1 Juan 5:1-21

5  Ang tagsatagsa nga nagapati nga si Jesus amo ang Cristo anak sang Dios, kag ang tagsatagsa nga nagahigugma sa amay, ang Dios, nagahigugma sa mga anak sang Dios.  Paagi sini nahibaluan naton nga ginahigugma naton ang mga anak sang Dios, kon ginahigugma naton ang Dios kag ginatuman ang iya mga sugo.  Kay amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo; apang ang iya mga sugo indi mabug-at,  bangod ginadaug sang tagsa ka anak sang Dios ang kalibutan. Kag amo ini ang pagdaug nga nagdaug sang kalibutan, ang aton pagtuo.  Sin-o ang isa nga nagadaug sang kalibutan kundi sia nga nagatuo nga si Jesus amo ang Anak sang Dios?  Sia amo ang nagkari paagi sa tubig kag dugo, si Jesucristo; indi paagi sa tubig lamang, kundi paagi sa tubig kag sa dugo. Kag ang espiritu amo ang nagasaksi, bangod ang espiritu amo ang kamatuoran.  Kay may tatlo ka saksi,  ang espiritu kag ang tubig kag ang dugo, kag ang tatlo nagahilisugot.  Kon ginabaton naton ang panaksi nga ginahatag sang mga tawo, ang panaksi nga ginahatag sang Dios daku pa, bangod amo ini ang panaksi nga ginahatag sang Dios, ang katunayan nga nagpanaksi sia nahanungod sa iya Anak. 10  Ang tawo nga nagatuo sa Anak sang Dios may panaksi nga nabaton sa iya kahimtangan. Ang tawo nga wala nagatuo sa Dios nagahimo sa iya nga butigon, bangod wala sia magtuo sa ginhatag nga panaksi, nga ginhatag sang Dios subong saksi nahanungod sa iya Anak. 11  Kag amo ini ang ginhatag nga panaksi, nga ginhatagan kita sang Dios sing kabuhi nga walay katapusan, kag ini nga kabuhi yara sa iya Anak. 12  Sia nga nagabaton sa Anak may yara sini nga kabuhi; sia nga wala nagabaton sa Anak sang Dios wala sini nga kabuhi. 13  Ginasulat ko sa inyo ining mga butang agod mahibaluan ninyo nga kamo may kabuhi nga walay katapusan, kamo nga nagtuo sa ngalan sang Anak sang Dios. 14  Kag amo ini ang pagsalig naton sa iya, nga bisan ano ang pangayuon naton suno sa iya kabubut-on, nagapamati sia sa aton. 15  Dugang pa, kon nahibaluan naton nga nagapamati sia sa aton nahanungod sa bisan ano nga ginapangayo naton, nahibaluan naton nga matigayon naton ang mga butang nga ginpangayo sanglit ginpangayo naton ini sa iya. 16  Kon makita sang isa ang iya utod nga nagapakasala sang isa ka sala nga wala nagadul-ong sa kamatayon, magpangayo sia, kag hatagan niya sia sang kabuhi, huo, sa mga wala nagapakasala nga nagadul-ong sa kamatayon. May sala nga nagadul-ong sa kamatayon. Wala ako nagasiling nga mangabay sia nahanungod sina nga sala. 17  Ang tanan nga pagkadimatarong sala; apang may sala nga wala nagadul-ong sa kamatayon. 18  Nahibaluan naton nga ang tagsa ka tawo nga anak sang Dios wala nagapadayon sa pagpakasala, apang ang Isa nga anak sang Dios nagabantay sa iya, kag ang isa nga malauton indi makatandog sa iya. 19  Nahibaluan naton nga naggikan kita sa Dios, apang ang bug-os nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton. 20  Apang nahibaluan naton nga ang Anak sang Dios nagkari, kag ginhatagan niya kita sang paghangop agod may ihibalo kita tuhoy sa isa nga matuod. Kag nahiusa kita sa isa nga matuod, paagi sa iya Anak nga si Jesucristo. Amo ini ang matuod nga Dios kag ang kabuhi nga walay katapusan. 21  Mga anak, magbantay kamo batok sa mga idolo.

Footnote