Skip to content

Dzikhani Dze Shango Yose

 

2023-05-22

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #3 ye Gubungano li no Laula ye 2023

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no pa zibiso ye se kwa bazwalani ne dziazwadzi dzedu be thama Jehova dizhilo labo nenguba ba ka lingisana ne mathatha.

2023-03-15

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #2 ye Gubungano li no Laula ye 2023

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no pa zibiso ne kwe bazwalani ba ku Türkiye, kakale ku na buzuluzo i no simisa.

2023-01-06

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #1 ye Gubungano li no Laula ye 2023

To ku sendedzela ku lingilila zibiso iyeyi ku hwa dzi zibiso dzi no shathisa ne kwe project ye Ramapo ne nshingo we bazhulazila.

2022-12-02

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #8 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no ti kgothatsa kuti ti zwibaakanyile ku shandushanduka ne mamo ha koloi ya Jehova i dwilila i yenda.

2022-10-31

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #7 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we be Gubungano li no Laula e ti batsha kuti ti zwibaakanyile ku tola thambo chinyolocho ha ti bona mbatsha.

2022-09-01

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #6 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we be Gubungano li no Laula e ti pa dzizibiso ptshwa ne ku ti zibisa ne kwe ndimana ye gole ye 2023.

2022-07-19

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #5 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we be Gubungano li no Laula e lakidza cha ka batsha bazwalani ne dziazwadzi dzedu mu Soviet Union ya ntolo ku dzikitadzila ku dziyidziwa ne ku ti thembesa ne kwe batsho ya Jehova ya ka dwilila.

2022-06-07

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #4 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we Gubungano li no Laula e ti batsha ku mililana ne dzindiko ne ku thembeka ta ka shatha ku yedza bazwalani bedu ku Eastern Europe.

2022-04-27

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #3 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we Gubungano li no Laula e ti kumbuludza ne kwe zwi nga ti batsha ku mililana ne ku dziyidzika ne kwe nghwa i ku Eastern Europe.

2022-04-06

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #2 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Ungwe we be Gubungano li no Laula u no chenesa se kwa bazwalani ne hazwadzi dzedu be dwilila be thembeka ha be likwa.

2022-02-14

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #1 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we Gubungano li no Laula e ti batsha ku gala ta ka zhula mesho ne kwe zwingwe zwi nga ama bukhwinya gwedu na Jehova.

2021-12-20

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #10 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Ungwe we be Gubungano li no Laula u no zibisa ne kwe zwiptshwa ne kwe bugwele gwa ka wa, ne ku pa mikumbulo ye se kwa ti nga shingisa nako yedu.

2021-12-20

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #9 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no pa nlayetsa u no sendedzela, kakale u no ti lakidza belelo li no shathisa le ku tangisiwa kwe ndongoloso ye ku batila zwidiyo zwe gubungano ku Dziholo Dze Bushe.

2021-12-20

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #8 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no zibisa ne kwe zwa ka dwa pa shingikala, kakale u no zibisa ndimana ye gole le 2022.

2021-08-27

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #7 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula e ti kulumbidza ku dwilila ti hwanana.