Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mwalondesya Ivintu Ivyacindama Ukucila Goldi

Mwalondesya Ivintu Ivyacindama Ukucila Goldi

Uzye mwatala mwazana akamokolwa kakwe goldi? Aantu sile anono sana aliyo yakazanapo. Lelo, antu aingi sana yazana cintu cimwi icicindame sana. Yazana amano aakafuma kuli Leza, yano “yatange yakalwe na [goldi] uwamutengo.”—Yobo 28:12, 15.

ASAMBI yakwe Baibo acisinka, yaaya wa yantu aakaya umu kulonda goldi. Asambi yakalondekwa ukuombesya nu kutwalilila ukulondelezya Amalembelo pakuti yazane amano afuma ukwi yulu. Uzye i vyani vino tungasambilila pa nzila zitatu zino antu yakazanilamo goldi?

KUZANA KAMOKOLWA KWAKWE GOLDI!

Elenganyini ukuti mukupita umu nkumba ya luzi nupya mwazana akaliwe kamwi kakuyengesa. Mwinama nu kukatoola nupya mwatemwa sana ukuti mwazana akamokolwa kakwe goldi. Kakuloleka akanono sana ukuluta akamutwe kakwe macezi nupya akatale ukuzana ukuluta daimondi wa muteengo. Mu cumi mungatandika ukulondelezya ukuti mulole ndi cakuti mungazana utumokolwa na tuuze.

Limwi vikwene avino cali wanda umwi uno mutalatala mwilile, lino Nte Wakwe Yeova umwi wizile apa mwinu ukuti mulanzyanye amazwi aakazanwa muli Baibo akumulenga ukuya nu utailo. Limwi mukaiusya sana umuku wakutandikilako uno mwazanyile akamokolwa kakwe goldi akaunkolanya. Limwi cii cacitiike lino mwaweni izina lyakwe Leza muli Baibo pa muku wa kutandikilako ilyakuti Yeova. (Masa. 83:18) Limwi alino mwamanyile nu kuti mungaya cuza wakwe Yeova. (Yako. 2:23) Mwamanyile sile papokwene ukuti mwatimuzana icintu icicindame sana ukuluta goldi! Nupya limwi mwatandike ukulondesya ukuzana utumokolwa na tuuze utwaunkolanya utukazanwa umwi zwi lyakwe Leza.

KUZANA UTUMOKOLWA NA TUUZE

Insita zimwi utumokolwa twakwe goldi utunono sana tukazanwa umu nkumba ya nguzi. Tuu yakatwama ukuti utumicanga twakwe goldi. Umu nsita sile iliinge, aomvi aakalondelezya goldi yangazana goldi umwingi, wino yangakazya apa mpiya izingi sana.

Lino mwatandike ukusambilila Baibo na Nte Wakwe Yeova umwi, limwi mwayuvwile wa muntu uwatazana icende apaya goldi sana. Ukwelenganya pa Malembelo yamwi kwalenzile mumanye ivingi, nu kumulenga ukutandika ukulunduluka muli ukapepa. Lino mwelenganyanga sana pa cumi kwene cii, mwamanyile vino mungacita pakuti mupalame kuli Yeova nu kwikala umu kutemwa kwakwe pakuti mukapusuke.—Yako. 4:8; Yuda 20, 21.

Uzye mukaombesya pakuti musambilile icumi icaya muli Baibo, wakwe vino aakalonda goldi akaombesya pakuti azane goldi?

Wakwe vino umuntu aakalonda goldi akacita, limwi namwe mwatandike ukulondelezya sana icuma icaya umwi zwi lyakwe Leza. Lino mwasambilile ivisambilizyo  vya kutandikilako ivyaya muli Baibo, mufwile mwaipeezile imuwatiziwa nu kuwatiziwa.—Mate. 28:19, 20.

TWALILILINI UKULONDA!

Limwi umuntu aakalonda goldi, angazana utumokolwa twakwe goldi umwiwe. Umu mawe yamwi mukazanwa goldi umwingi icakuti antu yakatoola amawe yayo nu kuyatamola pakuti yafumyemo goldi. Limwi goldi atanga aloleke papokwene lino acili umu ciliwe. U mulandu ci? Pano limwi umu ciliwe icinganyoma 1000kg mungazanwa sile goldi umunyome 10g! Nomba kuli yaayo aakalonda goldi, yakalola ukuti icilinga ukutamoola iwe lilyo nu kusendamo goldi.

Cikalondekwa ukutwalilila ukuombesya na lino umuntu watasya “icisila masambilizyo yankolelo amwi landwe lyakwe Klistu.” (Ayeb. 6:1, 2) Lino mukusambilila Baibo, mulinzile ukuombesya pakuti muzanilepo ivisinka na vyuze ni vyeo vino mungaomvya umu umi winu. Uzye mungacita uli pakuti mutwalilile ukuisambilizya Baibo, nanti icakuti mwasambilila Amalembelo pa myaka iingi?

Twalililini ukulondesya ukusambilila. Twalililini ukusumba sana amano kuli vino vyalondololwa umu Malembelo. Twalililini ukuombesya, nupya mulazana utumokolwa twa unkolanya utwaya umu Malembelo kuli kuti amano akafuma ukwi yulu aalamutungulula. (Loma 11:33) Pakuti mumanye sana Malembelo, mwaomvya impapulo zya kuomvya pa kulondelezya ivyeo zino mwakwata umu lulimi lwinu. Mwateeka umwenzo lino mukulondelezya amasuko uku mauzyo ya muli Baibo na lino mukulondelezya ivyeo ivingamwazwa ukupingula ningo pali vimwi. Mwauzya yauze iyamunena malembelo alino na malyasi amu mpapulo yano yatemilwe aayazwa nu kuyakomelezya. Mwanenako yauze ivisinka vino mwatemwa lino mukuisambilizya Baibo.

Ukuya kwene uyo winu utalinzile sile ukuya u wakumanya sile vimwi nu kusininkizya ukuti i vya cumi. Umutumwa Paulo wacelwile ukuti “kumanya kwene kuu, kukatulenga kuitutumula.” (1 Kol. 8:1) Fwandi mwaezya na maka ukutwalilila ukuicefya alino nu kuya sana nu utailo. Ukupepa kwa lupwa nu kuisambilizya Baibo lyonsi kulamwazwa ukulondela amasunde yakwe Yeova nupya mulaalondesya ukwazwa yauze. Ni cicindame sana, mulaya sana ni nsansa pa mulandu wa kuzana icintu cimwi icicindame ukuluta goldi.—Mapi. 3:13, 14.