Lakisá makambo oyo ezali na kati

Koyokana na bato

Kokóma na baninga

Kobongisa bomoi—Libota mpe boninga ná basusu

Okozala na boyokani malamu ná basusu soki otye makanisi na oyo okoki kosalela bango, kasi te na oyo bakoki kosalela yo.

Kozala moninga malamu esɛngaka nini?

Bato mingi bamonaka ete ezali na ntina kozala na baninga malamu. Ndenge nini okoki kozala moninga malamu mpo na basusu? Lisolo oyo elobeli toli minei oyo ezali na Biblia, oyo ekoki kosalisa yo.

Moninga ya solosolo azali nani?

Ezali mpasi te kozwa baninga na Internet, kasi ndenge nini okoki kozwa moninga ya solosolo?

Ndenge ya kozwa baninga ya solosolo

Makambo minei oyo ekoki kosalisa osala boninga ya solosolo kasi te oyo eumelaka te.

Banani bazali baninga na ngai ya solo?

Talá ndenge oyo okoki kozwa baninga ya solosolo.

Nasengeli kobakisa baninga?

Kozala na mwa baninga oyo okangamá na bango ekoki kozala malamu, kasi ezalaka ntango nyonso te na matomba. Mpo na nini?

Komiyoka lokola mwana etike

Ndenge ya kosala ntango ozali komiyoka lokola ozangá baninga

Komiyoka lokola ozangá baninga ezali mabe na sante na yo, ekokani na komɛla makaya 15 na mokolo. Okoki kosala nini mpo omiyoka te lokola basundolá yo mpe ozangá baninga?

Mpo na nini nazalaka na baninga te?

Kaka yo moko te nde omiyokaka lokola mwana etike to okanisaka ete ozalaka na baninga te. Talá ndenge bilenge mosusu ya mbula na yo basalaki mpo na kobengana makanisi wana.

Nasala nini mpo bato mosusu bándima ngai?

Eleki mpenza ntina kondimama na bato oyo bazali na bizaleli oyo ekeseni na oyo ya ngai to kozala ndenge nazalaka?

Kosolola na nzela ya baaparɛyi

Tyá mosala na esika na yango

Makanisi 5 oyo ekoki kosalisa yo otika te mosala na yo ezwa esika ya libala na bino.

Nasengeli koyeba nini na likambo etali kotya bafɔtɔ na Internet?

Kotya bafɔtɔ oyo olingaka mingi na Internet ekosalisa yo oyebaka bansango ya baninga mpe bandeko na yo, kasi ezali mpe na makama.

Kebá na basite Internet ya kosolola na baninga

Ntango ozali kosolola na baninga na yo na Internet, omibatela mpe bósepela elongo.

Makambo nini nasengeli koyeba mpo na bamesaje?

Bamesaje ekoki kokabola yo ná baninga mpe kobebisa lokumu na yo. Ndenge nini?

Bizaleli oyo osengeli komonisa ntango ozali kotinda to kozwa bamesaje

Ezali kozanga limemya kokata lisolo kaka mpo na kotánga mesaje na telefone? To koboya kokipe mesaje yango kaka mpo na kokoba lisolo ezali mpe kozanga limemya?

Kokutana mpo na kobalana

Nakoki mpo na kolingana na moto?

Makambo mitano oyo ekosalisa yo oyeba soki osengeli kobanda kolingana na moto mpe kobala.

Kosala makambo oyo ekotinda moto akanisa ete olingaka ye ezali mabe te?

Makambo yango ezali nini? Mpo na nini bato mosusu basalaka bongo? Ebimisaka mpe makama?

Ezali kaka boninga to nde lolango?​—Eteni 1: Nazali komiyoka ndenge nini?

Zwá toli oyo ekosalisa yo oyeba soki moto azali na mposa bolingana to bozala kaka baninga.

Ezali kaka boninga to nde lolango?​—Eteni 2: Bajɛstɛ na ngai ezali komonisa nini?

Moninga akoki komona ete olingi bosuka kaka te na boninga? Talá toli oyo.

Nakoki komizela kokutana na makambo nini na libala?​—Eteni 1

Makambo nini ya malamu mpe mikakatano nini okoki komizela kokutana na yango na libala?

Ezali bolingo to bilingelá?

Talá ndimbola ya bilingelá mpe bolingo ya solo.

Biblia elobi nini mpo na libala ya makango?

Mibeko ya Nzambe elakisaka biso ndenge malamu ya kokómisa boyokani na biso na libota makasi mpe ezalaka ntango nyonso na matomba epai ya baoyo batosaka yango.

Batatoli ya Yehova bapekisaka bato kolulana?

Kozala na fianse ezali kaka lokola kominanola to eleko mosusu?

Bolingo ya solosolo ezali nini?

Batoli ya Biblia ekoki kosalisa mokristo apona molongani ya malamu mpe akoba komonisa bolingo ya solosolo nsima ya libala.

Ntango yo ná fianse na yo bosilani

Ndenge oyo okoki kokende liboso na bomoi na yo nsima ya kosilana na fianse na yo.

Nasala nini soki toboyani?

Yebá ndenge ya kosala mpo na kolonga mpasi ya motema.

Ndenge ya kosilisa matata

Ezali mpenza na ntina nasɛnga bolimbisi?

Talá bantina misato oyo osengeli kosɛnga bolimbisi, atako okanisi ete ozali mpenza na foti te.

Biblia elobi nini mpo na nkanda?

Nkanda ezalaka ntango nyonso mabe? Osengeli kosala nini ntango ebandi komata?

Ndenge nini bato bakoki kosilisa matata?

Batoli ya Biblia esalisaki bato oyo kala bazalaki banguna básilisa matata mpe bákóma kutu baninga.

Bolimbisi elimboli nini?

Biblia elobeli makambo mitano oyo ekoki kosalisa yo mpo olimbisa moto.

Ndenge ya kolimbisa

Mpo na nini kolimbisa ekoki kozala mpasi? Talá ndenge batoli ya Biblia ekoki kosalisa.

Nini epesaka esengo?​—Kolimbisa

Soki moto asilikaka mpambampamba mpe abombaka nkanda na motema, akozala na esengo te, akozala mpe na sante malamu te.

Kokanisela basusu mabe mpe kotala bilongi

Ezaleli ya kokanisela basusu mabe epalangani mokili mobimba

Kokanisela basusu mabe elimboli nini? Mpo na nini tokoki koloba ete ezali likambo ya moto na moto atako ezali bisika nyonso?

Okaniselaka baninga mabe?

Makambo nini emonisi polele ete okaniselaka basusu mabe?

Kotika moto asala oyo alingi—Ndenge oyo Biblia ekoki kosalisa

Bavɛrsɛ yango emonisi ndenge oyo Biblia ekoki kosalisa moto azala na kimya mpe amonisa limemya mpo na bato nyonso.

Biblia elobi nini na likambo etali koyina bato ya mposo mosusu?

Mposo nyonso ya bato ezali ndenge moko? Ezaleli ya koyina bato ya mposo mosusu ekosila mokolo mosusu?

Ndenge ya kotika koyina basusu​—Koponaka bilongi te

Mekolá Nzambe oyo aponaka bilongi te mpo olongola makanisi nyonso ya mabe mpo na basusu.

Kokanisela baninga mabe​—Luká kokóma na baninga ebele

Talá bolamu oyo okozwa soki ozali na baninga oyo bazali na loposo mpe mimeseno ekeseni na oyo ya yo.

Kokanisela basusu mabe ekosila ntango nini?

Bandakisa ya makambo oyo esalemaki mpenza emonisi ete Biblia ezali kosalisa bato bálonga ezaleli ya kokanisela basusu mabe. Ntango nini ekosila mpo na libela?

Ntango nini bolingo ya sembo ekolonga koyinana?

Kolonga koyinana ekoki kozala mpasi. Talá ndenge Moyuda moko ná Mopalestina moko balongaki yango mpenza.

Nalingaki kosilisa kozanga bosembo

Rafika akɔtaki na lisangá moko ya batomboki mpo na kotɛmɛla makambo ya kozanga bosembo. Kasi amonaki elaka ya Biblia oyo elobeli kimya mpe bosembo na Bokonzi ya Nzambe.