Ir al contenido

¿Á ndixa íyo Ndióxi̱?

¿Á ndixa íyo Ndióxi̱?

Ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo

 Íyovara. Ta nu̱ú Biblia káxiní káʼa̱nña xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ íyovara. Ta saátu sánáʼa̱ña miíyó ña̱ va̱ʼa xa̱a̱yó kandíxayó Ndióxi̱ xíniñúʼu viíní ndakanixi̱níyó, ta va̱ása kandíxayó ndiʼi ña̱ káʼa̱n na̱ yiví xíʼinyó (Romanos 12:1; 1Juan 5:20) Ná kotoyó ndáa ki̱ʼva náʼa̱ Biblia ña̱ ndixa íyo Ndióxi̱:

  •   Xa̱ʼa̱ ki̱ʼva ña̱ na̱kuva̱ʼa ña̱ ñuyǐví ña̱ viíní íyoña ta íyo ña̱ táku nu̱úña ña̱yóʼo náʼa̱ña ña̱ íyo iin na̱ i̱xava̱ʼaña. Ña̱ Biblia káchiña: “Ña̱ nda̱a̱ kúúña ndiʼi veʼe íyo iin na̱ íxava̱ʼaña, soo ta̱ i̱xava̱ʼa ndiʼi ña̱ʼa kúú Ndióxi̱” (Hebreos 3:4) Ku̱a̱ʼánína ndákanixi̱nína ña̱ su̱ví ña̱ ndeéví káʼa̱n ña̱yóʼo xa̱ʼa̱, soo nda̱a̱ na̱ ka̱ʼvi va̱ʼa ndáxi̱nu̱-inina xíʼin ña̱ káʼa̱n texto yóʼo. a

  •   Miíyó na̱ yiví kúni̱níyó kunda̱a̱-iniyó ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ tákuyó, tá va̱ása kúnda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ása va̱ʼaví kúniyó. Ña̱yóʼo su̱ví nda̱saa ña̱ xíniñúʼuyó ña̱ kutakuyó káʼa̱nña xa̱ʼa̱, chi ña̱ Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ na̱ yiví ña̱ “xíniñúʼuna Ndióxi̱”, ña̱yóʼo kúni kachiña ña̱ kúni̱yó kuxini̱yó Ndióxi̱ ta ndasakáʼnuyóra (Mateo 5:3; Revelación [Apocalipsis] 4:11). Ña̱yóʼo chindeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kunda̱a̱-iniyó ña̱ íyo iin Ndióxi̱ ta̱ kúʼvi̱ní-ini xíni miíyó ta kúni̱ra ña̱ ná kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ra ta si̱íní kooyó (Mateo 4:4).

  •   Ku̱a̱ʼání ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ kuu chí nu̱únínu va̱ʼaní ni̱xi̱nuña ni xa̱a̱ ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña. Xíʼin ña̱yóʼo kúnda̱a̱-iniyó ña̱ su̱ví kuenta na̱ yiví kúúña (2 Pedro 1:​21).

  •   Sava na̱ ka̱ʼyí Biblia xi̱kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ kǒo níxikunda̱a̱-ini na̱ yiví na̱ ni̱xi̱yo tá tiempo ña̱ xi̱ndoo na̱yóʼo. Sava na̱ ñuu na̱ xi̱ndoo tá ya̱chi̱ xi̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ñuʼú yóʼo ña̱ kánuuña satá iin elefante, iin kini̱ yukú, iin si̱ndi̱ki̱ á inkaka kití. Soo nu̱ú Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ “ka̱tikaara ñuyǐví ta kǒo ña̱ʼa tíinña” (Job 26:7) Ta iin kítáʼantu ña̱yóʼo xíʼin ña̱ káʼa̱n Biblia tá káchiña xa̱ʼa̱ ñuʼú ña̱ kúúña iin ti̱ku̱i̱ta̱, iin ti̱vi̱ á iin ti̱koʼndo (Isaías 40:22) Ku̱a̱ʼání na̱ yiví ndákanixi̱nína ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-ini na̱ ka̱ʼyí Biblia xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱yóʼo xi̱niñúʼu mií Ndióxi̱ ka̱ʼa̱n xíʼinna xa̱ʼa̱ña.

  •   Ña̱ Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ku̱a̱ʼání ña̱ ndáka̱tu̱ʼun na̱ yiví na̱ va̱ása kándíxa Ndióxi̱, tá kúú ña̱yóʼo: Tá va̱ʼaní-ini Ndióxi̱ ta kúúmiíníra ndee̱ ¿nda̱chun xóʼvi̱níyó ta íyoní ña̱ va̱ása va̱ʼa? ¿Nda̱chun kúú ña̱ ku̱a̱ʼání tu̱ndóʼo íyo íxaa ña̱ religión? (Tito 1:16). Ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kivi chindeétáʼanña xíʼinna ña̱ xa̱a̱na kandíxana Ndióxi̱.

a Tá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ astrónomo Allan Sandage xa̱ʼa̱ ña̱ na̱kuva̱ʼa iníísaá ñuyǐví ka̱chira: “Yi̱ʼi̱ ndákanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ viíní na̱kuva̱ʼa ndiʼi ña̱ʼa va̱ása kivi ka̱ʼa̱nyó ña̱ ka̱na mií kúú ña̱yóʼo. Xi̱niñúʼu koo iin na̱ ka̱ʼa̱n ndáa ki̱ʼva kooña. Va̱ása kúnda̱a̱ví-inii̱ xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, soo kándíxavai̱ ña̱ i̱xava̱ʼara ndiʼi ña̱ʼa.”