Ir al contenido

Ña̱ tákuyó xíʼin ña̱ xíʼi̱yó

Ña̱ tákuyó

¿Ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ tákuyó?

¿Á xa̱a̱ ndáka̱tu̱ʼún miíún ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ tákuyó? Biblia kivi chindeétáʼanña xíʼún ña̱ kunda̱a̱-iniún xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo.

¿Ndáaña kúú alma?

¿Á iin ña̱ ndíka̱a̱ iniyó kúúña ta tákukaña tá xa̱a̱ xíʼi̱yó?

Ndiví xíʼin xi̱tu̱n (ndayá)

¿Ndáana ku̱ʼu̱n chí ndiví?

Ku̱a̱ʼánína ndákanixi̱ní ña̱ ku̱ʼu̱n na̱ yiví va̱ʼa chí ndiví. Soo ¿á ña̱ ndixa kúú ña̱yóʼo? ¿Ndáaña kúú ña̱ nda̱a̱ ña̱ sanáʼa̱ Biblia?

¿Ndáaña kuu xíʼin na̱ ni̱xi̱ʼi̱?

¿Ndáaña kúú ña̱ ndatakuna?

Sana ndakanda̱-iniún tá ná kunda̱a̱-iniún ndáana ndataku.