Ir al contenido

Reino Ndióxi̱

Reino Ndióxi̱, ¿á iin ña̱ ndíka̱a̱ níma̱ na̱ yiví kúúña?

Sava Biblia káchiña: “Reino Ndióxi̱ ndíka̱a̱ña inindó”. ¿Ndáaña kúni kachi tu̱ʼun yóʼo?