Ir al contenido

Ndióxi̱

¿Ndáa ta̱ kúú Ndióxi̱?

¿Á ndixa íyo Ndióxi̱?

U̱ʼu̱n ña̱ náʼa̱ ña̱ ndixa íyo Ndióxi̱.

¿Á ndiʼi lugar íyo Ndióxi̱?

¿Á káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ íyora ndiʼi lugar? Tá va̱ása íyora ndiʼi lugar, ¿nda̱chun va̱ʼa kúnda̱a̱-iniyó ña̱ kivi kundaara miíyó?

¿Ndáaña kúú espíritu santo?

¿Nda̱chun káʼa̱n ña̱ Biblia xa̱ʼa̱ ña̱ espíritu santo ña̱ kúúña ndaʼa̱ Ndióxi̱?

Ki̱vi̱ Ndióxi̱

¿Ndáa ta̱ kúú Jehová?

¿Á Ndióxi̱ na̱ ñuu Israel kuití kúúra?

¿Nda̱saa ki̱vi̱ Ndióxi̱ íyo?

Ku̱a̱ʼání na̱ yiví ndákanixi̱nína ña̱ ku̱a̱ʼání kúú ki̱vi̱ Ndióxi̱ íyo tá kúú: Alá, Táta, Ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱, Alfa xíʼin Omega. ¿Á xíniñúʼu kunda̱a̱-iniyó ndáaña kúú ki̱vi̱ Ndióxi̱?