Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  Maalitsa 2015

Omapulo gopaMbiimbeli taga yamukulwa

Omapulo gopaMbiimbeli taga yamukulwa

Opu na ngaa esiku tu ka kale nepangelo limwe muuyuni awuhe?

Epangelo lyuuyuni otali ka hanganitha ngiini aantu yomiigwana ayihe? Jesaja 32:1, 17; 54:13

Dhiladhila owala nkene epangelo limwe muuyuni tali ke etela aantu uuwanawa. Kunena aantu oyendji otaya mono iihuna molwaashoka ya hepa unene, omanga yamwe aayamba unene. Ihe epangelo lyuuyuni ndyoka li na ko nasha naantu oli na okushilipaleka kutya aantu ayehe oye na shoka ya pumbwa. Mbela sho to dhiladhila aantu oye na ngaa esiku naya ka ete po epangelo ndyoka li na ko nasha naantu? — Lesha Jeremia 10:23.

Ondjokonona oye shi ulika kutya, omapangelo oga ndopa momikalo odhindji okusila oshimpwiyu nokugwanitha po oompumbwe dhaantu, unene tuu dhaakwanaluhepo. Omapangelo gamwe oge na onyanya. (Omuuvithi 4:1; 8:9) Ihe Kalunga Omunankondoadhihe oku uvaneka kutya ote ke eta po epangelo ndyoka tali ka pingena po omapangelo agehe. Omupangeli gwalyo ota ka sila lela aantu oshimpwiyu. — Lesha Jesaja 11:4; Daniel 2:44.

Uukwaniilwa waKalunga owa tompola po shike?

Jehova Kalunga okwa hogolola Omupangeli ngoka ta opalele, Omwana, Jesus. (Lukas 1:31-33) Sho a li kombanda yevi, Jesus okwa li e na ko nasha nokusila aantu oshimpwiyu. E li Omukwaniilwa, ota ka hanganitha aantu yomiigwana ayihe nota ka hulitha po okumona iihuna kwaantu akuhe. — Lesha Episalomi 72:8, 12-14.

Mbela aantu ayehe otaya ka taamba ko ngaa Jesus e li Omupangeli gwawo? Aawe. Ihe Jehova omwiidhidhimiki. (2 Petrus 3:9) Okwa pa aantu ompito ya taambe ko Jesus e li Omupangeli. Masiku, Jesus ota ka kombolola po aakolokoshi ayehe kombanda yevi note ke eta ombili negameno muuyuni awuhe. — Lesha Mika 4:3, 4.

 

 

Tseya oshindji

Omalongo gashili gOmbiimbeli ogeni naanaa?

Uukwaniilwa waKalunga oshike?

Aantu oyendji oye shi egalikano lyOmuwa. Uutumbulilo “Uukwaniilwa woye nawu ye” otawu ti shike?