Ir al contenido

“Tu̱ʼun va̱ʼa ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa ta̱ kaʼndachíñu, ku̱ʼu̱nña nu̱ú ndiʼi na̱ ñuu ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-ini ndiʼi na̱ yiví.” (Mateo 24:14)

¿Ndáa na̱ yiví kúú ndi̱ʼi̱ na̱ testigo Jehová?

Xa̱síín ñuu iin iindi̱ ta xa̱síín tu̱ʼun káʼa̱n iin iindi̱ ta ni saáví inkáchi ña̱ kándíxa ndiʼindi̱. Soo ña̱ ndíʼi̱ va̱ʼa inindi̱ xa̱ʼa kúú ña̱ ndasakáʼnundi̱ Jehová, chi ta̱yóʼo kúú ta̱ i̱xava̱ʼa ndiʼi ña̱ʼa ta ta̱xitura Biblia ndaʼa̱yó. Chíka̱a̱níndi̱ ndée ña̱ ndíku̱nndi̱ ndiʼi ña̱ ke̱ʼé Jesús ta kúsi̱íní-inindi̱ ña̱ ndiʼi na̱ yiví kúnda̱a̱-inina ña̱ ndíku̱nndi̱ra. Ta iin iindi̱ xíniñúʼuníndi̱ tíempondi̱ ña̱ ku̱a̱ʼa̱nndi̱ nátúʼunndi̱ xa̱ʼa Biblia xíʼin na̱ yiví xíʼin xa̱ʼa ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ taxira ndaʼa̱yó. Xa̱ʼa ña̱ nátúʼunndi̱ xa̱ʼa Jehová xíʼin na̱ yiví xíʼin xa̱ʼa ña̱ káʼa̱nra taxira ndaʼa̱yó chi nu̱únínu ña̱kán naníndi̱ testigo Jehová.

Koto nu̱ú páginandi̱ ña̱ Internet. Kaʼvi Biblia ña̱ va̱xi nu̱ú Internet. Yóʼo kunda̱a̱-iniún xa̱ʼandi̱ xíʼin xa̱ʼa ña̱ kándíxandi̱.

 

Sakuaʼa xa̱ʼa Biblia

Sakuaʼa xa̱ʼa Biblia ndáa ki̱vi̱ ta ndáa míí kuni miíún. Kǒo chaʼviún.

Película ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa Ndióxi̱

Película ña̱ va̱xi nu̱ú Internet ña̱ chindeé miíyó ña̱ kandíxakayó Ndióxi̱.

Reunión na̱ testigo Jehová

Va̱ʼava ndani̱ʼíndó ndi̱ʼi̱ ta nda̱saa ndásakáʼnundi̱ Ndióxi̱.

Nu̱ú va̱xi tutu tu̱ʼun Ndióxi̱

Koto tutu ña̱ va̱xi yóʼo xíʼin tutu ña̱ sa̱kán chi̱núndi̱ nu̱ú Internet yóʼo.

Película ña̱ va̱xi tu̱ʼun séña

Ña̱ va̱ʼa kaʼviún Biblia kuniñúʼu película ña̱ tu̱ʼun séña.