Efeso 1:1-23

1  Halin kay Pablo, nga apostol ni Cristo Jesus paagi sa kabubut-on sang Dios, para sa mga balaan sa Efeso kag mga matutom nga nahiusa kay Cristo Jesus:  Kabay nga may yara kamo wala tupong nga kaayo* kag paghidait gikan sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Dayawon ang Dios kag Amay sang aton Ginuong Jesucristo, kay ginpakamaayo niya kita sang tagsa ka espirituwal nga pagpakamaayo sa langitnon nga mga duog nga nahiusa kay Cristo,  subong nga ginpili niya kita nga nahiusa sa iya sa wala pa matukod ang kalibutan, agod mangin balaan kita kag wala sing depekto sa iya atubangan bangod sang gugma.  Kay gintangdo na nga daan niya ang pag-adoptar sa aton subong iya mga anak paagi kay Jesucristo, suno sa iya nahamut-an kag kabubut-on,  agod dayawon ang iya mahimayaon nga wala tupong nga kaayo nga mainayuhon nga ginhatag niya sa aton paagi sa isa nga iya hinigugma.  Paagi sa iya nahilway kita paagi sa gawad paagi sa dugo sinang isa, huo, ang kapatawaran sang aton mga paglapas, suno sa kamanggaran sang iya wala tupong nga kaayo.  Ginpabugana niya ini sa aton upod ang bug-os nga kaalam kag maayo nga paghangop,  kay ginpahibalo niya sa aton ang sagrado nga likom sang iya kabubut-on. Nahisuno ini sa iya nahamut-an kag katuyuan 10  tuhoy sa isa ka pagdumalahan sa katapusan sang gintalana nga mga tion, nga amo, agod tipunon liwat ang tanan nga butang kay Cristo, ang mga butang sa langit kag ang mga butang sa duta. Huo, sa iya, 11  kag gintangdo man kami subong mga manunubli nga nahiusa sa iya, amo nga gintangdo na nga daan kami suno sa katuyuan niya nga nagapahikot sang tanan nga butang suno sa katuyuan sang iya kabubut-on, 12  agod mag-alagad kami sa pagdayaw kag paghimaya sa iya, kami nga una nga naglaum kay Cristo. 13  Apang naglaum man kamo sa iya sa tapos ninyo mabatian ang pulong sang kamatuoran, ang maayong balita tuhoy sa inyo kaluwasan. Paagi man sa iya, sa tapos kamo magtuo, ginpat-inan kamo sing ginsaad nga balaan nga espiritu, 14  nga isa ka pauna nga kalig-unan sang aton palanublion, agod mahilway paagi sa gawad ang ginapanag-iyahan sang Dios, sa mahimayaon nga pagdayaw sa iya. 15  Amo kon ngaa ako man, sang nabatian ko ang inyo pagtuo kay Ginuong Jesus kag sa tanan nga balaan, 16  wala mag-untat sa pagpasalamat tungod sa inyo. Padayon nga ginasambit ko kamo sa akon mga pangamuyo, 17  agod ang Dios sang aton Ginuong Jesucristo, ang Amay sang himaya, maghatag sa inyo sang espiritu sang kaalam kag sang kapahayagan may kaangtanan sa sibu nga ihibalo tuhoy sa iya; 18  bangod nasanagan na ang mga mata sang inyo tagipusuon, agod mahibaluan ninyo kon ano ang paglaum nga sa sini gintawag niya kamo, kon ano ang mahimayaon nga kamanggaran nga ginatigana niya subong palanublion para sa mga balaan, 19  kag kon ano ang labaw gid nga kadakuon sang iya gahom sa aton nga mga tumuluo. Suno ini sa pagpanghikot sang pagkagamhanan sang iya kusog, 20  nga paagi sini nagpanghikot sia may kaangtanan kay Cristo sang ginbanhaw niya sia gikan sa mga patay kag ginpalingkod sia sa iya tuo sa langitnon nga mga duog, 21  nga labaw gid sa tanan nga panguluhan kag awtoridad kag gahom kag pagkaginuo kag sa tanan nga ngalan nga ginahingalan, indi lamang sa sining sistema sang mga butang, kundi sa magaabot man. 22  Ginpasakop man niya ang tanan nga butang sa idalom sang iya mga tiil, kag ginhimo sia nga ulo sa ibabaw sang tanan nga butang sa kongregasyon, 23  nga amo ang iya lawas, ang kabug-usan niya nga nagapuno sang tanan nga butang sa tanan.

Footnote

Efe 1:2 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.