Lakisá makambo oyo ezali na kati

Maladi na nzoto mpe na makanisi

Kozala nzoto malamu

Ndenge ya kosala mpo nzoto ezala malamu

Makambo 5 oyo okoki kosala lelo oyo ekoki kosalisa yo obongisa sante na yo.

Ndenge ya kokima bamaladi mosusu

Mokolo na mokolo nzoto na biso ebundaka na banguna oyo toyebi te mpe bamonanaka te, kasi bakoki koboma mpenza.

Makanisi malamu ezalaka na ntina!

Batoli ya Biblia ekoki nde kosalisa yo ozala na esengo?

Kobongisa bomoi​—Makanisi

Tozwaka bolamu ntango tokómi na likoki ya kopekisa nkanda na biso.

Nasala nini mpo namibatela na bansango ya lokuta?

Bansango ya lokuta, balapolo ya lokuta, mpe banungunungu ya lokuta etondi mingi mpe ekoki kosala bato mabe.

Makambo 7 ya kosala mpo na kobatela bilei mpe kolya bilei ya malamu

Bomoi ezali likabo, mpe tozwaka yango na valɛrɛ ntango tobatelaka sante na biso mpe ya bato ya libota na biso. Talá makambo oyo okoki kosala.

Ndenge nini nakoki kokitisa kilo na ngai?

Soki olingi kokitisa kilo, kokanisa kaka te na likambo ya kolandela bilei, kasi komá nde na momesano ya kolyaka bilei oyo ebongi.

Nasala nini mpo nalyaka na ndenge ebongi?

Soki olyaka bilei oyo etongaka nzoto te ntango ozali elenge, okokoba mpe bongo ntango okokóma mokóló, yango wana ezali malamu ozala na momeseno ya kolya na ndenge ebongi banda sikoyo.

Kobongisa bomoi​—Sante

Biblia elendisi biso tósala nyonso oyo tokoki mpo na kobatela sante na biso.

Makambo ya kosala mpo olekisa bobange na yo malamu

Batoli motoba ya Biblia ekoki kosalisa yo omesana na bomoi wana ya sika.

Mopɛpɛ ya kitoko mpe kongɛnga ya moi​—Ezali mpe “ba-antibiotique”?

Bolukiluki ya mikolo oyo endimisi makambo oyo bato ya siɛklɛ ya 18 bamonaki.

Koyikela maladi mpiko

Oyo okoki kosala soki obɛli maladi moko ya mbalakaka

Toli nini ya Biblia ekoki kosalisa yo soki obɛli maladi moko ya makasi na mbalakaka?

Biblia ekoki kosalisa ngai soki nazali na maladi oyo eumeli mingi?

Ɛɛ! Talá makambo misato oyo ekoki kosalisa yo soki ozali na maladi oyo eumeli mingi.

Bomoi ezali kaka na ntina ata ntango obɛli maladi ya makasi?

Luká koyeba ndenge bato mosusu basalaki ntango babɛlaki maladi ya makasi.

Nakosala nini soki nzoto etungisaka ngai? (Eteni 3)

Masolo ya bilenge misato ekoki kosalisa yo oyeba ndenge ya kolonga.

“Naboyaka kotya makanisi na maladi na ngai”

Nini esalisaka Elisa akanga motema mpe na bantango mosusu abosana ete azali na maladi?

Ntango ozali ebɔsɔnɔ

Nazwaka makasi na bolɛmbu na ngai

Mwasi moko oyo azali na kiti ya bibɔsɔnɔ bomoi na ye mobimba azwaka “nguya oyo eleki makasi” mpo azali na kondima epai ya Nzambe.

Kokufa miso

Bato bakufá miso bakoki kosalela malamu koleka koyoka, koyoka nsolo mpe kosimba?

Ndenge miso ya Jairo esalisaka ye asalela Nzambe

Atako maladi moko mabe ya bɔɔngɔ enyokolaka ye, Jairo amonaka ete bomoi na ye ezali na ntina.

Kosalela Nzambe nde nkisi na ye!

Onesmus abotamá na maladi moko oyo esalaka ete mikuwa ebukanaka mpambampamba. Ndenge nini bilaka ya Nzambe oyo ezali na Biblia elendisaki ye?

Yehova apesi ngai mingi koleka oyo nasengeli na yango

Félix Alarcón ayaki koyeba ntina mpenza ya bomoi nsima ya kosala aksida na tukutuku oyo ekómisaki ye paralize kobanda na nkingo tii na nse.

Nazwaki elikya na ntango oyo nazalaki mpenza na mposa na yango

Na mbula 20, Miklós Alexa akómaki paralize na aksida moko ya mabe mpenza. Ndenge nini Biblia esalisaki ye azwa elikya kitoko mpo na mikolo ezali koya?

Kosalisa moto ya maladi

Biblia elobi nini na likambo etali kosunga baboti oyo bakómi mibange?

Biblia epesi bandakisa ya basi mpe mibali ya kondima oyo basungaki baboti na bango. Epesi mpe toli oyo ebongi mpenza oyo ekoki kosalisa baoyo bazali na mokumba ya kosunga baboti oyo bakómi mibange.

Okosala nini soki mwana na yo azali ebɔsɔnɔ?

Talá mikakatano 3 oyo okoki kokutana na yango mpe ndenge oyo bwanya oyo ezali na Biblia ekoki kosalisa.

Nakosala nini soki tata to mama na ngai azali maladi?

Ozali elenge ya liboso te okutana na likambo ya boye. Talá nini esalisaki bilenge mibale bálonga mokakatano yango.

Ntango moto oyo tolingaka azali na maladi oyo akobika na yango te

Bato ya libota bakoki kosala nini mpo na kobɔndisa mpe kobatela ndeko na bango oyo azali na maladi oyo akobika na yango te? Ndenge nini moto oyo azali kosalisa moto ya maladi akoki kokanga motema na mitungisi mpe mayoki oyo ekoki koyela ye ntango azali kobatela moto ya maladi?

Ntango molongani azali na maladi oyo ezali kosila te

Tángá makambo misato oyo ekoki kosalisa babalani ntango moko azali na maladi oyo ezali kosila te.

Bamaladi mpe bisika bato bazali kofanda

Maladi oyo ezali kopanzana​—Ndenge nini okoki komibatela

Ndenge nini okoki kobatela nzoto, makanisi, mayoki mpe elimo na yo ntango ozwi maladi yango?

Oyo osengeli koyeba mpo na maladi ya motó

Makambo libwa oyo ekoki kosalisa yo olonga maladi ya motó.

Maladi ya diabɛti​—Ndenge ya komibatela na yango

Bato mingi (90%) oyo sukali na bango eleki mwa moke na makila bayebaka yango te.

Oyo osengeli koyeba mpo na maladi ya ndɛkɛ

Yebá makambo ya libosoliboso etali maladi yango, oyo mbala mingi bato bakokaka kolimbolaka yango te.

Maladi ya misuni ya mino​—Ekoki mpe kozwa yo?

Maladi ya misuni ya mino ezali maladi ya monɔkɔ oyo enyokolaka bato mingi na mokili. Nini ebimisaka yango? Ndenge nini okoki koyeba soki ozali na yango? Ndenge nini okoki komibatela mpo maladi yango ezwa yo te?

Bilei mosusu esalaka yo mabe, to nzoto nde eboyaka yango?

Koboya biloko mosusu na ndenge na yo moko ezali na likama nini?

Oyo osengeli koyeba mpo na malaria

Okoki komibatela soki ofandaka to olingi kokende na esika oyo malaria ezalaka mingi.

Ntango mwasi atiki komona sanza

Soki yo ná libota na yo boyebi malamu mikakatano oyo eyaka ntango mwasi atiki komona sanza, bokoyeba mpenza ndenge ya kolonga yango.

Konyokwama na makanisi

Mpo na nini kokoba kozala na bomoi?

Nini ekoki kotinda moto amona liwa lokola moninga?

Ozali koyoka ete okokoka lisusu te?

Bomoi ezali kaka na ntina ata soki okutani na bampasi ya ndenge nini.

Mpo na nini bilenge mosusu banyokwamaka na makanisi?—Nini ekoki kosalisa?

Talá ndenge okoki koyeba bilembo mpe makambo mosusu oyo etali maladi yango. Talá oyo baboti mpe bato mosusu bakoki kosala mpo na kosalisa bilenge yango.

Nasala nini mpo natika konyokwama na makanisi?

Makanisi oyo lisolo oyo epesi ekoki kosalisa yo osala makambo oyo esengeli mpo na kobika.

Biblia ekoki kosalisa ngai na ntango oyo nazali mawamawa?

Ezali na biloko misato oyo Nzambe apesaka moto oyo azali mawamawa.

Nazali na mposa ya kokufa​—Biblia ekoki kosalisa ngai ntango nazali na makanisi ya komiboma?

Toli nini oyo esalisaka Biblia epesi baoyo bazali na mposa ya kokufa?

Komitungisa

Nasala nini mpo namitungisa koleka ndelo te?

Batoli nini mpe bavɛrsɛ nini ya Biblia ekoki kosalisa yo okitisa mitungisi na yo?

Mibali mpe mitungisi​—Lisalisi nini Biblia ekoki kopesa?

Bato bazali komitungisa lisusu mingi koleka na ntango oyo ya nsuka. Soki ozali komitungisa, Biblia ekoki kosalisa yo?

Ndenge ya kolonga mawa ya kozala yo moko

Ntango ozali komiyoka yo moko, kozwa elikya, esengo, mpe kosepela ekoki kozala mpasi mingi​—kasi ekoki kosalema.

Ndenge ya kolonga kolɛmba oyo ezali kouta na maladi oyo ezali kopanzana

Soki tozali kobundisa yango te, tokoki mokemoke kobungisa molende na biso ya kotosa malako ya komibatela na maladi ya coronavirus.

Oyo okoki kosala mpo na kolonga kotungisama

Mwa batoli oyo ekoki kosalisa yo olonga kotungisama mpe mbala mosusu otika kotungisama mingi.

Ndenge nini nakoki kotika komitungisa?

Makambo 6 oyo ekoki kosalisa yo mpo komitungisa esalisa yo na esika enyokola yo.

Biblia ekoki kosalisa yo otika komitungisa?

Emonaka lokola ete moto oyo azali na bomoi asengeli kaka komitungisa. Mitungisi ekosila?

Biblia elobi nini mpo na mitungisi

Komitungisa na ndenge ya malamu ekoki kosalisa; komitungisa ya mabe, ekoki kobebisa. Ndenge nini okoki kosala mpo otika komitungisa na ndenge ya mabe?

Mitungisi​—Oyo okoki kosala mpo elekela yo motó te

Batoli ya Biblia ekoki kosalisa yo mpo mitungisi oyo eutaka na makambo minei oyo bato mingi bakutanaka na yango elekela yo motó te.

Mokakatano: Makambo oyo bazali kosɛnga yo eleki ndelo

Soki oluki kosala makambo nyonso, nsukansuka okozala na likoki ya kosala ata moko te. Ndenge nini okoki kokitisa mitungisi na yo?

Nasala nini mpo makasi nyonso esila ngai te?

Nini esalaka bongo? Elingi ekómela yo? Soki bongo, okoki kosala nini?

Ntango mwana na yo ya mwasi azali kotungisama na makanisi

Bilenge basi mingi batungisamaka mpo na mbongwana oyo bazali kokutana na yango. Ndenge nini baboti bakoki kosalisa bango bátika kotungisama na makanisi?

Nalukaka kosala makambo na ndenge ya kokoka?

Ndenge nini okoki komonisa bokeseni kati na koluka kosala likambo moko malamu koleka mpe koluka kosala likambo oyo okokoka te?

Ntango makambo ebongwani

Makambo ebongwanaka kaka. Talá oyo basusu basali mpo na kolonga ntango makambo ebongwani.

Ndenge ya kotika komiyoka lokola ozangi libateli

Makambo misato ekoki kosalisa omiyoka lisusu ete obatelami.

Lisalisi ya monganga

Mokristo akoki kondima lisalisi ya monganga?

Likambo ya kopona lisalisi ya monganga etali mpe Nzambe?

Ntango ndeko to moninga moko azali kobɛla

Kokutana na monganga mpe kokɔta lopitalo ekoki kotungisa mingi. Ndenge nini okoki kosalisa moninga to ndeko ayikela mokakatano oyo ekómeli ye mpiko?