Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Desemba 2013

Oto dhimbulukwa?

Oto dhimbulukwa?

Owa lesha ngaa nawa iifo yOshungolangelo mbyoka opo ya zi ko? Tala ngele oto vulu okuyamukula omapulo taga landula:

Uunake Jesus a li u uvithile ‘oombepo mondholongo’? (1 Pet. 3:19)

Osha fa shi li ngeyi kutya konima yethimbo lyontumba sho Jesus a yumudhwa, okwa li u uvithile iishitwa yopambepo iikolokoshi kombinga yegeelo ndyoka ya li tayi ka pewa.—6/15, epandja 23.

Omashongo gatatu geni taga vulu oku shi ningitha oshidhigu okupondola mondjokana ontiyali?

Ogo: okukala inoo lenga ondjokana yoye ontiyali; okweendathana nookuume yonale mboka inaaya tseya kuume koye kopandjokana omupe; okukala wi inekela kuume koye kopandjokana omupe, nonando kuume koye kopandjokana gwotango okwa yile pondje.—9/1, epandja 10-12.

Jesus ota ka pangula oonzi niikombo uunake? (Mat. 25:32)

Jesus ota ka pangula aantu ayehe yokombanda yevi ye li oonzi nenge iikombo pethimbo lyuudhigu uunene, konima yehanagulo lyomalongelokalunga giifundja.—7/15, epandja 6.

Uunake ayehe mboka haya yono ompango mboka ya popiwa meyele lyiilya nomau taya ka lilagana nokwiikokota komayego? (Mat. 13:36, 41, 42)

Otaye ke shi ninga pethimbo lyuudhigu uunene, uuna ya dhimbulula kutya kaye na mpoka taya vulu okufadhukila po ehanagulo.—7/15, epandja 13.

Oohapu dhaJesus kombinga yomupiya omudhiginini nomunandunge odha gwanithwa uunake? (Mat. 24:45-47, yelekanitha NW.)

Odha li dha tameke okugwanithwa konima yomumvo 1914, ihe kayi shi pOpentekoste 33 E.N. Mo 1919, omupiya okwa langekwa po a tonatele aalelwa ye, mboka ya kwatela mo Aakriste ayehe mboka taya paluthwa pambepo.—7/15, epandja 21-24.

Uunake Jesus ta ka langeka po omupiya omudhiginini a tonatele iinima ye ayihe?

Shoka otashi ka ningwa monakuyiwa, pethimbo lyuudhigu uunene sho omupiya omudhiginini ta pewa ondjambi ye megulu.—7/15, epandja 25.

Oshike tashi ke tu ningilwa ngele ihatu itulile po oongamba miinima yopaipindi?

Otashi vulika shi tu piyaganeke nuupu nenge nokuli tu kale kaatu na ohole yokulongela Kalunga, unene tuu ngele ohatu nyanyukilwa iilonga yetu yokwiikongela omboloto. (Matt. 6:24)—8/15, epandja 6.

Noonkondo ndhoka ya li ya pewa kuKalunga, oshike sha li sha kwathele Oonzapo 230 dhi hupe mokumaatshinga okule hoka kwa li kwa tamekele kokamba yoonkwatwa yaSachsenhausen?

Nonando oya li ya nkundipalekwa kondjala nokomikithi, oya kala nokutsaathana omukumo opo ya pule komeho.—8/15, epandja 18.

Omolwashike ehokololo kombinga yAaisraeli taya taaguluka omulonga gwaJordan ya ye mEvi lyEuvaneko tali tu tsu omukumo?

Nonando omulonga ogwa li tagu kunguluka, Jehova okwa li e gu loteke opo oshigwana she shi gu taaguluke. Shoka oshi na okukala sha li sha nkondopaleke eitaalo neinekelo lyawo muye, molwaashoka oya li ye mu inekela, nehokololo ndyoka otali vulu oku tu tsa omukumo.—9/15, epandja 16.

Omukriste ota vulu ‘okugeyela Jehova’ ngiini?

Omuntu otashi vulika a kale e nine Jehova iikonene. Naashoka otashi vulika shi ningithe omuntu i itongole ko kegongalo nenge a kale itaa ambidhidha naanaa omalongekidho gelongelokalunga lyaJehova.—8/15, epandja 11.

Ehunganeko lyaMika 5:5 kombinga yaawiliki aanankondo otali gwanithwa ngiini kunena?

Otu uvite ko kutya ‘aawiliki aanankondo’ mboka ya popiwa muMika 5:5 otayu ulike kaakuluntugongalo, mboka haya nkondopaleke oshigwana shaKalunga shi kale shi ilongekidhila eponokelo ndyoka lya hunganekwa tali ke ya monakuyiwa.—11/15, epandja 20.

Elongo lini tali ke etela unene aapiya yaJehova uuwanawa?

Aapiya yaJehova ohaya hogolola elongo ndyoka hali ya kwathele ya kale ye na uunongo mboka wa pumbiwa opo ya kale ye na onkalamwenyo yanathangwa yokulongela Kalunga. (1 Tim. 6:6, 8)—onkalamwenyo yanathangwa yokulongela Kalunga onkalamwenyo yanathangwa yokulongela Kalunga. 10/15, epandja 15.