Skip to content

Apa Bafakazi ba Jehova ba no Lambana ne ku Kentiwa?

Apa Bafakazi ba Jehova ba no Lambana ne ku Kentiwa?

 Aa. Bafakazi ba Jehova a ba to lamba kentiwa. Ku kentiwa i chithu chi no zwishaluligwa ne Nkirisiti ne bukukwe. Bunji gwe Bafakazi ba Jehova ba no duma ku kentiwa.

 To sheta bunganga gwa ka lulwama ne ku shathila zwa gwa ka thama ku lapa magwele manjinji.To bokela chi no thamiwa ne be bunganga, kwazo kwazo mu zwibaka zwa ka sima se zwa ngwenu.

 Bafakazi ba Jehova ba no shingidzana zwibuyanana ne be bunganga. Ha ti lakidzila, chinga kwa ka wa bugwele gwe COVID-19, Bafakazi ba Jehovah ba ka dwililila be longa zibiso njinji mu website iyeyi, be kulumbidza bathu ku shingisa milayo ye se kwa ba nga zwibakilila. Ichechi cho shanganyila ku sa sedzelana kwazo ne ku kubungana pathu pa ngompela, kwarantini, ku ngula maboko, ne ku mbala dzimusk ne ku shingisa milayo yose ya ka bigwa ne mibuso.—Baroma 13:1, 2.

 Mu makole manjinji, tshambiso dze Bafakazi ba Jehova dza ka leba ne kwe milayontewo i no tobela:

  •   Khani dze bunganga nde dze nthu ne bukukwe.—Bagalatiya 6:5.

     “[Magazini iwoyu] ha u to leba kuti nthu u nga shingisa nti upi kene ku lapiwa kwa ka tini kakale ha u to leba kuti nthu u nga lapiwa ne zila ya ka tini. Iwo u no dusa mabaka koga kuti nthu a zwitolele thambo.”—Awake!, February 8, 1987.

     “Khani ye kuti iwe ne be nsha uwo mu nga kentiwa nde yenyu.”—Awake!, August 22, 1965

  •   To sheta bunganga ne kuti to tolela buchilo pezhugwi—Mishingo 17:28.

     “Bafakazi ba no dumana ne luzibo gwe bunganga gwa ka siyasiyana gu no ba batsha mu ku lapiwa. Ba no da buchilo kakale ba no thama chingwe ne chingwe ku dumana ne Hwalo kuti ba dwilile be chila.”—Watchtower, July 1, 1975.

     “Bafakazi ba Jehova ba no dumana ne ku lapiwa ne be bunganga. Ba no shaka mamuko a ka lulwama ne ku dwilila be chila. Koga, sa Luke we century ye kutanga ye Bukirisiti, bangwe be Bafakazi ba Jehova i dzinganga. . . . Bafakazi ba Jehova ba no bokela nshingo nkulu u no shingwa ne be bunganga. Kakale ba no bokela ku lapiwa ne be bunganga.”—Watchtower, February 1, 2011.