Lakisá makambo oyo ezali na kati

Mosala mpe mbongo

Mosala

Mokili oyo etondi na makambo ya mpasi​—Batelá mbongo mpe biloko na yo ya kobikela

Soki ozali kosalela mbongo na yo na mayele, yango ekosalisa yo oyeba ndenge ya kolonga makambo ya mpasi oyo ekoki kokómela yo.

Mosala ya makasi​—Esilá ngala?

Bato mosusu bakanisaka ete mosala ya makasi ezali ya nivo na bango te. Kasi ebele ya bato mosusu basepelaka mpenza na mosala ya makasi. Nini esalisaki bango básepela na mosala na bango?

Biblia elobi nini mpo na mosala

Ezali na ntina kopona mosala ya kosala?

Okosala nini ntango osili makasi?

Makambo minei oyo ekoki kosalisa yo mpo mosala eboma yo te.

Osalaka mosala koleka ndelo?

Bato mingi bamonaka ete ezali mpasi kokokisa mikumba nyonso oyo bazali na yango ezala na ndako to na mosala. Nini ezali kosala bongo? Tokoki kosala nini mpo na kolongola makambo mosusu?

Ndenge ya kotalela mbongo

Ezali solo ete mbongo ezali mosisa ya makambo mabe ya ndenge nyonso?

Liloba “mbongo ezali mosisa ya makambo nyonso ya mabe” ezali maloba ya Biblia.

Kobongisa bomoi—Ndenge ya kosalela mbongo

Ndenge nini Biblia ekoki kosalisa yo ozala lisusu na mikakatano mingi te ya mbongo?

Biblia elobi nini mpo na mbongo?

Mbongo nde ebimisaka makambo nyonso ya mabe?

Kotalela mbongo na ndenge ebongi

Komituna mituna nsambo ekoki kosalisa yo oyeba soki ndenge oyo otalelaka mbongo ezali lisusu malamu te.

Nini epesaka esengo?​—Kosepela na oyo ozali na yango mpe kokaba

Bato mingi balobaka ete biloko ya mokili to bozwi nde epesaka esengo. Kasi, mbongo mpe biloko ya mokili epesaka mpenza esengo ya solosolo? Tótalela yango.

Bakelasi ya milaimilai mpe mbongo ekoki kopesa moto bomoi ya malamu na mikolo ezali koya?

Bato mingi bamoni ete bakelasi ya milaimilai mpe mbongo ebimasaka makambo oyo bakanisaki te.

Mikakatano ya nkita ekosila mokolo mosusu?

Ezali na guvernema moko oyo ekotambwisa makambo na lolenge eleki malamu mpenza na mabele. Ekolongola bobola mpe mikakatano ya nkita.

Biloko misato oyo mbongo ekoki kosomba te

Mbongo esalisaka biso tósomba biloko mosusu oyo tosengeli na yango, kasi esengo ya solosolo eutaka na biloko oyo mbongo ekoki kosomba te.

Mitungisi mpo na mbongo

Tata oyo akokisaki bamposa ya libota na ye atako ntango biloko emataki ntalo makasi.

Nazwaki bozwi ya solosolo

Ndenge nini moto ya mombongo amonaki eloko ya motuya mpenza oyo eleki bozwi mpe mbongo?

Kosalela mbongo

Okosala nini soki ozali lisusu na mbongo mingi te?

Makambo yango nyonso ekoki kosala ete tómitungisa, kasi Biblia etondi na toli ya bwanya oyo ekosalisa biso tósepela na mbongo moke oyo tozali na yango.

Bilenge balobelaka makambo etali mbongo

Talá mwa makanisi mpo na ndenge ya kobomba, kosalela mpe kotya mbongo na esika na yango.

Biblia ekoki kosalisa na makambo etali mbongo mpe banyongo?

Mbongo ekoki kosomba esengo te, kasi Biblia ezali na makanisi minei oyo ekoki kosalisa yo na makambo ya mbongo.

Ndenge ya kosalela mbongo

Mokakatano ya mbongo na libota ekoki kobimisa mitungisi mingi. Talá ndenge Biblia ekoki kosalisa mpo na kosilisa mokakatano ya mbongo.

Ndenge ya kosalela mbongo na mayele

Kozela te tii ntango mbongo ekosila bongo otalela ndenge na yo ya kobimisa mbongo. Yekolá ndenge ya kosalela mbongo liboso elimwa na mabɔkɔ na yo.

Ndenge oyo moto akoki kobika na kotalela makoki na ye

Talá ndenge oyo kosalela batoli ya Biblia ekoki kosalisa yo osalelaka mbongo malamu mpe oboya banyongo ya mpambampamba.

Nasala nini mpo natika bisombasomba?

Ekómelá yo te ete okende na magazini kaka mpo na kotala mpe ozongi na biloko ya ntalo mingi? Soki bongo, lisolo oyo ekosalisa yo.

Soki esɛngi kozonga lisusu ndako ya baboti

Ozalaki liboso kokokisa yo moko bamposa na yo mpe omoni ete okokoka lisusu te? Batoli malamu oyo ekoki kosalisa yo ozongela lisusu kosala bongo.

Ndenge ya kofuta banyongo

Bato ya libota bakoki kosala nini soki bamoni lokola ete bakokoka te kosilisa banyongo?

Nasengeli kodefa mbongo?

Toli ya bwanya oyo ezali na Biblia ekoki kosalisa yo ozwa ekateli.

Koyikela bobola mpiko

Elikya mpo na baoyo bazangá ndako mpe babola

Batoli ya Biblia ekoki mpo moto akelela mingi te mpe amitungisa mingi te.

Biblia elobi nini mpo na bobola

Bato oyo bazali mpenza babola bakoki kozala na esengo?

Bobola ekosila mokolo mosusu?

Na nini akoki kosilisa bobola?

Nzambe akipaka bato oyo bakelelá?

Talá ndenge oyo Nzambe asungaka baoyo bakelelá.

Kokende mboka mopaya: Oyo bato bakanisaka mpe oyo bakutanaka na yango mpenza

Mikakatano ekoki kobanda na mobembo yango moko mpe makama ya nzela.