1 Juan 2:1-29

2  Mga anak ko, ginasulat ko sa inyo ining mga butang agod indi kamo makahimo sang sala. Apang, kon ang bisan sin-o makahimo sang sala, may manugbulig kita nga kaupod sang Amay, si Jesucristo, isa nga matarong.  Kag sia ang nagapasag-uli nga halad para sa aton mga sala, apang indi lamang para sa aton kundi para man sa mga sala sang bug-os nga kalibutan.  Kag paagi sini nahibaluan naton nga nakilala naton sia, kon padayon naton nga ginatuman ang iya mga sugo.  Sia nga nagasiling: “Nakilala ko sia,” apang wala nagatuman sang iya mga sugo, butigon sia, kag ang kamatuoran wala sa sini nga tawo.  Apang ang bisan sin-o nga nagatuman sang iya pulong, matuod gid nga nahimpit sa sining tawo ang gugma sa Dios. Paagi sini nahibaluan naton nga nahiusa kita sa iya.  Sia nga nagasiling nga nagapabilin sia nga nahiusa sa iya obligado man nga magpadayon sa paglakat subong sang paglakat sinang isa.  Mga hinigugma, nagasulat ako sa inyo, indi sang isa ka bag-o nga sugo, kundi sang isa ka daan nga sugo nga nabaton na ninyo kutob pa sa ginsuguran. Ining daan nga sugo amo ang pulong nga inyo nabatian.  Sa liwat, nagasulat ako sa inyo sang isa ka bag-o nga sugo, isa ka sugo nga ginsunod niya kag ginsunod ninyo, bangod ang kadudulman nagataliwan kag ang matuod nga kapawa nagasilak na.  Sia nga nagasiling nga yara sia sa kapawa apang nagadumot sa iya utod yara pa sa kadudulman tubtob karon. 10  Sia nga nagahigugma sa iya utod nagapabilin sa kapawa, kag wala sing kabangdanan nga masandad sia. 11  Apang sia nga nagadumot sa iya utod yara sa kadudulman kag nagalakat sa kadudulman, kag wala sia makahibalo kon diin sia nagapakadto, bangod ginbulag sang kadudulman ang iya mga mata. 12  Nagasulat ako sa inyo, mga anak, bangod ginpatawad na ang inyo mga sala tungod sa iya ngalan. 13  Nagasulat ako sa inyo, mga amay, bangod nakilala ninyo sia nga kutob pa sa ginsuguran. Nagasulat ako sa inyo, mga pamatan-on nga lalaki, bangod gindaug ninyo ang isa nga malauton. Nagasulat ako sa inyo, mga anak, bangod nakilala ninyo ang Amay. 14  Nagasulat ako sa inyo, mga amay, bangod nakilala ninyo sia nga kutob pa sa ginsuguran. Nagasulat ako sa inyo, mga pamatan-on nga lalaki, bangod mabakod kamo kag ang pulong sang Dios nagapabilin sa inyo kag gindaug ninyo ang isa nga malauton. 15  Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan ukon ang mga butang sa kalibutan. Kon ang bisan sin-o nagahigugma sa kalibutan, ang gugma sa Amay wala sa iya; 16  bangod ang tanan nga butang sa kalibutan—ang kailigbon sang unod kag ang kailigbon sang mga mata kag ang pagpadayawdayaw sang palangabuhian sang isa—indi gikan sa Amay, kundi gikan sa kalibutan. 17  Dugang pa, ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini, apang sia nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon. 18  Mga anak, katapusan na ini nga tion, kag subong sang nabatian ninyo nga magaabot ang anticristo, bisan karon may madamo na nga anticristo; tungod sini nga katunayan nahibaluan naton nga amo na ini ang katapusan nga tion. 19  Nagbiya sila sa aton, apang indi sila katapo naton; kay kon sila katapo naton, kuntani nagpabilin sila sa aton. Apang nagbiya sila agod mangin maathag nga indi tanan katapo naton. 20  Kag ginhaplas kamo sang isa nga balaan; tanan kamo may ihibalo. 21  Nagasulat ako sa inyo, indi bangod wala ninyo mahibaluan ang kamatuoran, kundi bangod nahibaluan ninyo ini, kag bangod wala sing kabutigan nga nagagikan sa kamatuoran. 22  Sin-o ang butigon kon indi ang isa nga nagapanghiwala nga si Jesus amo ang Cristo? Ini amo ang anticristo, ang isa nga nagapanghiwala sa Amay kag sa Anak. 23  Ang kada isa nga nagapanghiwala sa Anak wala nahiusa sa Amay. Sia nga nagapahayag sang Anak nahiusa sa Amay. 24  Kon tuhoy sa inyo, ang nabatian ninyo kutob sa ginsuguran magpabilin sa inyo. Kon ang nabatian ninyo kutob sa ginsuguran nagapabilin sa inyo, magapabilin man kamo nga nahiusa sa Anak kag nahiusa sa Amay. 25  Dugang pa, amo ini ang ginsaad nga butang nga ginsaad niya mismo sa aton, ang kabuhi nga walay katapusan. 26  Ginasulat ko sa inyo ining mga butang tuhoy sa mga nagatinguha nga magpatalang sa inyo. 27  Kag kon tuhoy sa inyo, ang paghaplas nga nabaton ninyo gikan sa iya nagapabilin sa inyo, kag indi ninyo kinahanglan nga may isa nga magtudlo sa inyo; kundi, subong nga ang paghaplas gikan sa iya nagatudlo sa inyo tuhoy sa tanan nga butang, kag ini matuod kag indi butig, kag subong nga gintudluan kamo sini, magpabilin kamo nga nahiusa sa iya. 28  Gani karon, mga anak, magpabilin kamo nga nahiusa sa iya, agod kon mapadayag sia may kahilwayan kita sa paghambal kag indi mahuy-an kag mapahilayo sa iya sa tion sang iya presensia. 29  Kon nahibaluan ninyo nga matarong sia, nahibaluan man ninyo nga ang tagsatagsa nga nagahimo sang pagkamatarong anak niya.

Footnote