Ir al contenido

¿Á ndiʼi lugar íyo Ndióxi̱?

¿Á ndiʼi lugar íyo Ndióxi̱?

Ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo

 Ndióxi̱ va̱ʼa xítora ndiʼi ña̱ʼa, ta kivi kuniñúʼura ndee̱ra nda̱a̱ ndáaka nu̱ú kúni̱ miíra (Proverbios 15:3; Hebreos 4:13). Soo ña̱ Biblia va̱ása káʼa̱nña xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ íyora ndiʼi lugar ta saátu nu̱ú íyo ndiʼi ña̱ʼa. Chi ña̱ Biblia káʼa̱nña ña̱ kúúra iin espíritu ta íyova nu̱ú íyora.

  •   Ndáa ki̱ʼva íyo Ndióxi̱: Ndióxi̱ iin espíritu kúúra (Juan 4:24). Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ni iin na̱ yiví kǒo kivi kuninara (Juan 1:18). Nu̱ú visión ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ iin kuitíva lugar kíta Ndióxi̱ nu̱úna. Nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ íyora ndiʼi lugar (Isaías 6:1, 2; Apocalipsis 4:2, 3, 8).

  •   Ndáa míí íyo Ndióxi̱: Ndióxi̱ íyora iin lugar ña̱ kǒo kívi kuniyó, ta ña̱yóʼo síínníva íyoña nu̱ú iníísaá ñuyǐví ña̱ xítoyó. Íyo iin lugar nu̱ú íyora chí ndiví (1 Reyes 8:30). Ña̱ Biblia káʼa̱nña, ña̱ iin yichi̱ na̱ ángel ni̱xa̱a̱na nu̱ú íyo Jehová a ta xíʼin ña̱yóʼo kúnda̱a̱-iniyó ña̱ íyo iin lugar nu̱ú íyora (Job 1:6).

Tá su̱ví ndiʼi lugar íyo Ndióxi̱, ¿á ndixa kivi kundaara yi̱ʼi̱?

 Kiviva. Ni íyora iin lugar ña̱ kǒo kívi kuniyó, Ndióxi̱ ndíʼi̱níva-inira xa̱ʼa̱ na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú. Kíʼinra kuenta xíʼin ña̱ kéʼé na̱ chika̱a̱ní ndee̱ ña̱ kandíxana ña̱ káʼa̱nra ta chíndeétáʼanra xíʼinna (1 Reyes 8:39; 2 Crónicas 16:9). ¿Ndáa ki̱ʼva náʼa̱ra ña̱ ndíʼi̱ní-inira xa̱ʼa̱yó ta saátu ña̱ ndáara miíyó?

  •   Tá káʼa̱nyó xíʼinra: Ndíku̱n tá káʼa̱nyó xíʼin Jehová xíniso̱ʼovara ña̱ káʼa̱nyó (2 Crónicas 18:31).

  •   Tá kúsuchí-iniyó: “Jehová íyo yatinra xíʼin na̱ xóʼvi̱, ta chíndeétáʼanra xíʼin na̱ kúsuchí-ini” (Salmo 34:18).

  •   Tá xíniñúʼuyó iin consejo: Jehová xíniñúʼura tu̱ʼunra ña̱ Biblia ña̱ táxira ña̱ ndíchi ndaʼa̱yó, ta káʼa̱nra xíʼinyó ndáaña xíniñúʼu keʼéyó (Salmo 32:8).

Ña̱ ndákanixi̱ní savana xa̱ʼa̱ ña̱ íyo Ndióxi̱ ndiʼi lugar

 Ña̱ ndákanixi̱nína: Ndióxi̱ íyora nu̱ú íyo ndiʼi ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼara.

 Ña̱ nda̱a̱: Ndióxi̱ va̱ása íyora nu̱ú ñuʼú ni nu̱ú inka lugar ña̱ íyo ñuyǐví yóʼo (1 Reyes 8:27). Ña̱ Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ki̱mi xíʼin inkaka ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼara ña̱ “nátúʼunña xa̱ʼa̱ ña̱ káʼnu ña̱ kúúmií Ndióxi̱” (Salmo 19:1). Soo ña̱yóʼo va̱ása kúni̱ kachiña ña̱ íyora nu̱ú ndiʼi ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼara. Tá kúú iin ta̱ sánana, ta̱yóʼo va̱ása íyora ini ña̱ʼa ña̱ sánanara. Tá xítoyó ña̱ sa̱nánara kiviva kunda̱a̱-iniyó sava ña̱ʼa xa̱ʼa̱ra. Ta saátu íyo Ndióxi̱, ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼara ña̱ va̱ʼa xítoyó chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ “ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmiíra ña̱ kǒo kívi kuniyó”, tá kúú: ndee̱ ña̱ kúúmiíra, ña̱ ndíchi ña̱ kúúmiíra xíʼin ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó (Romanos 1:20).

 Ña̱ ndákanixi̱nína: Ndióxi̱ va̱ása kivi koora iin ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱ ta ni va̱ása kivi kunda̱a̱-inira xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa tá va̱ása íyora ndiʼi lugar.

 Ña̱ nda̱a̱: Espíritu santo kúú ndee̱ Ndióxi̱ ña̱ xíniñúʼura ña̱ keʼéra ndiʼi ña̱ʼa. Espíritu santo kúú ña̱ xíniñúʼura ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inira xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ kúu, ta saátu ña̱ kivi keʼéra ndiʼi ña̱ʼa nda̱a̱ ndáaka hora á nda̱a̱ ndáaka lugar ni kǒovara íyo kán (Salmo 139:7).

 Ña̱ ndákanixi̱nína: Salmo 139:8 náʼa̱ña ña̱ Ndióxi̱ íyora ndiʼi lugar saáchi káchiña: “Tá ná ndai̱ chí ndiví kán koovaún, ta tá ná ku̱ʼi̱n ti̱xin ya̱vi̱ kootún kánva”.

 Ña̱ nda̱a̱: Texto yóʼo va̱ása kúni̱ kachiña ña̱ íyo Ndióxi̱ ndiʼi lugar, chi ña̱yóʼo kúni̱ kachiña ña̱ kivi chindeétáʼanra xíʼinyó ni nda̱a̱ ndáaka nu̱ú íyoyó.

a Ña̱ Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ naníra Jehová.