Ir al contenido

Ndiví ta saátu na̱ espíritu

Ndiví

¿Ndáana ku̱ʼu̱n chí ndiví?

Ku̱a̱ʼánína ndákanixi̱ní ña̱ ku̱ʼu̱n na̱ yiví va̱ʼa chí ndiví. Soo ¿á ña̱ ndixa kúú ña̱yóʼo? ¿Ndáaña kúú ña̱ nda̱a̱ ña̱ sanáʼa̱ Biblia?

Na̱ ángel

¿Ndáa ta̱ kúú arcángel Miguel?

Ta saátu íyo inka ki̱vi̱ra ña̱ xa̱a̱ xíni̱ún.

Ta̱ Ndi̱va̱ʼa xíʼin na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa

¿Á ndixa íyo ta̱ Ndi̱va̱ʼa?

¿Á ndixa íyo ta̱ Ndi̱va̱ʼa, á ña̱ ndi̱va̱ʼa kúú ña̱ ndíka̱a̱ inivayó?