalo kaaku na we oku na okwaagwanenena hoka twa valwa nako. Ngaashi Ombiimbeli tayi ti: “Kombanda yevi kaku na omuyuuki ngoka ta longo uuwanawa auke ye ita yono.” — Omuuvithi 7:20.

Jesus okwa li a tindi ombumbo onene kaaku na we

EKANDULOPO: Jesus Kristus, ngoka inaa fa aantu mboka inaaya gwanenena, ngoka a hogololwa kuKalunga a ninge Omupangeli gwUukwaniilwa, ita vulu okugwila memakelo a ninge shoka sha puka. Jesus okwa li e shi ulike sho a tindi ombumbo onene kaaku na we, ndjoka ya li “omapangelo agehe gomuuyuni nomasimano gago.” Jesus okwa li u uvanekelwa omapangelo ngaka ngele a tsile oongolo omupangeli nguka gwuuyuni, Ondiyapoli. (Mateus 4:8-10; Johannes 14:30) Nokuli naasho Jesus a li ta hepekwa sigo omeso, okwa li a tokola toko a kakatele uudhiginini we nokwa tindi okunwa shoka a pewa shoka sha li tashi ke mu ningitha a kale kee uvite uuwehame nosha li tashi ke mu kanithitha oondunge. (Mateus 27:34) Sho a yumudhilwa omwenyo gwomegulu kuKalunga, Jesus oku ulike kutya okwa gwana shili okukala omupangeli gwUukwaniilwa. — Aafilippi 2:8-11.

3. OKUKALELELA

UUPYAKADHI: Iilongo oyindji ohayi ningi omahogololo pandjigilile, ngoka haga gandja ompito opo aakwanambelewa mboka haya longo uulingilingi ya kuthwe ko kiipundi. Muushili wo wene, omahogololo niikonga yago ihayi kala kaayi na uulingilingi, nokuli nomiilongo moka anuwa ya huma komeho. Okupitila miikonga yomahogololo nomiinima yilwe, omuyamba oha vulu okunwetha mo sha pitilila ngoka e li koshipundi nosho wo ngoka u uka ko.

Justice John Paul Stevens gwomompangu yopombanda yaAmerika okwa nyola a ti kutya enwethomo lya tya ngaaka ‘ihali tula owala momalimbililo uuyuuki nongushu yepangelo, ihe neitaalo wo lyaapangelwa.’ Nomolwaashoka itaashi kumitha sho aantu oyendji muuyuni ye na etaloko kutya oongundu dhopapolotika odho omahangano ge na uulingilingi kamana.

EKANDULOPO: Uukwaniilwa waKalunga otawu ka hulitha po okuninga iikonga yomahogololo nenge okukengelela pomahogololo mokukala epangelo tali kalelele. (Daniel 7:13, 14) Molwaashoka Omupangeli gwalyo okwa hogololwa kuKalunga, Uukwaniilwa itawu ka kala tawu kalekwa po okupitila momahogololo nenge wu umbwe ko kaapangelwa yawo. Okukalelela kwalyo ohaku shilipaleke kutya oonkatu ndhoka hali  katuka otadhi etele aantu yalyo uuwanawa tawu kalelele.

4. OOMPANGO

Uukwaniilwa waKalunga owu li epangelo lyolela ndyoka hali pangele okuza megulu

UUPYAKADHI: Petameko, otashi vulika wu dhiladhile kutya okutula po oompango oompe otaku vulu okuhwepopaleka iinima. Ihe ookapyoko oya mona kutya olundji okutota po oompango oompe ohaku gandja owala oompito odhindji uulingilingi wu longwe. Natango, okutula po oompango hoka kwa nuninwa unene tuu okuhwepopaleka uulingilingi olundji ohaku pula oshindji ihe ihaku pondola oshindji.

EKANDULOPO: Oompango dhUukwaniilwa waKalunga odhi vule kokule dhomapangelo gopantu. Pashiholelwa, pehala lyokutula po omusholondondo gwaashoka shi na okuningwa naashoka kaashi na okuningwa, Jesus okwa tula po ompango ya tseyika nawa apuhe. Okwa ti: “Shaa shoka mwa hala aantu ye mú ningile, osho ya ningileni wo.” (Mateus 7:12) Shimwe shoka oshindhindhilikwedhi, oompango dhUukwaniilwa ohadhi gandja eitulomo keinyengotompelo nokoonkatu dhomuntu. Jesus okwa ti: “Hola mukweni ngaashi ngoye wi ihole mwene.” (Mateus 22:39) Eeno shili, Kalunga ngoka ha vulu okulesha omitima, ota vulu okutula po iipango yi li ngaaka. — 1 Samuel 16:7.

5. OMAINYENGOTOMPELO

UUPYAKADHI: Shoka hashi ningitha aantu ya longe uulingilingi olwiho nokwiihola mwene. Aakwanepangelo naakwashigwana olundji ohaya kala ye na iikala mbyoka iiwinayi. Metungo lyokoSeoul ndyoka lya mbolokotele po lya tumbulwa moshitopolwa sha zi ko, aakwanepangelo oya li ya taamba oombumbo dhaatungi mboka ya li ye shi shi nawa kutya ombumbo oya li tayi ke ya ningitha ya longithe oshimaliwa oshishona pehala lyokulongitha iitungitho ya kola nomikalo dhokutunga dhi li nawa.

Opo ku hulithwe po uulingilingi, aantu oye na okulongwa okuvudha mo iikala ngaashi olwiho nokwiihola mwene. Ihe nonando ongawo, omapangelo gopantu kage na ehalo noonkondo dhokutula po oopolohalama dhelongo dhi li ngaaka.

EKANDULOPO: Uukwaniilwa waKalunga ohawu ungaunga nuulingilingi okuza petindi lyawo mokulonga aantu nkene ye na okuvudha mo muyo iikala mbyoka ya  puka. * Elongo ndika ohali kwathele ‘omitima dhawo nomadhiladhilo gawo ga shituluke lela, ga ninge omape.’ (Aaefeso 4:23) Ohayi ilongo okuvudha mo iikala yolwiho noyokwiihola mwene e taya kokeke iikala yokukala ya gwanenwa nokukala ye na ko nasha nayalwe. — Aafilippi 2:4; 1 Timoteus 6:6.

6. AAPANGELWA

UUPYAKADHI: Nokuli nomoonkalo dhi li nawa nelongo li li nawa lyokulonga aantu omikalo, aantu yamwe otaya ka hogolola okukala kaaye shi aanashili noye na uulingilingi. Ookapyoko oya zimina kutya shika oshi li ngaaka molwaashoka omapangelo gopantu itaga vulu okuhulitha po uulingilingi. Shoka sha tegamenwa unene okuhulitha po uulingilingi nokukeelela kaawu ete eyonagulo olindji.

EKANDULOPO: Oshigongi shOkukondjitha Uulingilingi shIigwana ya Hangana osha ti kutya opo ku kondjithwe uulingilingi, omapangelo oge na okuhumitha komeho “uudhiginini, uunashili, nosho wo okukala noshinakugwanithwa.” Nonando ndika elalakano ewanawa, Uukwaniilwa waKalunga ohawu ningi oshindji kaashi shi owala okuhumitha komeho omaukwatya ngaka, ohawu kala wa tegelela aapangelwa yawo ya kale ye wu na. Ombiimbeli otayi ti kutya “aanalwiho” “naafundja” itaya ka kala ya gwana okuthigulula Uukwaniilwa. — 1 Aakorinto 6:9-11; Ehololo 21:8.

Aantu otaya vulu okwiilonga okukala metsokumwe nomithikampango ndhika dhopamikalo, ngaashi Aakriste yopetameko ya li ya ningi. Pashiholelwa, sho omulongwa Simon a li a kambadhala okulanda ombepo ondjapuki kaayapostoli, oya li ya tindi ombumbo e taye mu lombwele taya ti: “Itedhulula ano, u ze mo momadhiladhilo goye omawinayi.” Sho Simon a mono kutya egamo lye lya puka olya nika oshiponga shi thike peni, okwa pula aayapostoli ye mu galikanene opo e li kondjithe. — Iilonga 8:18-24.

NKENE TO VULU OKUNINGA OMUPANGELWA GWUUKWANIILWA

Kashi na nduno mbudhi kutya owu li gwomoshigwana shini, owu na ompito yokuninga omupangelwa gwUukwaniilwa waKalunga. (Iilonga 10:34, 35) Opolohalama yelongo ndyoka hali gandjwa kUukwaniilwa, ndjoka yi li muuyuni kunena, otayi ke ku ulukila kutya ohashi endwa ngiini. Oonzapo dhaJehova otadhi ka kala dha nyanyukwa oku ku ulukila nkene ekonakonombiimbeli lyoshali lyopegumbo hali ningwa, ndyoka hali vulu okuningwa ominute omishona nando omulongo oshiwike kehe. Mokati kiinima yilwe, oto vulu okwiilonga oshindji kombinga “yonkundana ombwanawa yUukwaniilwa waKalunga,” mwa kwatelwa nkene tawu ka hulitha po uulingilingi womapangelo. (Lukas 4:43, NW) Otatu ku pula wu kwatathane nOonzapo dhomoshitopolwa sheni nenge wu ye kepandja lyetu lyokOintaneta, jw.org.

Ekonakonombiimbeli lyoshali lyopegumbo tali ningwa

^ okat. 8 Jehova olyo edhina lyaKalunga ngaashi lya popiwa mOmbiimbeli.

^ okat. 22 Pashiholelwa, tala oshitopolwa “Is It Possible to Be Honest in a Corrupt World?” mOshungolangelo yOshiingilisa ye 1 Kotoba 2012.

Tseya oshindji

ONKUNDANA OMBWANAWA YA ZA KUKALUNGA

Onkundana ombwanawa oshike?

Lesha kutya onkundana ombwanawa oshike, nomolwashike ye endelela naashoka wu na okuninga po.