Ir al contenido

NÁ KUNDOO TU̱ʼVAYÓ

Ku̱a̱ʼá xu̱ʼún sándíʼina tá xíyo guerra

¿Nda̱saa sándíʼina?

 

Kaʼvika xa̱ʼa̱ña

Koto ndáaña sánáʼa̱ Biblia

Sakúaʼa xa̱ʼa̱ Biblia ta kǒo chaʼviún xa̱ʼa̱ña.

Ka̱ʼa̱n xíʼin iinna ña̱ ná ku̱ʼu̱nna kotona yóʼó

Sakúaʼa ndáaña káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ iin ña̱ʼa á sákuaʼaka xa̱ʼa̱ na̱ testigo Jehová.

Kivi ku̱ʼún reunión na̱ xíkuumií ndi̱ʼi̱ na̱ testigo Jehová

Sakúaʼaka xa̱ʼa̱ reuniónndi̱. Kivi ndani̱ʼún iinña yatin nu̱ú íyoún.

¿Ndáa na̱ yiví kúú ndi̱ʼi̱ na̱ testigo Jehová?

Xa̱a̱ síín ñuu iin iinndi̱ ta xa̱a̱ síín tu̱ʼun káʼa̱n iin iinndi̱ ta ni saáví inkáchi ña̱ kándíxa ndiʼindi̱. Soo ña̱ ndíʼi̱ va̱ʼa inindi̱ xa̱ʼa̱ kúú ña̱ ndasakáʼnundi̱ Jehová, chi ta̱yóʼo kúú ta̱ i̱xava̱ʼa ndiʼi ña̱ʼa ta ta̱xitura Biblia ndaʼa̱yó. Chíka̱a̱níndi̱ ndee̱ ña̱ ndíku̱nndi̱ ndiʼi ña̱ ke̱ʼé ta̱ Jesús ta kúsi̱íní-inindi̱ ña̱ ndiʼi na̱ yiví kúnda̱a̱-inina ña̱ ndíku̱nndi̱ra. Ta iin iinndi̱ xíniñúʼuníndi̱ tíempondi̱ ña̱ ku̱a̱ʼa̱nndi̱ nátúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ Biblia xíʼin na̱ yiví xíʼin xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ taxira ndaʼa̱yó. Xa̱ʼa̱ ña̱ nátúʼunndi̱ xa̱ʼa̱ Jehová xíʼin na̱ yiví xíʼin xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱nra taxira ndaʼa̱yó chi nu̱únínu ña̱kán naníndi̱ testigo Jehová.

Koto nu̱ú páginandi̱ ña̱ Internet. Kaʼvi Biblia ña̱ va̱xi nu̱ú Internet. Yóʼo kunda̱a̱-iniún xa̱ʼa̱ndi̱ xíʼin xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandi̱.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.