Efeso 3:1-21

3  Bangod sini ako, si Pablo, isa ka bilanggo kay Cristo Jesus tungod sa inyo nga mga tawo sang mga pungsod—  kon sa pagkamatuod, nabatian ninyo ang tuhoy sa pagkatulugyanan sang wala tupong nga kaayo sang Dios nga ginhatag sa akon tungod sa inyo,  nga paagi sa pagpahayag ang sagrado nga likom ginpahibalo sa akon, subong sang nasulat ko na sing malip-ot.  Bangod sini, kon mabasa ninyo ini, mahibaluan ninyo ang akon paghangop sa sagrado nga likom tuhoy kay Cristo.  Sa iban nga mga kaliwatan ini nga likom wala ginpahibalo sa mga tawo subong nga ginpahayag ini karon sa iya balaan nga mga apostoles kag mga manalagna paagi sa espiritu,  nga amo, nga ang mga tawo sang mga pungsod mangin mga masigkamanunubli kag mga bahin sang amo man nga lawas kag mga masigkaumalambit naton sang saad nga nahiusa kay Cristo Jesus paagi sa maayong balita.  Nangin ministro ako sini suno sa wala bayad nga dulot sang wala tupong nga kaayo sang Dios nga ginhatag sa akon suno sa paagi sang pagpanghikot sang iya gahom.  Sa akon, nga isa ka tawo nga kubos pa sa labing kubos sa tanan nga balaan, ginhatag ining wala tupong nga kaayo, agod mapahayag ko sa mga pungsod ang maayong balita tuhoy sa di-matungkad nga kamanggaran ni Cristo  kag mapakita sa mga tawo kon paano ginadumalahan ang sagrado nga likom nga kutob pa sang madugay na nga tion nga nagligad gintago sang Dios,* nga nagtuga sang tanan nga butang. 10  Agod karon paagi sa kongregasyon ipahibalo sa mga panguluhan kag mga awtoridad sa langitnon nga mga duog ang madamo nga bahin sang kaalam sang Dios, 11  suno sa dayon nga katuyuan nga iya ginpat-od may kaangtanan sa Cristo, si Jesus nga aton Ginuo, 12  nga paagi sa iya may yara kita sining kahilwayan sa paghambal kag makapalapit kita sa Dios* nga may pagsalig paagi sa aton pagtuo kay Cristo.* 13  Gani ginapangabay ko kamo nga indi magpangampo bangod sining akon mga kapipit-an tungod sa inyo, kay nagakahulugan ini sang himaya para sa inyo. 14  Bangod sini nagaluhod ako sa atubangan sang Amay, 15  nga sa iya utang sang tagsa ka pamilya sa langit kag sa duta ang ngalan sini, 16  agod tugutan niya kamo suno sa kamanggaran sang iya himaya nga mapabaskog ang inyo pagkatawo sa sulod sing gahom paagi sa iya espiritu, 17  agod paagi sa inyo pagtuo magapuyo si Cristo sa inyo tagipusuon nga may gugma; agod manggamot kamo kag matukod sa sadsaran, 18  agod bug-os ninyo nga mahangpan upod sa tanan nga balaan kon ano ang kasangkaron kag kalabaon kag kataason kag kadalumon, 19  kag agod makilala ang gugma ni Cristo nga nagalabaw gid sa ihibalo, agod mapuno kamo sing tanan nga kabug-usan sang diosnon nga kinaiya gikan sa Dios. 20  Karon sa isa nga sarang makahimo sing labaw gid sa tanan nga butang nga aton ginapangayo ukon ginahunahuna, suno sa iya gahom nga nagapanghikot sa aton, 21  ang himaya mangin sa iya paagi sa kongregasyon kag paagi kay Cristo Jesus sa tanan nga kaliwatan tubtob sa wala katubtuban. Kabay pa.*

Footnote

Efe 3:9 * Sa literal, “natago sa Dios.”
Efe 3:12 * Sa literal, “pagpalapit.”
Efe 3:12 * Sa literal, “sa iya.”
Efe 3:21 * Ukon, “Amen.”