1 Juan 1:1-10

1  Nahanungod sa isa nga amo ang pulong sang kabuhi, nga kutob pa sa ginsuguran, nga amon nabatian, nga nakita sang amon mga mata, nga amon natan-aw sing maayo kag natandog sang amon mga kamot,  (huo, ang kabuhi napadayag, kag nakita namon kag ginapanaksi kag ginasugid sa inyo ang kabuhi nga walay katapusan nga naggikan sa Amay kag napadayag sa amon,)  ining amon nakita kag nabatian ginasugid man namon sa inyo, agod kamo man makig-ambit upod sa amon. Dugang pa, nagapakig-ambit kita upod sa Amay kag upod sa iya Anak nga si Jesucristo.  Gani ginasulat namon ining mga butang agod mangin bug-os ang aton kalipay.  Kag amo ini ang mensahe nga nabatian namon gikan sa iya kag ginapahibalo sa inyo, nga ang Dios kapawa kag wala gid sing kadudulman sa iya.  Kon magsiling kita: “Nagapakig-ambit kita upod sa iya,” apang padayon kita nga nagalakat sa kadudulman, nagabutig kita kag wala nagabuhat suno sa kamatuoran.  Apang, kon nagalakat kita sa kapawa subong nga sia mismo yara sa kapawa, nagapakig-ambit kita upod sa isa kag isa, kag ang dugo ni Jesus nga iya Anak nagatinlo sa aton gikan sa tanan nga sala.  Kon magsiling kita: “Wala kita sing sala,” ginapatalang naton ang aton kaugalingon kag ang kamatuoran wala sa aton.  Kon itu-ad naton ang aton mga sala, matutom sia kag matarong, gani patawaron niya kita sa aton mga sala kag tinluan kita gikan sa tanan nga pagkadimatarong. 10  Kon magsiling kita: “Wala kita makasala,” ginahimo naton sia nga butigon, kag ang iya pulong wala sa aton.

Footnote