Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO (YOKUKONAKONWA) Desemba 2013

Oshifo shika otashi kundathana omikalo ndhoka tatu vulu okuhenuka, opo eitaalo lyetu kaali nkundipalekwe. Nosho wo kutya uunake nopethimbo lini Uulalelo wOmuwa wu na okuningwa notawu ti shike kutse?

Jehova okwe ya gamene momizizimba dhoondundu

Iileshomwa oya li hayi thiki ko ngiini kOonzapo dhaJehova ndhoka dha li mOndowishi pethimbo lyepangelo lyaNazi? Oonzapo odha li moshiponga shashike?

“Inamu etha, mu piyaganekwe nuupu”!

Montumwafo yaPaulus ontiyali ndjoka a li a nyolele Aatessalonika omu na omalondodho geni ge li pethimbo? Oshike tashi vulu oku tu kwathela opo kaatu pukithwe?

Oto ka ninga ngaa omaiyambo omolwUukwaniilwa?

Ilonga nkene tatu vulu okulongitha ethimbo lyetu, iimaliwa yetu, oonkondo dhetu nuunkulungu wetu opo tu ambidhidhe Uukwaniilwa waKalunga.

Oto dhimbulukwa?

Konakona: Owa lesha ngaa iifo yOshungolangelo mbyoka ya nyanyangidhwa mo 2013? Tala kutya omapulo geni gi ikolelela kOmbiimbeli to vulu okuyamukula.

‘Esiku ndika otali ka kala edhimbulutho kune’

Aakriste oye na okukala ye shi shike kombinga yOpaasa? Uulalelo wOmuwa otawu ti shike kutse atuheni?

“Shi ningeni nokudhimbulukwa ndje”

Otu shi shi ngiini kutya Uulalelo wOmuwa owu na okudhanwa uunake? Oshikwiila nomaviinu otayi thaneke shike?

Okuungaunga neso lyakuume koye kopandjokana

Uuwehame mboka omuntu ha kala u uvite ngele a silwa kuume kopandjokana ohawu kala uuwinayi noonkondo nohawu kala po ethimbo. Tseya nkene etegameno lyeyumuko ndyoka li li mOohapu dhaKalunga tali hekeleke.

Oshuuliki shiitopolwa yokukonakonwa yOshungolangelo 2013

Tala moshuuliki shiitopolwa mbyoka ya li mOshungolangelo yokukonakonwa yomo 2013.