Ir al contenido

Kivi ku̱ʼún reunión na̱ xíkuumií ndi̱ʼi̱ na̱ testigo Jehová

Sakúaʼaka xa̱ʼa̱ reuniónndi̱. Kivi ndani̱ʼún iinña yatin nu̱ú íyoún.

Nandukú ndáaña ku̱ʼu̱n (opens new window)

¿Ndáaña kéʼé na̱ testigo Jehová nu̱ú ndátakana?

Ndi̱ʼi̱ na̱ testigo Jehová u̱vi̱ yichi̱ ndátakandi̱ nu̱ú semana ña̱ ndásakáʼnundi̱ Ndióxi̱ (Hebreos 10:24, 25). Ta ndiʼi na̱ yiví kivi ku̱ʼu̱n, yóʼo kúú nu̱ú sákuaʼandi̱ xa̱ʼa Biblia ta sákuaʼandi̱ ndáa ki̱ʼva keʼéndi̱ ña̱ káʼa̱nña.

Reunión nu̱ú xáʼa̱nndi̱ sava yichi̱ kéʼéna pregunta ta ndákuiin na̱ kúni̱ ndakuiin. Tá kíxaʼá reunión xíʼin tá ndíʼiña, xítana iin yaa ta káʼa̱nna iin oración.

Ndiʼi na̱ yiví va̱ʼa ku̱ʼu̱n, va̱ása xíniñúʼu koona testigo Jehováví. Kǒo xu̱ʼún kíʼinna ndaʼa̱na.